Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 45 | 1 | 177-186

Article title

INNOWACJE W PRACY SOCJALNEJ Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Content

Title variants

EN
INNOVATIONS IN SOCIAL WORK WITH PEOPLE WITH DISABILITIES

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnim półwieczu we współczesnym społeczeństwie doszło do rewolucji w sposobie postrzegania, wspierania i leczenia osób z niepełnosprawnością oraz współdziałania z nimi. Dotychczasowe modele pracy z osobami z niepełnosprawnością obecne w pracy socjalnej straciły swoją rację bytu na rzecz nowych, innowacyjnych podejść. Profesjonalni pracownicy socjalni będą musieli sprostać nowemu wyzwaniu jakim jest prawo do samostanowienia osób z niepełnosprawnością.
EN
In the last half-century, there has been a revolution in the way contemporary society perceives supports, and treats people with disabilities, and interacts with them. The previous models of working with such people used in social work have been replaced with new, innovative approaches. Professional social workers will have to face the new challenge consisting in the right of people with disabilities to self-determination.

Journal

Year

Volume

45

Issue

1

Pages

177-186

Physical description

Contributors

References

 • Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Długi B. (2007), Nowe spojrzenie na metody i techniki pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, [w:] Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, red. S. Pawlas-Czyż, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 • Drabik-Podgórna V. (2005), Innowacyjna edukacja w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • DykcikW. (2001),Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2001), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • GUS (2011), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowyspis- powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011/ludnosc-stan-i-struk ktura-demograficzno-spoleczna-nsp-2011,14,1.html
 • Gutowska A. (2016), Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Między diagnozą a racjonalnym działaniem, [w:] W kręgu działań pomocowych i poradniczych, red. J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Ikovenko S., Yatsunenko S., Karendał P., Przymusiała M., Kobyakov S., Obojski J., Vintman Z. (2017), Współczesna teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań, Novismo, Warszawa.
 • Lalak D., Pilch T. (1999), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Patchner L. S. (2010), Praktyka pracy socjalnej a osoby z niepełnosprawnością: nasze przyszłe własne ja, [w:] Postępy w pracy socjalnej. Łącząc badania, edukację i praktykę, red. J. G. Daley, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.
 • Plich T., Lepalczyk I. (red.) (1995), Pedagogika Społeczna, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław.
 • Szatur-Jaworska B. (1995), Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:] Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku [w:] Dz. U., nr 64, poz. 593 z późn. zm.
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, [w:] Dz. U. 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.
 • Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 roku, [w:] Dz. U. 2018, poz. 1076.
 • Wiśniewski B. M. (2017), Inicjatywy innowacyjne w działaniach samorządu lokalnego na podstawie projektu „Gdański Model Autyzmu”, [w:] Społeczne innowacje zdrowotne w polityce władz lokalnych. Obraz obywatelskiej odpowiedzialności, red. L. Buliński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wódz K. (1996), Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Interart, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-957f7b3b-a9f9-468a-92ce-a3ba886f5611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.