PL EN


2016 | 6 (34) | 223-233
Article title

Ownership Right – Private vs. Public Aspect

Content
Title variants
PL
Własność jako prawo – aspekt prywatny w zestawieniu z publicznym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ownership is considered, predominatly, to be a legal notion. But it has also some conotations in the frame of economics, philosophy and sociology. In the doctrine of law there were framed numerous and slightly different definitions of ownership. Most of them, however, emphasise the dominant role of the owner’s unlimited and exclusive power over a thing (or value) as well as his (her) dominat role to explore possibilities of legal and factual disposal. The Constitution of Poland of 1997 deals with the ownership (property) rights twice: in article 21 (within the basic constitutional regulations) and, even more detaily, in article 64 (1–3), in Chapter II of the Constitution, dealing with the civil fredoms and rights of entity. The central issue under the author’s consideration should be framed in a question: to which extend the limitations pointed in article 31(3) of the Constitution may define exploration of the owner’s rights and powers protected by the Constitution, in particular; by its provisions framed in its articles 21 and 64?
PL
Własność funkcjonuje jako pojęcie prawne. Posiada nadto określone konotacje w sferze ekonomii, w filozofii i socjologii. W doktrynie prawnej podjęto szereg prób definiowania własności. Wszystkie be mała ujęcia akcentują, obok zróżnicowań, wyłączność właściciela w korzystaniu z rzeczy lub wartości stanowiących przedmiot własności oraz dysponowania nimi. Konstytucja RP z 1997 r. odnosi się do własności w art. 21 (w grupie unormowań wyznaczających zasady ustroju państwa) oraz w art. 64 ust. 1–3 (w rozdziale II, odnoszącym się do wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela). Autor rozważa w pracy kwestię: czy i w jakim zakresie na możliwość korzystania r rzeczy (wartości niematerialnej) przez właściciela rzutują ograniczenia w korzystaniu z wolności i praw konstytucyjnych, przewidziane w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP?
Year
Issue
Pages
223-233
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
 • Bentham J., Theory of Legislation, Vol. 1, Boston 1840.
 • Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), “Państwo i Prawo” 2001, Issue 10.
 • Hartmann G., Rechte an eigener Sache. “Untersuchungen zur Lehre von Eigentrecht” 1879, Vol. 17.
 • Kaczmarczyk M., Wstęp do socjologicznej teorii własności, Warszawa 2006.
 • Kędzia Z., Geneza praw człowieka i obywatela, [In:] Prawa i obowiązki obywateli. Wybór źródeł, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
 • Kodeksy cywilne obowiązujące na Ziemiach Centralnych Polski włącznie z Kodeksem zobowiązań, trans. E. Buczalski, Warszawa 1936.
 • Lehmann J., Schherschaft und Socialbindung, Berlin 2004.
 • Lorenz K., Volf M., Allgemeiner Teil des bürgerlichenRechts, 9 th edition, München 2004.
 • Pańko W., O prawie własności I jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984.
 • Pańko W., Własność jako kategoria ekonomiczna a prawo własności, Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 609, Prawo, Wrocław 1983.
 • Papir H.I., [In:] Grundgesetz. Komentar, Band II, eds. Th. Maunz, G. Dürig, München 2010.
 • Radbruch G., Filozofia prawa, Warszawa 2009.
 • Randa A., Právo vlastnicke dla nakovského práva v systematyckém porádku, Praha 1922.
 • Stelmachowski A., [In:] System Prawa Prywatnego, 2 nd ed., Vol. 3, ed. T. Dybowski, Warszawa 2007.
 • Wasilewski A., Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych. Rozważania z zakresu prawa administracyjnego, “Zeszyty Naukowe UJ. Prace Prawnicze” 1972, Vol. 54.
 • Wasilkowski J., Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963.
 • Windscheid B., Kipp Th., Lehrbuch de Pandektenrechts, Band I, ed. 9.
 • Woś T., Wywłaszczenie nieruchomości i ich zwrot, 5 th ed., Warszawa 2011.
 • Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [In:] Obywatel – jego wolności i prawa, ed. B. Oliwa-Radzikowska, Warszawa 1998.
 • Zaradkiewicz K., Instytucjonalizacja wolności majątkowej(Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym), Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-958c384f-e431-43f2-9d63-9e23c2f876be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.