Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | 1-19

Article title

Doskonalenie kształcenia akademickiego studentów w zakresie turystyki

Content

Title variants

EN
Improving academic teaching of tourism and recreation students

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel badań. W artykule zaprezentowano problem kształcenia kadr w zakresie turystyki na poziomie studiów wyższych na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Celem artykułu jest wskazanie obszarów i kierunków działań zmierzających do udoskonalenia kształcenia na kierunku turys­tyka i rekreacja tak, aby w możliwie największym stopniu zaspokajało ono potrzeby i spełniało oczekiwania studentów. Materiał i metody. Aby zrealizować główny cel badawczy, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego (technika ankiety audytoryjnej) oraz metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. W badaniach ankietowych wzięli udział studenci III roku I stopnia (97 osób) oraz II roku II stopnia (67 osób), kończący studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku turystyka i rekreacja. Wyniki i wnioski. Studenci dokonali oceny kształcenia na badanym kierunku m.in. w zakresie programu nauczania, organizacji studiów oraz infrastruk­tury uczelni. W efekcie autorki zidentyfikowały dwa obszary oraz sześć kierunków działań, których celem będzie udoskonalenie oferty kształcenia na analizowanym kierunku.
EN
Background. The paper presents the issue of training professionals in tourism at the higher education level at the University School of Physical Education in Wrocław. The aim of the article is to identify areas and directions of activities to improve teaching in Tourism and Recreation in order to fulfil the needs and meet the expectations of students to the greatest possible degree. Material and methods. The method of literature analysis and critique, as well as the method of diagnostic survey (auditorium questionnaire technique) were used to achieve the main purpose of the research. Students of the third year of the first degree studies (97 persons) and of the second year of the second degree studies (67 persons), who would soon graduate from the University School of Physical Education in Wrocław, Tourism and Recreation specialisation, took part in the survey. Results and conclusions. The students evaluated the education process in the fields of, among others, the curriculum, study organization, and the University infrastructure. As a result, the authors identified two areas and six directions for improvement aimed at improving the educational offer within the analysed specialisation.

Year

Volume

62

Pages

1-19

Physical description

Dates

online
2018-09-20

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pobrane 19.10.2017 z: awf.wroc.pl
 • Bednarska, M. (2014). Kariera zawodowa w hotelarstwie w opinii studentów – implikacje dla współpracy praktyki gospodarczej z systemem edukacji. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(1), 152–167.
 • Berkowicz, A., Włodarska, B. Gurba, K. (2011). Mobilność studentów, pracowników naukowych i system punktów kredytowych ECTS – implementacja postulatów bolońskich w polskich szkołach wyższych. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzanie Publiczne, 1(13), 135–149.
 • Białk-Wolf, A. (2016). Tourism tertiary education and research in Poland. European Journal of Tourism Research, 15, 6–23.
 • Biczysko, D. (2015). Marketing internetowy Uniwersytetu Łódzkiego i jego wpływ na opinie studentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 44(4, cz. 1), 22–30.
 • Buchta, K., Skiert, M. (2009). Expectations of tourism and recreation students towards the course of education. Polish Journal of Sport and Tourism, 16(4), 251–260.
 • Centrum Doskonalenia Kadr AWF we Wrocławiu. Pobrane 19.10.2017 z: http://cdk.awf.wroc.pl
 • Fedyk, W., Paliga, Z. (2012). Kształcenie kadr dla rekreacji i turystyki jako czynnik poprawy efektywności rozwoju turystyki aktywnej na Dolnym Śląsku na przykładzie AWF Wrocław. W: M. Morawski (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej (ss. 141–154). Wrocław: AWF.
 • Formella, M., Wojdakowski, P. (2008). Kształcenie i kompetencje zawodowe uczniów/studentów średnich i wyższych szkół hotelarskich oraz pracowników obiektów noclegowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 496(19), 469–483.
 • Gołembski, G. (2013). Tourism research and education in Poland. History and contemporary issues. Poznań University of Economics Review, 13(4), 20–45.
 • Gołembski, G. (2016). Nowe formy kształcenia w obszarze turystyki. Folia Turistica, 41, 63–80.
 • Grobelna, A. (2016). Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(34), 343–359.
 • Jaworski, Z. (2008). Studia turystyki i rekreacji w Polsce. Programy i podmioty – propozycje standardów. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Jelonek, M. (2011). Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki. Raport z badań studentów i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego” w Polsce w 2010 r. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Jezierski, R. (2006). Praca w Słonecznej Uczelni była moją pasją. W: R. Jezierski, A. Kaczyński (red.), Nasza Słoneczna Uczelnia. Wspomnienia absolwentów SWF – WSWF – AWF we Wrocławiu (ss. 23–34). Wrocław: AWF.
 • Jonkisz, J. (1976). Od studium Wychowania Fizycznego do Akademii Wychowania Fizycznego. Etapy przemian organizacyjnych w 30-leciu. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 12, 7–39.
 • Kluza, K., Kluza, S. (1998). Szkolnictwo wyższe a rynek pracy. W: A. Buchner-Jeziorska, B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińska (red.), Studia wyższe – szansa na sukces? (ss. 37–49). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Krajewska-Smardz, A., Fedyk, W., Olearnik, J. (2014). Relacje uczelni o profilu turystycznym z podmiotami sektora turystyki. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 46, 51–60.
 • Kruczek, Z. (red.) (2013). Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Kraków: Proksenia.
 • Maro-Kulczycka, M. (2010). Charakterystyka studentów I roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2010/2011. Turyzm, 20(2), 63–68.
 • Mazurek-Kusiak, A.K. (2014). Innowacyjne metody kształcenia kadr branży turystycznej. Logistyka, 6, 7215–7222.
 • Niekurzak, Z., Sabat, U. (2012). Kształcenie kadr dla rynku usług turystycznych w Polsce w latach 2003-2010. Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, 28, 161–179.
 • Owen, E. (2001). What key skills do employers need? Journal of Geography in Higher Education, 25(1), 121–126.
 • Pabian, A. (2016). Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Marketing i Zarządzanie, 45(4), 193–201.
 • Pawlak-Wolanin, A., Gudowski, J. (2016). Wpływ klienta wewnętrznego na kreowanie wizerunku uczelni niepublicznej. Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych, 1(9), 287–302.
 • Piróg, D. (2011). Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 18, 23–36.
 • Pstrocka-Rak, M. (2012). Kształcenie kadr dla turystyki w dolnośląskich szkołach wyższych. W: M. Morawski (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej (ss. 213–225). Wrocław: AWF.
 • Skubis, W. (2006). Problemy kształcenia i zatrudnienia kadr z wykształceniem wyższym na Dolnym Śląsku. Polityka Społeczna, 2, 6–10.
 • Szymańska, E. (2009). Oczekiwania rynku turystycznego w zakresie kształcenia kadr. Economy and Management, 1(1), 133–140.
 • Tokarz, A. (2008). Analiza systemu kształcenia kadr turystycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 496(19), 571–581.
 • Tokarz-Kocik, A. (2016). Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 377–385.
 • Travel & Tourism Economic Impact 2017 (2017). London: World Travel & Tourism Council.
 • Uchwała nr 1/2016/2017 Rady Instytutu Turystyki i Rekreacji przy Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r.
 • Uchwała nr 39/2012/2013 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2013 r.
 • Uchwała nr 41/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 r.
 • Uchwała nr 56/2016/2017 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 2 marca 2017 r.
 • Voogd van der Straten, de, G., Łagowska, B. (2008). Motywy wyboru studiów turystycznych. Orientacje wobec studiów i zawodu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 496(19), 461–467.
 • Warcholik, W. (2013). Poziom wiedzy potencjalnych kadr turystycznych – studentów kierunków „geografia” oraz „turystyka i rekreacja” – w kontekście deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 135–144.
 • Węgrzyn, G., Balana, M. (2013). Możliwości wykorzystania marketingu szeptanego przez szkoły wyższe. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 21(1), 83–94.
 • Zarządzenie nr 38/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2015 r.
 • Żulicki, R. (2017). Zatrudnienie absolwentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. Analiza socjologiczna wyników badań sondażowych. Turyzm, 27(1), 71–81.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-958e5320-1ee3-43b6-a6fa-07f5aec4211a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.