Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3/2016 (62), t.2 | 202-224

Article title

Structural Determinants of Innovation in Industry: The Pavitt Model in the Polish Economy

Content

Title variants

PL
Strukturalne uwarunkowania aktywności innowacyjnej w przemyśle – model Pavitta w polskiej gospodarce

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest problem oceny wpływu strukturalnego zróżnicowania przemysłowego przedsiębiorstw na ich aktywność innowacyjną w Polsce. Autorzy starają się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: po pierwsze, czy agregacja krajowa jest wystarczająca dla zróżnicowania aktywności innowacyjnej w polskim przemyśle; po drugie, czy przedsiębiorstwa z różnych przemysłów zachowują się odmiennie w zakresie prowadzonej działalności innowacyjnej i po trzecie, czy oraz w jakim stopniu przemysły zaawansowane technologicznie są częściej zainteresowane aktywnym kreowaniem wiedzy lub pasywnym jej transferem do krajowego przemysłu? Głównym celem badania była próba poszukiwania kierunków i siły oddziaływania różnych przemysłów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce. Cześć metodyczna opracowania została przygotowana na podstawie modelowania logitowego bazującego na rachunku prawdopodobieństwa. Prowadzone badania wskazały, że kluczem do akceleracji badań i rozwoju w Polsce jest stymulowanie tej aktywności głównie w podmiotach zaliczanych do wysokich i średnio-wysokich technologii. Sektor niskich technologii istotnie ciąży i ogranicza możliwość aktywnego kreowania nowych rozwiązań w Polsce. Pasywny transfer wiedzy powinien być tylko w ograniczonym zakresie wspomagany w przedsiębiorstwach zaliczanych do tych technologii. W pozostałych przemysłach transfer wiedzy cieszy się wysokim zainteresowaniem, bez względu na typ działalności. Na tym etapie rozwoju gospodarczego zaangażowanie w procesy badawczorozwojowe ewoluuje w kierunku wysokich technologii, inwestycje zaś pozostają domeną szerokiej grupy przedsiębiorstw, o ile nie dotyczą technologii tradycyjnych.
EN
The subject of this paper is the question of assessing the impact of structural industrial diversification of companies in terms of their innovative activities in Poland. The authors attempt to answer three basic questions: Firstly, is the domestic aggregation sufficient for diversifying innovation in Polish industry? Secondly, do companies in various industries behave differently in terms of their innovative efforts? Thirdly, are technologically advanced industries more interested in the active creation of knowledge or its passive transfer to domestic industry and to what extent? The main goal of the study was an attempt to seek out the directions and influence of various industries on the innovative activities of companies in Poland. The methodological section was developed using logit modeling based on probability theory. The study has shown that the key to accelerating research and development in Poland is the stimulation of such activities, primarily in the case of entities in the high and medium- high technology sectors. The low technology sector is a significant burden and limits possibilities for the active creation of new solutions in Poland. The passive transfer of knowledge should only be supported by companies included in these technologies to a limited extent. In other industries, the transfer of knowledge generated significant interest regardless of type of activity. At this stage of economic development, research and development processes are evolving in the direction of high technologies, while investments remain the domain of a broad group of companies unless they relate to traditional technologies.

Keywords

Year

Pages

202-224

Physical description

Dates

published
2016-12-01
online
2016-12-01

Contributors

 • Department of Innovation and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Management
 • Department of Innovation and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Management
 • Department of Innovation and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Management
 • Department of Innovation and Entrepreneursh ip, Faculty of Economics and Management

References

 • Alcaide-Marzal, J. and Tortajada-Esparza, E. (2007). Innovation Assessment in Traditional Industries: A Proposal of Aesthetic Innovation Indicators. Scientometrics, 72, pp. 33–57.
 • Archibugi, D., Cesaratto, S. and Sirilli, G. (1991). Sources of Innovative Activities and Industrial Organization in Italy. Research Policy, 20, 299–313.
 • Ardito, L., Messeni Petruzzelli, A. and Albino, V. (2015). From Technological Inventions to New Products: A Systematic Review and Research Agenda of the Main Enabling Factors. European Management Review, 12(3), 113–147. Bank Danych Lokalnych [Local Data Bank]. (2015). GUS Central Statistical Office of
 • Poland, www.stat.gov.pl.
 • Barge-Gil, A. and López, A. (2015). R versus D: Estimating the Differentiated Effect of Research and Development on Innovation Results. Industrial and Corporate Change, 24(1), 93–129.
 • Barge-Gil, A. and López, A. (2014). R&D Determinants: Accounting for the Differences between Research and Development. Research Policy, 43(9), 1634–1648.
 • Bodas Freitas, I.M., Marques, R.A. and Silva, E.M.D.P.E. University-Industry Collaboration and Innovation in Emergent and Mature Industries in New Industrialized Countries. Research Policy, 42(2), 443–453.
 • Carayannis, E. and Grigoroudis, E. (2014). Linking Innovation, Productivity, and Competitiveness: Implications for Policy and Practice. Journal of Technology Transfer, 39(2), 199–218.
 • Bielschowsky, R. (1999). Investimentos na indústria brasileira depois da abertura e do real: o mini-ciclo de modernizações, 1995–1997. Mimeo, CNI/CEPAL, Santiago de Chile.
 • Domański, B. and Gwosdz, K. (2008). Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym [The multiplicative effect in local and regional development]. In: T. Stryjakiewicz and J.J. Parysek (Eds.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny [The socio-economic region and regional development]. Poznań: Bogucki Scientific Publishers, pp. 217–235.
 • Evangelista, R. (1996). Embodied and Disembodied Innovative Activities: Evidence from the Italian Innovation Survey, in OECD, Innovation, Patents and Technological Strategies, Paris.
 • Evangelista, R., Perani, G., Rapiti, F. and Archibugi, D. (1997). Nature and Impact ofInnovation in Manufacturing Industry: Some Evidence from the Italian Innovation Survey. Research Policy, 26, 521–536.
 • Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 481–510.
 • Grimpe, C. and Sofka, W. (2009). Search Patterns and Absorptive Capacity: Low and High-Technology Sectors in European Countries. Research Policy, 38, 495–506.
 • GUS Central Statistical Office of Poland. (2013). Nauka i technika w 2012 r. [Science and technology in 2012]. Warsaw.
 • Heidenreich, M. (2008). Low-Tech Industries between Traded and Untraded Interdependencies: A Dynamic Concept of Industrial Complementarities. In: H. Hirsch-Kreisen and D. Jacobson (Eds.), Innovation in Low-Tech Firms and Industries. Cheltenham
 • U.K. and Northampton, Massachusetts, U.S.A.: Edward Elgar, pp. 221–245.
 • Heidenreich, M. (2009). Innovation Patterns and Location of European Low- and Mediu-Technology Industries. Research Policy, 28, 483–494.
 • Kam, W.P., Kiese, M., Singh, A. and Wong, F. (2003). The Pattern of Innovation in
 • Singapore’s Manufacturing Sector. Singapore Management Review, 25(1), 1–34.
 • Kieżun, W. (1997). Sprawne zarządzanie organizacją [Efficient management of the organization]. Warsaw: Warsaw School of Economics.
 • Kirner, E., Som, O. and Jäger, A. (2015). Innovation Strategies and Patterns of Non-R&D-Performing and Non-R&D-Intensive Firms. In: H-K. Hartmut, and
 • E. Kimer (Eds.), Low-Tech Innovation: Competitiveness of the German Manufacturing
 • Sector. Springer International Publishing, pp. 91–111.
 • Laestadius, S. (2005). Innovation – On the Development of a Concept and Its Relevance in the Knowledge Economy. In: H. Hirsch-Kreinsen, D. Jacobson, and S. Laestadius Low-Tech Innovation in the Knowledge Economy (pp. 99–122). Frankfurt: Peter Lang.
 • Łukasik, W. and Szopik, K. (2005). Istota, zakres i cele działalności przemysłowej [The essence, scope, and goals of industrial activity]. In: W. Janas(Ed.), Zarys strategii rozwoju przemysłu [Overview of development strategies in industry]. Warsaw: Difin.
 • Malerba, F. and Orsenigo, L. (1995). Schumpeterian Patterns of Innovation. Cambridge Journal of Economic, 19, 47–65.
 • Miller, D. (1988), Relating Porter’s Business Strategies to Environment and Structure: Analysis and Performance Implications. The Academy of Management Journal, 31(2), 280–308.
 • OECD. (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji [The Oslo manual: Principles of accumulating and interpreting data on innovation]. Third Edition. Paris.
 • Pavitta, K. (1984). Sectoral Patterns of Technological Change: Towards a Taxonomy and a Theory, Research Policy, 13, 343–373.
 • Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press.
 • Quadros, R., Furtado, A., Bernardes, R. and Franco, E. (2001). Technological Innovation in Brazilian Industry: An Assessment Based on the São Paulo Innovation Survey. Technological Forecasting and Social Change, 67(2), 203–219.
 • Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej [The spatial and divisional structure of Polish industry as compared with the European Union in the twenty years commencing the process of systemic transformation]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Papers of the Commission for Industrial Geography of the Polish Geographical Society], Vol. 16, 105–124.
 • Rachwał, T. and Wiedermann, K. (2008). Multiplier Effects in Regional Development: The Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, Series B, Human Geography and Spatial Management, 27B/1, Adam Mickiewicz University Scientific Publishers, Poznań, 67–80.
 • Radauer, A. and Streicher, J. (2007). Low-Tech, Innovation and State Aid: The Austrian Case. International Entrepreneurship Management Journal, 3, 247-261.
 • Robertson, P.L., Pol, E. and Carroll, P. (2003). Receptive Capacity of Established Industries as a Limiting Factor in the Economy’s Rate of Innovation. Industry and Innovation, 10, 457–474.
 • Robertson, P.L. and Patel, P.R. (2007). New Wine in Old Bottles: Technological Diffusion in Developed Economies. Research Policy, 36, 708–721.
 • Świadek, A. (2013). Łańcuchy przemysłowe w kształtowaniu innowacyjności peryferyjnych regionów Polski [Industrial chains in the shaping of innovativeness in the peripheral regions of Poland]. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa [Economics and Company Organization], 10, 44–55.
 • Świadek, A. (2014). Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce [The impact of company size on the innovativeness of the industrial system in Poland]. Gospodarka Narodowa [The National Economy], 269(1), 121–139. Świadek, A. (2015). Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych [The innovative activities of foreign and domestic companies]. Gospodarka Narodowa [The National Economy], 276(2), 145–162.
 • Tan, J.J. and Litschert, R.J. (1994). Environment-Strategy Relationship and Its Performance Implications: An Empirical Study of the Chinese Electronics Industry. Strategic Management Journal, 15(1), 120.
 • Von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. New York: Oxford University Press.
 • Von Tunzelmann, N. and Acha, V. (2006). Innovation in “Low-Tech” Industries. In: J. Fagerberg, D. Mowery and R. Nelson (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation (pp. 407–432). Oxford: Oxford University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-959ba096-f336-4d8b-ba39-94476ba9c26d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.