Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 16/II | 41-55

Article title

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH W POLSCE - EWOLUCJA I PER-SPEKTYWY

Content

Title variants

EN
TAXATION OF INVESTMENT INCOME AND CAPI-TAL GAINS IN POLAND - THE EVOLUTION AND PERSPECTIVES

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
System opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych składa się w Polsce z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest podatek od dochodów z oszczędności (lokat bankowych, obligacji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Drugim - podatek od zysków kapitałowych. W pierwszym kwartale 2021r. zintensyfikowano w Polsce dyskusje na temat modyfikacji podatku od dochodów z osz-czędności i podatku giełdowego. Dlatego też celem artykułu jest przedstawienie konsekwencji istnienia tych podatków ze szczególnym uwzględnieniem oferty produktowej instru-mentów „antypodatkowych”. Celem uzupełniającym jest prognoza następstw ewentualnego zniesienia opodatkowa-nia kapitałów pieniężnych. Przeprowadzone badania doprowadziły do wniosku, że wprowadzenie opodatkowania miało istotny wpływ na rozwój polskiego rynku finansowego, głównie poprzez two-rzenie nowych form oszczędzania skonstruowanych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych. Potencjalne zniesienie opodatkowania będzie niosło za sobą wiele kon-sekwencji. Podczas przygotowywania artykułu stosowano metodę dokumentacyjną, faktualną oraz statystyczną.
EN
The system of taxation of Poland investment income and capital gains consists of two elements. The first element is the tax investment income (bank deposits, bonds, invest-ment fund’s units). The second element is the tax on capi-tal gains. In the first quarter of 2021 the discussion on the modification of the tax of investment income and capital gains was intensified in Poland. Therefore, the aim of the paper is presentation of the conse-quences of the existence of these taxes, with the particular emphasis of the product offer of "anti-tax" instruments. The supplementary goal of the paper is the forecast of the con-sequences of the possible abolition of the Taxation of in-vestment income and capital gains. The conducted research led to the conclusion that the introduction of taxation had the significant impact on the development of the Polish fi-nancial market, mainly through the creation of new forms of saving designed for the optimizationof the tax burdens. The potential abolition of taxation will have many consequences. During the preparation of the paper the documentary, factu-al and statistical methods were used.

Year

Issue

Pages

41-55

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

References

 • ntkiewicz S, Zastosowanie modelu struktury kapitału Mer-tona Howarda Millera w warunkach zmienności polityki fi-skalnej w Polsce w latach 2018-2019, „International Busi-ness and Global Economy”, 2019, tom 38.
 • Antkiewicz S., Opodatkowanie dochodów z akcji i obligacji przedsiębiorstw w Polsce w świetle modelu struktury kapita-łu M. H. Millera, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwesto-wanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Cichy R., Jak uniknąć podatku od zysków kapitałowych. Parasol nad inwestorem, „Nasz Rynek Kapitałowy”, 2007, nr 2.
 • Cieślak-Wróblewska A., Nowy Polski Ład, „Rzeczpospolita”, nr 30, 05.02.2021.
 • Cipur J., Podatek od oszczędności wart zmodyfikowania, „Obserwator Finansowy”, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/podatek-od-oszczednosci-warto-zmodyfikowac/ [dostęp: 01.03.2021].
 • Dziduch D., Strata na Twoją korzyść? Jak łatwo zoptymali-zować podatek od zysków na giełdzie?, www.fxmag.pl/artykul/nizszy-podatek-belki-optymalizacja-podatkowa-zyskow-na-gieldzie [dostęp: 01.03.2021].
 • Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205 z późn. zm.
 • Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1207.
 • Kluzek M., Preferencyjne opodatkowanie dochodów z kapi-tałów pieniężnych – możliwość czy konieczność?, „Prace Na-ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2015, nr 403.
 • Król T., Jak opodatkowane są zyski z funduszy inwestycyj-nych, https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/inne/68804,4,Jak-opodatkowane-sa-zyski-z-funduszy-inwestycyjnych.html [dostęp: 01.03.2021].
 • Laszuk A., Zawadzki K., Charakterystyka podatku od do-chodów z kapitałów pieniężnych w Polsce, [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Laszuk A., Zawadzki K., Następstwa wprowadzenia podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych w Polsce, „Kwartalnik Naukowy. Pieniądze i Więź”, 2007, nr 2.
 • Rosik P., Belka na drodze, „Gazeta Bankowa”, 2018, nr 5, s. 24.
 • Torchała A., Podatek Belki – więcej szkody niż pożytku, Ban-kier.pl, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatek-Belki-wiecej-szkody-niz-pozytku-7618828.html [dostęp: 01.03.2021].
 • Stopka M., Jak rozliczyć podatek od zysków z giełdy w PIT? https://www.michalstopka.pl/jak-rozliczyc-podatek-od-zyskow-z-gieldy-w-pit/ [dostęp: 01.03.2021].
 • Śmiłowicz P, Rawicz M., Obniżka VAT, podwyżka kwoty wol-nej, likwidacja podatku Belki – „Recepta na kryzys” wg PO, https://bankier.pl [dostęp”01.03.2021].
 • Tofel M., Pęczyk-Tofel A., Pęczyk A., Podatkowe konse-kwencje umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszy w ramach jednego funduszu parasolowego, „Monitor Podat-kowy”, 2008, nr 11.
 • Tychmanowicz P., Podatek Belki uwiera przy długotermino-wych oszczędnościach, „Parkiet”, nr 144, 24.06.2020.
 • Tychmanowicz P., Rynek chce zniesienia podatku Belki, „Rzeczpospolita”, nr 78, 09.04.2020.
 • Pawlak W., Podatek od zysków kapitałowych ma się wyjąt-kowo dobrze, „Parkiet”, nr 77, 02.04.2008.
 • Zawadzka P., Koszty uzyskania przychodów w podatku gieł-dowym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2014, nr 3.
 • Zawadzka P., Zasady opodatkowania inwestycji indywidual-nych na rynku kapitałowym, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszar-da Mastalskiego, red. W. Miemiec, Unimex, Wrocław 2009, s. 134.
 • Mariuk A., Opodatkowanie dochodów z kapitałów pienięż-nych, [w:] Podatki 2013, red. A. Kaźmierski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95a5081c-339f-4890-bf81-2153b4dddd41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.