Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 103-114

Article title

Dorastanie młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Problemy (nie)obecne w źródłach

Authors

Content

Title variants

EN
The juvenescence in educational care institutions in the Kingdom of Poland at the turn of the 19th and 20th centuries. The problems (un)existing in the sources

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony młodzieży, która na przełomie XIX i XX w. korzystała z placówek opiekuńczo-wychowawczych – domów dla dzieci osieroconych, sal zajęciowych, zakładów o charakterze resocjalizacyjnym, internatów. W ostatnim trzydziestoleciu XIX w. zdecydowanie wzrosła liczba tego rodzaju instytucji. Instytucjonalizacja wychowania i socjalizacji młodego pokolenia, zwłaszcza młodzieży z ubogich środowisk, była cechą charakterystyczną życia społecznego w epoce nowoczesnej. Celem artykułu jest opisanie tego, jakie kwestie związane z dorastaniem podopiecznych placówek były obecne w źródłach historycznych, jakie natomiast były przemilczane lub tabuizowane. Analizie poddano źródła instytucjonalne, czasopiśmiennictwo oraz literaturę piękną. Zwrócono także uwagę na możliwości analizy źródeł z wykorzystaniem nowych koncepcji teoretycznych z zakresu pedagogiki i socjologii.

Year

Issue

1

Pages

103-114

Physical description

Contributors

 • Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki

References

 • Arnett J.J. (2006). G. Stanley Hall’s Adolescence: Brilliance and Nonsense, History of Psychology, 9(3).
 • Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bołdyrew A. (2016a). Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864-1914. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bołdyrew A. (2016b). Opieka i wychowanie dzieci osieroconych w Królestwie Polskim na przełomie XIXiXX w. W: H. Markiewiczowa, I. Czarnecka (red.), Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim od jego ustanowienia do odzyskania przez Polskę niepodległości 1815-1918. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Cocks H. (2007). Modernity and modernism. W: F. Carnevali, J.M. Strange (red.), Twentieth-century Britain: Economic, Cultural and Social Change. Harlow: Pearson Longman.
 • Dahlke B. (2006). Jünglinge der Moderne. Jugendkult und Männlichkeit in der Literatur um 1900. Köln: Böhlau.
 • Dudek P. (2010). Geschichte der Jugend. W: H.H. Krüger, C. Grunert (red.), Handbuch Kindheits- und Jugendforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Goffman E. (2011). O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Gromkowska-Melosik A. (2013). Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Jonca M. (1994). Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kalniuk T. (2014). Mityczni obcy: dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kolankiewicz M. (1997). Schronienie. Historia Domu Małych Dzieci ks. Baudouina. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Niedole dziecięce (1882). Warszawa: Drukarnia Noskowskiego.
 • Lachmann R., Rieger S. (2003). Text und Wissen: Technologische und anthropologische Aspekte. Tübingen: Gunter Narr.
 • Markiewiczowa H. (2002). Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Nawrot-Borowska M. (2016). „Grzech tajemny”. Problematyka seksualności dzieci w świetle poradników z II połowy XIX i początku XX wieku. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 39(1).
 • Ostrowicka H. (2015). Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Tenbruck F.H. (1962). Jugend und Gesellschaft. Soziologische Perspektiven. Freiburg: Rombach.
 • Tilly Ch. (1981). As Sociology Meets History. New York: Academic Press.
 • Wernic L. (1907). Stan zdrowotny domów kary. Zdrowie, 23(12).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95a8fe05-a7d5-4742-8be2-7c2a06e91229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.