Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 4(6) | 33-53

Article title

Flexicurity jako podejście do polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej - analiza i ocena

Authors

Content

Title variants

EN
Flexicurity as an Approach to Employment Policy in the European Union -Analysis and Evaluation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą odniesienia się do koncepcji flexicurity, propagowanej przez Komisję Europejską jako wskazany model polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej. Chociaż flexicurity nie jest koncepcją nową, wymaga precyzyjnego rozpoznania i zaprezentowania jej podstawowych założeń, jak również adekwatnego komentarza i analizy pod względem skuteczności i trafności. Dlatego w tekście opisane zostały przyczyny pojawienia się flexicurity, następnie podstawowe założenia modelu, a podsumowanie stanowi odniesienie się do wymiaru ewaluacyjnego związanego z tą polityką (gdzie zaprezentowano i omówiono zaproponowane przez Komisję wskaźniki, wraz z ich wartościami i krótką analizą). Dodatkowo sformułowane zostały autorskie wnioski i oceny, które towarzyszą wszystkim głównym częściom tekstu.
EN
This article is an attempt at an analysis of the concept of flexicurity promoted by the European Commission as an expedient employment policy model in the European Union. Flexicurity is not a novel idea, still its basic assumptions should be identified and discussed with a special focus on its effectiveness and relevance. Accordingly, the text describes the root causes that have led to the emergence of flexicurity and the basic assumptions behind the model. The summary emphasizes the evaluation aspect of this model (and contains an overview and a short analysis of the indicators proposed by the Commission as well as their values). Additionally, every major portion of the text contains author's own conclusions and evaluation.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Council Decision of 12 July 2005 on Guidelines for the employment policies of the Member States (2005/600/ EC),OJL205 of 6/8/2005.
 • Council Decision of 7 July 2008 on Guidelines for the employment policies of the Member States (Council document 10614/2/08).
 • Employment Committee (2007). Employment Guidelines (2005-08) - indicators for monitoring and analysis, 27/06/07 (http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/list_indicators_ 2007_en.pdf).
 • Employment Committee (2008). Employment Guidelines (2008) - indicators for monitoring and analysis, 25/06/08 (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet ?docld=501&langld=en).
 • European Commission (2006). Employment in Europe 2006.
 • European Commission (2007). Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, COM/2007/0359 final.
 • European Commission (2008). Indicators for monitoring the Employment Guidelines including indicators for additional employment analysis / 2008 compendium, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (30/10/2008).
 • European Council (2006). Joint Employment Report 2005/2006. More and Better fobs: Delivering the Priorities of the European Employment Strategy, 7347/06.
 • European Council {2007) Joint Employment Report 2006/2007,6706/07.
 • European Group on Flexicurity (2007a).Flexicurity Practices, Brussels, 24 maja.
 • European Group on Flexicurity (2007b). Flexicurity Pathways: Turning hurdles into stepping stones, Brussels, czerwiec.
 • Eurostat (2006). Labour market policy database -Methodology - Revision of June 2006, European Commission.
 • Górniak J., Mazur S. (red.). (2007). Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego i sytuacji na rynku pracy: definicje, sposób liczenia, zastosowanie. Kraków: MSAP AE w Krakowie.
 • Kryńska E. (2007). "Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy: jak osiągnąć flexicurity?", Monitor Prawa Pracy, nr 7, s. 340-345.
 • MGiP (2005). Zatrudnienie w Polsce 2005. Warszawa: Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych.
 • OECD (2004). Employment Outlook 2004. Paris: OECD.
 • OECD (2008a). Dataset: Public expenditure and participant stocks on LMP (http://stats.oecd.org/WBOS/Index.aspx?DataSetCode=LMPEXP).
 • OECD (2008b). Tax-Benefit Models (www.oecd.org/els/social/workincentives).
 • Serwis internetowy Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans poświęcony fiexicurity (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=102&langld=en).
 • UEAPME (2007). Przestanie dot. polityki wobec MSP do Prezydencji Portugalskiej: Uwolnienie potencjału wzrostu i zatrudnienia europejskiego rzemiosła i MSP, Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Lizbona, 11 lipca (http://www.zrp.pl/pliki/plik.pdf?Id=4656).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95aa13f1-0d08-47da-8e03-d63e58769e78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.