Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 23-40

Article title

Joseph A. Schumpeter – teoretyk innowacji i przedsiębiorczości

Content

Title variants

EN
JOSEPH A. SCHUMPETER - THEORIST OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem przedłożonego artykułu jest – w oparciu o teorię rozwoju gospodarczego Schumpetera – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższych latach w UE i Polsce jest możliwy tylko spowolniony wzrost gospodarczy, czy też liczyć trzeba się nawet z zapowiadaną przez niektórych autorów sekularną stagnacją na „średnim poziomie rozwoju”? W pierwszej części artykułu autorzy analizują wybrane wyznaczniki kryzysu zarówno w realnej sferze gospodarki, jak i w teorii ekonomii. Intencją autorów w drugiej części opracowania jest przedstawienie głów-nych założeń teorii J.A. Schumpetera, która może wyjaśnić przyczyny utrzymującego się spo-wolnienia gospodarczego w realnej sferze gospodarki. Jak wynika z przedstawionej powyżej diagnozy prawo do inicjowania rozwoju gospodarczego w coraz większym stopniu przypisuje sobie instytucja państwa, a stymulacja produkcji odbywa się przede wszystkim od strony popy-towej, co zgodnie z teorią Schumpetera nie jest w stanie zagwarantować odpowiednio wysokiego tempa rozwoju.
EN
This article attempts - based on Schumeter’s theory of economic development – to seek an answer to the question, whether in the EU and Poland only a slowdown in economic growth is possible, or do we even have to take into account the secular stagnation on “medium level of development”. In the first part of the article the authors analyze selected determinants of the crisis both in the real economy and in the theory of economics. The intention of the authors in the second part of the study is to present the main assumptions of. Schumpeter’s theory, that can explain the causes of the continuing economic slowdown in the real economy. The analysis proves, that the right to initiate economic development is increasingly attributed to the state institution, and the stimulation of production takes place primarily from the demand side, which, according to Schumpeter's theory, is not able to guarantee a sufficiently high pace of development.

Keywords

Year

Issue

3

Pages

23-40

Physical description

Dates

published
2018-09-30

Contributors

References

 • Akerlof G. A., Shiller R.J., Animal Spirits. Wie Wirtschaft wirklich funktioniert, Campus Verlag, Frankfurt-New York, 2009.
 • Andersen E. S., Schumpeter’s Core Works Revisited, w: Long Term Economic Development. Demand, Finance, Organization, Policy andobni Innovation in a Schumpeterian Perspective, red. Andreas Pyka, Esben Sloth Andersen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013.
 • Blanchard O., The crisis: Basic Mechanisms and Appropriate Policies, IMF Working Paper 2008 WP/09/08.
 • Bogle J. C., Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, Wyd. PTE, Warszawa 2009.
 • Bootle R., The Trouble with Markets. Saving Capitalism from Itself, Nicholas Brealey Publishing, London 2009; Stiglitz J., Freefall. Jazda bez trzymanki, Wyd. PTE, Warszawa 2010.
 • Clausen, S., Zöttl, I., America forever, Financial Times Deutschland, 30. Januar. 2009.
 • Elliott J.E., Introduction to the transaction edition, [w:] J.A. Schumpeter, The theory of economic development, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, 1983.
 • Felderer B., Leon Walras (1838-1910), [w:] Klassiker des ökonomischen Denkens II, red. J. Starbatty, Verlag C. H. Beck, München 1989.
 • Flassbeck H., Glasperlenspiel oder Ökonomie – Der Niedergang der Wirtschaftswissenschaften, „Blätter für deutsche und internationale Politik” 2004, nr 9.
 • Hayek F.A. von, The fortunes of liberalism—essays on Austrian economics and the ideal of freedom (The Collected Works of F.A. Hayek), vol 4. The University of Chicago Press, Chicago 1992.
 • Hockuba Z., Brzeziński M., Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych, [w:] Oskar Lange a współczesność, red. Z. Sadowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Kołodko G., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, Ekonomista,2010 nr 1.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1959.
 • Mączyńska E., Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, Zeszyty Naukowe, 2011 nr 9, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Mączyńska E., Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73, 2015.
 • Mikosik S., Teoria ewolucji społeczno-ekonomicznej J. A. Schumpetera, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 56, 1985.
 • Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Rimmer D., Schumpeter and the Underdeveloped Countries, “The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 75, No. 3, (Aug., 1961).
 • Schumpeter J.A., Business cycles: a theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process, McGraw-Hill, New York 1939.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Skidelsky R., Keynes: Return of the Master, Penguin Group, New York 2009.
 • Starbatty J., Stark J., Schumpeter and Keynes, The International Economy, Winter 2017.
 • Vanberg V. J., Schumpeter and Mises as ‘Austrian Economists’, Evol Econ (2015) 25.
 • Wojtyna A., Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu, „Ekonomista”, 2008, nr 1.
 • World Economic Outlook, Subdued Demand: Symptoms and Remedies, October 2016. Tryb dostępu: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Subdued-Demand-Symptoms-and-Remedies

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95aced04-5193-45ff-b97e-7caf693cf960
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.