PL EN


Journal
2019 | 329 | 263 - 275
Article title

Niezależność organów administracji publicznej na przykładzie ewolucji statusu prawnego Prezesa UOKiK

Title variants
EN
Independence of public administration authorities in the example of evolution of the legal status of President of the Office for Competition and Consumer Protection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje zagadnienie niezależności organów administracji publicznej na przykładzie statusu polskiego organu antymonopolowego. Obejmuje ukazanie ewolucji statusu prawnego organu antymonopolowego i omówienie jego aktualnej pozycji prawnej. Badaniom poddano również dyrektywę ECN+ i obowiązki, jakie nakłada na władze krajowe w zakresie niezależności krajowych organów antymonopolowych. Opracowanie podejmuje także problem faktycznej niezależności organu antymonopolowego oraz niedostatecznych gwarancji rozliczalności tego organu. W konkluzjach wykazano, że formalna niezależność organu antymonopolowego może w polskich warunkach prowadzić do skutków sprzecznych z założeniami dyrektywy ECN+.
EN
The article analyzes the issue of independence of public administration authorities. This analysis is based on the example of the Polish antimonopoly authority. It includes presenting the evolution of the legal status of an antimonopoly authority and discussing its current legal regime. The presented research also covered the ECN+ Directive and the obligations it imposes on national governments in relation to the independence of national antitrust authorities. The article also addresses the problem of the actual independence of the antimonopoly authority and the insufficient guarantees of its accountability. The conclusions show that the formal independence of the antimonopoly authority may in Polish conditions lead to effects contrary to the assumptions of the ECN+ Directive.
Journal
Year
Issue
329
Pages
263 - 275
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-95b10ac1-fef8-4ce2-9c80-5b16656042c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.