Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 429-444

Article title

Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika w kontekście przychodu podatkowego ze stosunku pracy

Content

Title variants

EN
Gratuitous benefits voluntary granted by the employer to employee in view of the taxable revenue from the employment relationship

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł został poświęcony problemowi opodatkowania dobrowolnych nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika, które są coraz bardziej powszechne i stanowią część rozbudowanych pakietów wynagrodzeniowych dla pracowników. Trudność wskazania zakresu pojęciowego nieodpłatnego świadczenia w prawie podatkowym może powodować problemy z ustaleniem, czy dane nieodpłatne świadczenie dobrowolnie przyznane przez pracodawcę pracownikowi stanowi przychód podatkowy pracownika ze stosunku pracy. Złożoność problemu potwierdza niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie oraz wskazanie kryteriów wyodrębnienia świadczeń objętych podatkiem dochodowym w jednym z wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
EN
This article concentrates on a problem of taxation of the employer’s voluntary free of charge benefits for the employee. Such benefits are more and more common and constitute part of the advanced salary package for the employees. It seems to be difficult to indicate the conceptual scope of the gratuitous performance in Polish tax law and may cause problems with determination if an exact benefit voluntary granted by the employer to the employee constitutes employee’s taxable revenue. The complexity of the problem is confirmed by the non-uniform judicial decisions of the administrative courts. What is important is the thing that the Constitutional Tribunal in one of the judicial decision indicated separability criterion of benefits which may recognise benefits which are subject of income tax.

Year

Pages

429-444

Physical description

Contributors

 • Akademia Leona Koźmińskiego

References

 • Bartosiewicz A., PIT, 5. wydanie, Warszawa 2015.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT, 3. wydanie, Komentarz LEX, Warszawa 2013.
 • Bosak M., Majka P., Charakter prawny pracowniczych świadczeń nieodpłatnych w świetle regulacji prawa pracy oraz prawa podatkowego, [w:] A. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2013.
 • Brzeziński B., Perypetie podatku dochodowego z sądownictwem administracyjnym, [w:] B. Brzeziński (red.), Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, Warszawa 2013.
 • Brzeziński B., Szaleństwo opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2010, nr 3-4.
 • Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2003.
 • Grabarczyk J., Nieodpłatne świadczenia jako przychody podlegające podatkowi dochodowemu, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, nr 3.
 • Grabarczyk J., Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń, Warszawa 2009.
 • Kostecki A., Podatki przychodowe i podatki dochodowe, [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III: Instytucje budżetowe, cz. II. Dochody i wydatki budżetu, Wrocław 1985.
 • Koperkiewicz-Mordel K., Podatek dochodowy od osób fizycznych, [w:] W. Nykiel (red.), Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2011.
 • Łunarski O., Majka P., Opodatkowanie pracowniczych świadczeń nieodpłatnych, [w:] B. Brzeziński (red.), Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, Warszawa 2013.
 • Marciniuk J., Komentarz do art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Marciniuk J. (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Marczak A., Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 10.
 • Mariański A., Glosa do wyroku NSA z dnia 16.04.2003 r. (I SA/Wr 2969/2000), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2004, nr 1.
 • Modzelewski T., Pracownicza impreza integracyjna bez podatku – korzystny wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.7.2014 r., K 7/13 na zmianę linii interpretacyjnej fiskusa, „Monitor Podatkowy” 2015, nr 10.
 • Nykiel W., Koperkiewicz-Mordel K., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2003.
 • Nykiel W., Autonomia prawa podatkowego (wybrane zagadnienia), [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.
 • Ostaszewski W., Wykupiony przez pracodawcę pakiet świadczeń medycznych a przychód pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 11.
 • Rączkiewicz M., Wartość noclegu sfinansowanego przez pracodawcę a przychód pracownika, „Monitor Podatkowy” 2015, nr 10.
 • Serwińska K., Sfinansowanie noclegu dla pracownika a przychód ze stosunku pracy, „Ius.focus” 2014, nr 11.
 • Skwierczyńska E., Przesłanki uznania świadczenia nieodpłatnego za świadczenie odpłatne na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, [w:] P. Borszowski, A. Huchla (red.), Podatkowy slalom przedsiębiorcy, Wrocław 2014.
 • Strzelec D., Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe, Warszawa 2011.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, tom II, Warszawa 1979.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, tom III, Warszawa 1981.
 • Wiśniewski J. [w:] D. Antonów, H. Bogdanowska-Kulesza, A. Branny, A. Buchnowska, A. Chylat, H. Cichoń, T. Grzegorczyk, A. Kaźmierski, A. Lachowicz, P. Maculewicz, D. Mikos, R. Pasternak, A. Sarna, P. Skorupa, D. Stojek, A. Wrześniewska, P. Zamorowski, M. Żochowski, Meritum. Podatki 2015, Warszawa 2015.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996.
 • Varga W., Nieodpłatne świadczenia w podatku dochodowym od osób prawnych, „Przegląd Podatkowy” 2011, nr 4.
 • 2011, nr 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95bafd5e-8bae-4c61-9964-b34b46026335
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.