Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 26 | 9-24

Article title

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kształtowanie polityki regionalnej w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of the global economic crisis on the development of regional policy in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityka regionalna jest częścią polityki rozwoju kraju. Na skutek kryzysu władze rządowe w wielu krajach, w tym w Polsce, wprowadziły zmiany w swojej polityce regionalnej poprzez kierowanie dodatkowej pomocy dla regionów słabszych strukturalnie. Celem referatu jest pokazanie, jak światowy kryzys gospodarczy wpłynął na zmiany w formułowaniu problemów i wyznaczaniu nowych celów oraz proces realizacji polityki regionalnej. W 2008 roku rząd RP przystąpił do prac nad opracowaniem modelu polityki regionalnej, dostosowanego do obowiązującej polityki spójności Unii Europejskiej. Podstawą tego założenia była nowelizacja ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Przeanalizowano także wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów. Programy operacyjne Unii Europejskiej są głównym źródłem finansowania i stanowią podstawowy mechanizm realizacji polityki regionalnej w Polsce. Stopień wrażliwości regionu na kryzys oszacowano za pomocą wskaźników: PKB na mieszkańca, stopy bezrobocia i zatrudnienia. Zauważyć można, że charakter polityki regionalnej skupionej na zasadach równości terytorialnej zmienił się na rzecz pobudzania wzrostu gospodarczego oraz natężenia konkurencji w skali regionalnej. Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano analizę raportów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, raportów Ministerstwa Gospodarki, raportów EoRPA (European Regional Policy Research Consortium) oraz danych Eurostat i GUS. Główną metodą badawczą była analiza opisowa oraz analiza materiałów archiwalnych i statystycznych.
EN
Regional policy is a part of the national development policy. As a result of the crisis, the government authorities in many countries, including Poland, have introduced changes in its regional policy by direct additional support for the structurally weak regions. The aim of this paper is to present how the global economic crisis affected the changes in the formulation of the problems, the setting of the new objectives and the implementation of regional policy. In 2008, the government in Poland began to work on developing a new model of regional policy adjusted to the cohesion policy of the EU. The basis for this assumption was the amendment of the Act of 7 November 2008 on the amendment of certain acts in connection with the implementation of the Structural Funds and the Cohesion Fund. Also analyzed was the impact of EU funds on the economy of Polish regions. Operational Programmes of the European Union are the main source of funding and a fundamental mechanism for the implementation of regional policy in Poland. The degree of sensitivity of the region to the crisis was estimated using the following indicators: GDP per capita, unemployment and employment rates. It was found that the nature of regional policy, which was focused on territorial equality has been changed in order to stimulate economic growth and the intensity of competition on a regional scale. For the purposes of this study used were the report analysis of the Ministry of Regional Development, the Ministry of Economy’s reports, EoRPA’s reports (European Regional Policy Research Consortium) and data of the Eurostat and Central Statistical Office.The main research method was a descriptive analysis and the analysis of archival materials and statistics.

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi

References

 • Bedrunka, K. (2010). Analiza algorytmów podziału środków europejskich pomiędzy regiony i ich skutków dla polityki regionalnej na przykładzie województwa opolskiego. W: K. Malik (red.). Polityka rozwoju regionu. Koncepcja. Procedury administracyjne. Finansowanie. Opole: Politechnika Opolska, [etc.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 155–179.
 • Czekaj, J. (2010). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę. W: G.W. Kołodko (red.). Globalizacja, kryzys i co dalej?. Warszawa: Potext sp. z o.o., 189–209.
 • Davies, S., Kah, S., Woods, Ch. (2010). Regional Dimensions of the Financial and Economic Crisis. European Policy Research Paper, No. 70. February 2010. Pozyskano z http://www.eprc.strath.ac.uk/ eprc/documents/PDF_files/EPRP_70_RegionalDimensionsoftheFinancialandEconomicCrisis.pdf.
 • Dudziak, M. (2009). Instrumenty finansowe Unii Europejskiej w Polsce realną szansą rozwoju. W: W. Sługocki (red.). Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 34–40.
 • EoRPA 09/2 (2009). Polityka regionalna w warunkach kryzysu. Najnowsze zmiany w polityce regionalnej w UE i w Norwegii. Pozyskano z http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_ analizy/Raporty_o_rozwoju/EoRPA/Documents/09_02.pdf.
 • Grosse, T.G. (2009a). Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Pozyskano z http:// www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/ekspertyzy/Documents/Grosse_ekspertyza_ Cele%20i_zasady_MRR_02042009_1.pdf.
 • Grosse, T.G. (2009b). Program stabilności czy rozwoju? Analizy i Opinie nr 89, Instytut Spraw Publicznych. Pozyskano z http://www.isp.org.pl/uploads/analyses/2696241100814232001229599724.pdf.
 • Kamps, C., Leiner-Killinger, N., Martin, R. (2009). The Cyclical Impact of UE Cohesion Policy in Fast Growing UE Countries, Intereconomics, January–February, 25. Pozyskano z http://www.econstor.eu/bitstream/10419/66182/1/727018620.pdf.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Pozyskano z http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/ polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/strony/default.aspx.
 • Michalak, A. (2010). Środki finansowe Unii Europejskiej jako wsparcie dla rozwoju społeczno- -gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego. W: K. Malik (red.). Polityka rozwoju regionu, Koncepcja Procedury administracyjne Finansowanie. Opole: Polityka Opolska, [etc.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 137–154.
 • Ministerstwo Gospodarki (2011). Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, 41–43. Pozyskano z http://www.mg.gov.pl/files/upload/8441/MG_DAP_ Koniunktura_gosp._w_wybranych_krajach_w_okresie_kryzysu%20_fin.pdf
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013). Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno gospodarczy Polski w latach 2004–2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych. Pozyskano z https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Oddzialywanie_makroekonomiczne/ Documents/material_informacyjny.pdf.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012a). Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013. Pozyskano z http://www.mir.gov.pl/fundusze/ fundusze_europejskie/wykorzystanie_funduszy/sprawozdania_roczne/Documents/ Sprawozdanizrealizacjiw2011rNSROnalata713_01102012.pdf.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012b). Ocena prób zastosowania podejścia zintegrowanego w Polsce i wybranych krajach w okresie programowania 2007–2013 oraz wnioski w kontekście obecnego i przyszłego okresu programowania. Pozyskano z http://www.ewaluacja.gov.pl/ Wyniki/Documents/Ocena_prob_zastosowania_podesjcia_zintegrowanego_w_Polsce_oraz_ wnioski_6022013.pdf.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011a). Polityka regionalna w Polsce. Pozyskano z http://www.mir.gov.pl/konferencje/eic2011/pl/Documents/Polityka_regionalna_w_Polsce.pdf.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011b). Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony. Pozyskano z http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/F7866CE71F703210C12579 6100355F9E/$File/59.pdf.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Raport o rozwoju i polityce regionalnej. Pozyskano z http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/Documents/wydawnictwa/raportrozwoj_ druk.pdf.
 • Miszczak, K. (2010). Regionalny wymiar światowego kryzysu w Polsce. Biblioteka Regionalisty, tom 10/2010. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny, 137–151. Pozyskano z http://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/688/Regionalny%20wymiar%20%C5%9Bwiatowego%20kryzysu% 20w%20Polsce_1.pdf?sequence=1.
 • Nazarczuk, J.M. (2013). Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów. W: R. Kisiel, M. Wojarska (red.). Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Olsztyn: Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, 75–89. Pozyskano z http:// www.uwm.edu.pl/wne/katedry/kpgir/files/mono_wybrane-aspekty2013_tresc.pdf.
 • Plan Stabilności i Rozwoju. Wzmocnienie gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego (2009).Pozyskano z http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1709/$file/1709.pdf.
 • Rospond-Bednarska, D., Kiełbasa, K. (2010). Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa jako jedno z uwarunkowań rozwoju regionu. W: K. Malik (red.). Polityka rozwoju regionu, Koncepcja Procedury administracyjne Finansowanie. Opole: Politechnika Opolska, [etc.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 39–54.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Pozyskano z http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:PL:PDF.
 • Szlachta, J., Zaleski, J. (2010). Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020. Gospodarka Narodowa, Nr 10/2010, 37–56. Pozyskano z http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_ narodowa_2010_10_02.pdf.
 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007–2015. Pozyskano z http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/ Polityka_rozwoju/SRK/Documents/SRK_2007_2015.pdf.
 • Tarnawska, K. (2011). Analiza przydatności polityki regionalnej UE w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu w krótkim i długim okresie. W: Z. Dach (red.). Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 138–164.
 • Tkaczyński, J.W. (2012). Fundusze unijne dla Polski – czy wszystko się udało? Pozyskano z http:// ec.europa.eu/polska/news/opinie/121010_fundusze_unijne_dla_polski_pl.htm.
 • Tomaszewski, P., Zaleski, J., Zembaty, M. (2011). Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2(44), 92–117. Pozyskano z http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2011_2_tomaszewski_zaleski.pdf.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Dz.U. 2000 Nr 48, poz. 550.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju. Dz.U. 2004 Nr 116, poz. 1206.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. 2006 Nr 227, poz. 1658.
 • Ustawa z dnia 8 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Dz.U. 2008 Nr 216, poz. 1370.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95bbc760-b3ff-41a3-97d5-b7c84e19b54d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.