Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 121 | 57-74

Article title

"Oby Bóg otworzył ci raj, jak ty nam otworzyłeś drogę do pogan"

Content

Title variants

EN
"May God open paradise for you just as you have opened the way to the pagans for us"

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W Liście do króla Henryka Brunon z Kwerfurtu zdaje relację ze swojej misjonarskiej działalności. Opowiada m.in. o wyprawie do Pieczyngów i o pobycie u „władcy Rusów”. Brunon wprawdzie nie wymienia imienia ruskiego księcia, ale przyjmuje się, że chodzi o Włodzimierza Wielkiego. Nad tym „ruskim” epizodem w życiu grafa z Kwerfurtu zazwyczaj przechodzimy do porządku dziennego. Kwitujemy bardzo często jednym zdaniem: „Brunon bawił na Rusi ponad miesiąc”. Czy rzeczywiście pobyt u Włodzimierza był gościną? Czy misjonarz dobrowolnie przybył do ruskiego władcy, czy został do niego siłą doprowadzony? Niniejszy tekst jest próbą nowego odczytania relacji Brunona. Autorka, analizując kluczowe, jej zdaniem, słowa oraz porównując sprawozdanie misjonarza z jego sposobem opowiadania o innych wydarzeniach, dochodzi do wniosku, że Brunon w dyplomatyczny sposób przekazuje czytelnikowi informację, iż spotkało go na Rusi coś w rodzaju aresztu – ograniczono jego swobodę w poruszaniu się i przetrzymywano „wbrew woli przez jeden miesiąc”.
EN
In his letter to king Henry, Saint Bruno of Querfurt gives an account of his missionary activity. Among other things, he writes about his expedition to Pechenegs and about his visit to the „lord of the Rus”. Although Bruno does not mention the name of the Russian prince, it is assumed he meant Vladimir the Great. This episode in Saint Bruno’s life is usually taken for granted and often summed up in one sentence: „Bruno stayed in Rus for over a month”. Did he really stay at Vladimir’s as a guest? Was it a voluntary visit or was Bruno brought by force? The present article is an attempt of a new interpretation of Bruno’s account. After analysing key words and comparing Bruno’s account with his way of relating other events, the author comes to the conclusion that – in a diplomatic way – Bruno confers to his reader the information that in Rus he underwent a kind of arrest – his freedom was restricted and he was „kept for one month against [his] will”.

Contributors

References

  • Diemjaniuk B., Święty Brunon. Patron tych, którym ciasno we własnym domu, Kraków 2011.
  • Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań-Warszawa-Lublin 1958.
  • Krawiec A., Sny, widzenia i zmarli w kronice Thietmara z Merseburga, „Roczniki Historyczne”, t. LXIX, Poznań-Warszawa 2003, s. 33-48.
  • Kurczewski J., Biskupstwo wileńskie. Od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa diecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych, Wilno 1912,
  • Kurczewski J., Święci biskupi i apostołowie Litwy i Rusi Kijowskiej, Wilno 1913,
  • Praktyczny słownik łacińsko-polski, oprac. J. Mańkowski, Warszawa 2000.
  • Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. I-VI, Warszawa 2007.
  • Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1986.
  • Zakrzewski S., Bolesław Chrobry Wielki, Kraków 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95bc222d-f790-4587-99a2-621150033d44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.