Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 17 | 105-122

Article title

O teorii „myśli słabej” w pedagogice humanistycznej

Authors

Content

Title variants

EN
On the idea of “weak thought” in humanistic pedagogy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy filozoficznej idei „myśli słabej” włoskiego filozofa postmodernistycznego, Gianniego Vattima, która może być traktowana jako sposób hermeneutycznej interpretacji faktów kulturowych, z edukacyjnymi włącznie. Słabą myśl charakteryzuje Vattimo na tle dwóch wielkich nurtów filozoficznych: dialektyki i filozofii różnicy. Jest to taki typ refleksji, który z jednej strony poszukuje dla siebie normatywnych punktów oparcia, z drugiej zaś przyznaje im prowizoryczny status, pozbawiając się przywileju uniwersalistycznych roszczeń. Wspomniana koncepcja ukazuje związki między etyką i hermeneutyką, ze szczególnym uwzględnieniem etyki otwartej kontynuacji. Podkreśla ona również możliwość osłabienia kolonizującej mocy „mocnego” (nowoczesnego i naukowego) dyskursu w pedagogice. Do prawdy (prawdy pozbawionej metafizycznego gruntu) można również dotrzeć na drodze nienaukowej, która sprzeciwia się scjentyzmowi i wiedzie przez interpretację.
EN
The article refers to a philosophical idea of “weak thought”, grounded by Italian postmodern philosopher, Gianni Vattimo, which can be seen as a hermeneutical interpretation of cultural facts, including educational ones. Vattimo shows the idea of “weak thought” at the background of two big philosophical streams: dialectic and philosophy of difference. It is a type of reflection, which seeks normative anchorages for itself on the one hand, but gives them provisional status on the other hand, depriving itself of the privilege of universalistic claims. The abovementioned concept reveals the relationships between ethics and hermeneutics, in which the ethics of open continuation is privileged. It also underlines the possibility of weakening the colonizing power of the “strong” (modern and scientific) discourse in the pedagogy. Towards the truth (the truth devoid of the metaphysics) one can reach also through the unscientific path, which stands against the scientism and leads through the area of interpretation.

Year

Volume

17

Pages

105-122

Physical description

Dates

published
2014-12-28

Contributors

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

References

 • Ablewicz K., Hermeneutyka i fenomenologia a pedagogika, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 • Dybel P., Problem dziejowości rozumienia w hermeneutyce Gadamera (na przykładzie pojęcia tradycji), w: Uniwersalny wymiar hermeneutyki, red. A. Przyłębski, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
 • Feyerabend P.K., Przeciw metodzie, przeł. S. Wiertlewski, Siedmioróg, Wrocław 1996.
 • Gadamer H.-G., Człowiek i język, w: Tenże, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, wybór, oprac. i wstęp K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz, PIW, Warszawa 2000.
 • Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, „Inter Esse”, Kraków 1993.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, przeł. A.M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Habermas J., Uniwersalistyczne roszczenie hermeneutyki, przeł. M. Łukasiewicz, w: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia, wybór, oprac. i wstęp H. Orłowski, „Czytelnik”, Warszawa 1986.
 • Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, przeł. A. Landman, PWN, Warszawa 1983.
 • Heidegger M., Czas światoobrazu, w: Tenże, Drogi lasu, przekł. zbiorowy, Fundacja „Aletheia”, Warszawa 1997.
 • Lorenc I., Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, „Scholar”, Warszawa 2001.
 • Milerski B., Paradygmat humanistyczny w pedagogice, w: Edukacja, moralność, sfera publiczna, red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak, Oficyna Wydawnicza „Verba”, Lublin 2007.
 • Nietzsche F., Zapiski o nihilizmie (z lat 1885–1889), przeł. G. Sowinski, w: Wokół nihilizmu, red. G. Sowinski, Wydawnictwo „A”: koed. „Colonel”, Kraków 2001.
 • Nussbaum M., Czytać aby żyć, przeł. A. Bielik-Robson, „Teksty Drugie” 2002, nr 1–2.
 • Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturakizm a wiedza o literaturze, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1995.
 • Platon, Fajdros, w: Tenże, Dialogi, t. 2, przeł. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył W. Witwicki, „Antyk”, Kęty 1999.
 • Rorty R., Etyka zasad a etyka wrażliwości, przeł. A. Szahaj, „Teksty Drugie” 2002, nr 1–2.
 • Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1996.
 • Rose D.E., The ethical claims of „Il pensiero debole”: Gianni Vattimo, pluralism and postmodern subjectivity, „Journal of Theoretical Humanities”, 2000, t. 7, nr 3.
 • Skarga B., Ślad i obecność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Szahaj A., Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, FNP – Wydawnictwo UWr, Wrocław 2002.
 • Szulakiewicz M., Myślenie dialogiczne w poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej, w: Dialog w kulturze, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.
 • Vattimo G., Beyond Interpretation. The Meaning of Hermeneutics for Philosophy, Stanford University Press, Stanford 1997.
 • Vattimo G., Etica della interpretazione, Garzanti, Milano 2001.
 • Vattimo G., La fine della modernità, Garzanti, Milano 1991.
 • Vattimo G., La saggezza del superuomo, w: Tenże, Dialogo con Nietzsche. Saggi 1961–2000, Garzanti, Milano 2000.
 • Vattimo G., Dialektyka, różnica, myśl słaba, przeł. M. Surma, A. Zawadzki, „Teksty Drugie” 2003, nr 5.
 • Vattimo G., Etyka komunikacji czy etyka interpretacji, w: Tenże, Społeczeństwo przejrzyste, przeł. M. Kamińska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006.
 • Vattimo G., Hermeneutyka – nowa koiné, przeł. B. Stelmaszczyk, „Teksty Drugie” 1996, nr 1.
 • Vattimo G., Historia zbawienia, historia interpretacji, przeł. A. Zawadzki, „Teksty Drugie” 2005, nr 4.
 • Vattimo G., Pensiero debole, red. G. Vattimo, P.A. Rovatti, Feltrinelli, Milano 1992.
 • Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.
 • Zawadzki A., Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, Universitas, Kraków 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-4898

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95bc2b0d-f170-4598-81bf-39503411c768
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.