Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 6 | 368-381

Article title

Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian

Authors

Content

Title variants

EN
Digital literacy of polish students and teachers- direction for change

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia kompetencji cyfrowych. Pierwsza część artykułu ukazuje zmiany w definiowaniu i rozumieniu tego pojęcia (zarówno w ujęciu katalogowym tzw. tradycyjnym, jak i w ujęciu współczesnym określanym jako relacyjnym). W drugiej części przedstawiony został przegląd badań krajowych i międzynarodowych z udziałem Polski wpisujących się w obszary kompetencji cyfrowych ujęte w DIGCOMP. Badania te były przeprowadzone wśród polskich uczniów, nauczycieli. Analizę zrealizowano w oparciu o kategorie: „metoda badawcza/narzędzia badawcze”, „grupa badanych”, „badane kategorie kompetencji/ główne cele badania”, „najważniejsze wnioski”. Trzecia część stanowi prezentację specyfiki oraz roli formalnych i pozaformalnych działań wspierających rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczniów.
EN
The aim of this article is to present the issues of digital literacy. The first part of the article shows the change in the definition and meaning of this concept (both in terms of the so-called catalog. Traditional and contemporary sense referred to as relational). The second part presents an overview of national and international research with the participation of Poland on the level of polish students and teachers digital literacy. The analysis was based on the following categories: research tools, group of respondents, the categories of digital literacy, the main conclusions of the study). The third part is a presentation of the specificity and the role of formal and non-formal activities supporting the development of digital literacy among students.

Year

Issue

6

Pages

368-381

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

References

 • European Comission. Survey of Schools: ICT in Education. Belgium: European Union 2013
 • Ferrari A., DIGCOMP Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, Fundacja ECCC, 2016
 • Głomb K. (red.), Kompetencje cyfrowe. Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Tarnów 2009
 • Jasiewicz J., Filiciak M. , Mierzecka A., Śliwowski K., Klimczuk A., Kisilowska M., Tarkowski A., Zadrożny J., Ramowy katalog kompetencji cyfrowych
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Warszawa 2014
 • OECD PISA 2009 Results: Students On Line: Digital Technologies and Performance (Volume VI). Wydawnictwo OECD 2011
 • Raport Fundacji Instytut Inicjatyw Publicznych, Postrzeganie praw autorskich, w tym dozwolonego użytku utworów, ich kopiowania i rozpowszechniania przez Internet wśród młodzieży a także oczekiwania młodzieży w przedmiocie zmian przepisów prawa autorskiego, 2016
 • Raport Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, Fundacja Orange 2013
 • Raport Postrzeganie Internetu i nowych technologii, Fundacja Orange 2015
 • The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework (Official Journal of the European Union on 30 December 2006/L394), European Communities 2007
 • Biedrzycki K., Jasiewicz J., Kaczan R., Piechociński T., Rycielska L., Rycielski P., Sijko K., Sysło M. M., Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych. ICILS 2013. Warszawa 2014
 • Biedrzycki K., Jasiewicz J., Kaczan R., Piechociński T., Rycielska L., Rycielski P., Sijko K., Sysło M. M., Kompetencje komputerowe i informacyjne uczniów II klas polskich gimnazjów. Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013. Broszura informacyjna. Warszawa 2014
 • Buchholtz S., Buchner A., Filiciak M., Jasiewicz J., Kabicz P., Mierzecka A., Pospieszyńska- Burzyńska J., Szczerba P., Tarkowski A., Trzeciakowski R., Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz koordynacji celu tematycznego. Raport Końcowy, Warszawa 2015
 • Burski J., Chłoń- Domińczak A., Palczyńska M., Rynko M., Śpiewanowski P., Umiejętności Polaków- wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), Warszawa 2013
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2011
 • Danielewicz M., Tarkowski A., Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści, 2012
 • Davies A., Fidler D., Gorbis M., Future work skills, Phoenix 2011
 • Dąbrowska A., Drzewiecki P., Górecka D., Gruhn A., Chojnacki L., Jasiewicz J., Lipszyc J., Majewski W., Murawska-Najmiec E., Stunża G., Śliwowski K., Tafiłowski P., Wilkowski M., Woźniak M., Cyfrowa Przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, Warszawa 2013
 • Dylak S., Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona, [w:] J. Pyżalski (red.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli, Łódź 2015
 • Federowicz M. (red.), Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów OECD PISA
 • Filipiak E., Siadak G., Edukacja szkolna i pozaszkolna. Późna faza dorastania, [w:] Brzezińska A. (red.), Niezbędnik dobrego nauczyciela. Seria III Edukacja, T. 6, Warszawa 2014
 • Jasiewicz J., Batorski D., Kisilowska M., Mierzecka- Szczepańska A., Luterek M., Nowe Media w polskiej szkole: Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – diagnoza, 2013
 • Kacprzak K., Rola nowych mediów w randkowaniu adolescentów, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, nr 1
 • Klichowski M., Przybyła M., Cyborgizacja edukacji- próba konceptualizacji, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 24
 • Kron F.W., Sofos A., Dydaktyka Mediów, Gdańsk 2008
 • Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warszawa 2010
 • Prensky M., Digital natives, digital immigrants, ‟On the Horizon” 2001, Vol. 9 No. 5
 • Siuda P., Stunża G. D. (red.), Dzieci Sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych, Gdańsk 2012
 • Sysło M. M., Wprowadzając… porządek, [w:] Kwiatkowska A. B., Sysło M. M. (red.), Informatyka w Edukacji. Kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów, Toruń 2016
 • Szaleniec H., E-ocenianie to nie tylko zmiana technologii, XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kielce 2009
 • Tapscott D., Cyfrowa dorosłość: Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2006
 • van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010
 • Wieczorek-Tomaszewska M. (red.), Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Raport ekspercki, 2013
 • https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/propozycja-zmian-w-podstawie-programowej.pdf, 29.07.2016.
 • http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,407824,zalewska-rozpoczynamy-nauke-podstaw-programowania-w-polskich-szkolach.html, 22.12.2015

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1426

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95bec004-fe1f-4105-aba3-5072ac53288d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.