Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 60 | 2 (361) | 8-27

Article title

Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem – między podległością a współdziałaniem

Authors

Content

Title variants

EN
Supreme Audit Office’s Cooperation with the Parliament – Between Subordination and Collaboration

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto kwestię, czy po wejściu Konstytucji RP z 1997 r. nadal można mówić o „współpracy” Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem. Z analizy konstytucji wynika, że zasada podziału i równowagi władz RP jest dopełniona przez wymóg ich współdziałania. W tym kontekście szczegółowo rozpatrzono praktykę: intensywność udziału NIK w pracach Sejmu, zlecenia i sugestie przeprowadzenia kontroli, przedkładanie Sejmowi wyników kontroli i wniosków de lege ferenda. W konkluzji uznano, że Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi i wykonuje nałożone przezeń zadania, lecz równolegle ma miejsce współpraca NIK z Sejmem, zwłaszcza w zakresie inicjowania kontroli i rozpatrywania ich wyników. Wspomaga to działalność kontrolną, a czasem też działalność ustawodawczą Sejmu. W rzeczywistości kwestie podległości NIK Sejmowi oraz współpracy obu organów niełatwo rozdzielić, gdyż łączą się one i nakładają.
EN
In his article, the author considers whether, after the Constitution of Poland of 1997 entered into force, the relationship between the Supreme Audit Office of Poland and the lower house of the Polish Parliament, i.e. the Sejm, can be still referred to as ‘cooperation’. Analyses of the constitution show that the principle of separation and balance of powers in Poland is complemented with the requirement for them to cooperate. In this context, the practice was closely analysed: the frequency of NIK’s participation in the works of the Sejm, recommendations and suggestions as for auditing, and presentation of audit findings and de lege ferenda proposals to the Sejm. In his article, the author concludes that NIK is subordinate to the Sejm and performs the tasks that the Sejm assigns to it, and simultaneously cooperates with the Sejm, especially with regard to initiating audits in suggested areas, and considering findings of these audits. In this way, NIK supports the monitoring activity, as well as, from time to time at least, the legislative activity of the Sejm. In reality, the issue of NIK’s subordination to the Sejm and the issue of cooperation between these two institutions cannot be easily separated, because they interconnect and overlap with each other.

Year

Volume

60

Issue

Pages

8-27

Physical description

Dates

published
2015-04

Contributors

author
  • Najwyzsza Izba Kontroli

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0452-5027

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95bfaa6f-8ee9-4d64-adcb-44eb85479001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.