Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 38 | 3 | 143-156

Article title

Struktura motywacji artystów interpretujących – efektywnych zawodowo

Content

Title variants

EN
Motivation and Structure of Professionally Effective Interpreting Artists

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących specyficznej struktury motywacji osób twórczych, uzdolnionych artystycznie, w różnym stopniu efektywnych zawodowo. Odwołując się do założeń koncepcji psychotransgresji i koncepcji sprawności osobowości, spodziewano się, że osoby o różnej efektywności zawodowej będą różnić się pod względem natężenia cech warunkujących Styl Twórczego Zachowania (STZ), a ich działania będą dynamizowane przez wiele motywacji o podobnym charakterze. W celu zweryfikowania postawionych hipotez zbadano grupę artystów interpretujących (interpretors): 73 chórzystów, 38 tancerzy i 22 muzyków. Uzyskane wyniki w dużym stopniu potwierdziły założenia zawarte w hipotezach.
EN
This article presents the results of research on the specific structure of motivation among creative, artistically gifted persons, who achieve various levels of professional effectiveness. Based on the assumptions of psycho-transgression and efficacy concepts, it was assumed that persons achieving different job performance would vary with respect to the intensity of characteristics determining the Creative Behavior Style [Styl Twórczego Zachowania (STZ)], and their actions would be dynamized by numerous types of similar motivation. In order to verify the hypotheses, a group of interpreting artists (interpreters): 73 choristers, 38 dancers, and 22 musicians was investigated. The results are consistent with the hypotheses.

Year

Volume

38

Issue

3

Pages

143-156

Physical description

Dates

printed
2017-09-30

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

References

 • Amabile, Teresa.1996. Creativity in Context. Boulder, CO: Westview Press.
 • Ardt, Jamie et al.1999. Creativity and Terror Management: Evidence That Creative Activity Increases Guilt and Social Projection Fallowing Mortality Salience.
 • Journal of Personality and Social Psychology, 77 (1), 19-32.
 • Bandura, Albert. 2008. Reconstrual of “free will” from the agentic perspective of social cognitive theory. W: Are we free? Psychology and free will, red. John Baer, Jeames Kaufman i Roy Baumeister, 86-127. Oxford: Oxford University Press.
 • Bartnicka-Michalska, Aneta. 2012. Twórczość a sukces zawodowy artystów występujących. Jastrzębie-Zdrój: Black Unicorn.
 • Bartnicka-Michalska, Aneta. 2015. Wizerunek artysty interpretującego: między sprawnością a zaburzeniem. Perspektywa psychologiczna. Albo albo. Interpretacje jungowskie. Problemy psychologii i kultury, 1, 105-115.
 • Bartnicka-Michalska, Aneta. 2015b. Polimorficzność motywacji osób twórczych.
 • Implikacje pedagogiczne. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 34-52.
 • Florida, Richard. 2004. The rise of creative class. New York: Basic Book.
 • Frankl, Victor E. 1984. Homo Patiens, tłum. Roman Czernecki i Józef Morawski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Gałuszka, Irena. 1991. Słynni śpiewacy operowi. Cechy psychosomatyczne. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 • Juczyński, Zygfryd. 1997. Psychologiczne wyznaczniki zachowań zdrowotnych na przykładzie badań osób dorosłych. W: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie, red. Jan Łazowski i Grażyna Dolińska-Zygmunt, 285-29. Wrocław: Wydawnictwo AWF.
 • Juczyński, Zygfryd. 2009. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Karwowski, Maciej i Jacek Gralewski. 2011. Zmotywowana kreatywność: synergia motywacyjna postawy twórczej młodzieży. Chowanna, 1(36), 45-58.
 • Karwowski, Maciej. 2014. Creative mindsets: Measurement, correlates, consequences. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 8(1), 62-70.
 • Klamut, Ryszard. 2010. Kwestionariusz Postaw Życiowych KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza Life Attitude Profile – Revised (LAP-R) Gary’ego T. Rekera. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Kocowski, Tadeusz. 1987. Geneza i funkcje procesów motywacyjnych człowieka. Przegląd Psychologiczny, 1, 81-115.
 • Kogan, Nathan. 2002. Careers in the Performing Art.: A Psychological Perspective. Creativity Research Journal, 14(1), 1-16.
 • Kozielecki, Józef. 2007. Psychotransgresjonizm. Nowe kierunki psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kozielecki, Józef. 2009. Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku. Sopot: GWP.
 • LeFevre, Camille. 2013. Jak zostać tancerzem. Wszystko, co należy wiedzieć, żeby odnieść sukces, tłum. Marzena Baranowska. Warszawa: Wydawnictwo ARCADY Sp. z o.o.
 • Łukaszewski, Wiesław i Julia Boguszewska. 2008. Strategie obrony przed lękiem egzystencjalnym. Nauka, 4, 23-34.
 • Miller, Danuta. 2001. Twórczość z różnych perspektyw. W: Twórczość użyteczna w zarządzaniu i działaniu, red. Makary Stasiak, 11-16. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Mróz, Barbara. 2008. Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Nęcka, Edward. 2001. Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Obuchowski, Kazimierz. 1985. Adaptacja twórcza. Warszawa: KiW.
 • Padzik Kinga. 2002. Leksykon HRM. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
 • Piechota, Anna i Aleksandra Tokarz. 2014. Zastosowanie analizy konstytucji znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 10(1), 158-185.
 • Schwarzer, Ralf. 1997. Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia teoretyczne i nowy model, tłum. Zygfryd Juczyński. W: Psychologia zdrowia, red. Irena Heszen-Niejodek i Hanna Sęk, 175-205. Warszawa: PWN.
 • Sękowski, Andrzej. 2004. Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Warszawa: PWN.
 • Skowron-Mielnik, Beata. 2009. Efektywność pracy – próba uporządkowania pojęcia. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 31-43.
 • Solomon, Sheldon et al. 1991. A Terror menagement theory of social behavior: The psychological function of self-esteem and cultural wordviews. W: Advances in experimental social psychology (24), red. M. Zanna, s. 93-159. San Diego: Academic Press.
 • Strzałecki, Andrzej. 2003. Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Strzałecki, Andrzej. 2005. Sprawność osobowości: Tożsamość, stabilność i integracja osobowości młodzieży uzdolnionej. W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Uczeń – nauczyciel – edukacja 2, red. Wiesława Limont i Joanna Cieślikowska, 23-33. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Strzałecki, Andrzej i Artur Domurat. 2009. Model Stylu Twórczego Zachowania a poziom innowacyjności przyszłej pracy studentów. Czasopismo Psychologiczne – Pychological Journal, 15(1), 141-152.
 • Strzałecki, Andrzej. 2012. Sprawność osobowości. Kontrowersje wokół czynnika osobowości twórczej. Zagadnienia Naukoznawstwa, 2(192), 86-109.
 • Strzałecki, Andrzej i Agnieszka Kusal. 2002. Osobowościowe i temperamentalne mechanizmy sprawnego zarządzania. Studia Psychologica, 3, 5-50.
 • Strzałecki, Andrzej i Beata Tomaszewicz. 2004. Wyznaczniki efektywności funkcjonowania polskich menadżerów w warunkach zmian systemowych. Studia Psychologica, 5, 125-139.
 • Strzałecki, Andrzej i Dorota Czołak. 2005. Osobowościowe i temperamentalne czynniki warunkujące osiąganie sukcesu w przedsiębiorczości. Przegląd Psychologiczny, 48(2), 133-151.
 • Strzałecki, Andrzej i Agata Kabala. 2007. Styl Twórczego Zachowania w analizie procesów wypalenia studenckiego. Studia Psychologica, 7, 85-100.
 • Thomson, Paula et al. 2009. Generators and Interpretors in a Performing Arts Population: Dissociation, Trauma, Fantasy Proneness, and Affective States. Creativity Research Journal, 21(1), 72-91.
 • Thompson, Paula. 2013. Exposing Shame in Dancers and Athletes: Shame, Trauma, and Dissociation in a Nonclinical Population. Journal of Trauma & Dissociation, 14, 439-454.
 • Tokarz, Aleksandra. 1998. Motywacja hubrystyczna i poznawcza jako dominanty systemu motywacji do pracy naukowej. Przegląd Psychologiczny, 41(1/2), 121-134.
 • Tokarz, Aleksandra. 2005b. O motywacji hubrystycznej. Kolokwia Psychologiczne, 15, 197-215.
 • Tokarz, Aleksandra i Monika Trzebińska. 2011. Struktura i korelaty motywacji mocy u studentów i u menedżerów. W: Innowacyjna przedsiębiorczość. Teorie. Badania. Zastosowania praktyczne Perspektywa psychologiczna, red. Andrzej Strzałecki i Alicja Lizurej, 225-244, Warszawa: Wydawnictwo SWPS.
 • Trzebińska, Elżbieta et al. 2003. Wielorakie ja i jedność tożsamości. Ujęcie doświadczeniowo-analityczne. Roczniki Psychologiczne, 6, 5-25.
 • Wójtowicz, Marek. 2005. Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytet Śląskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95c06064-7183-451e-bd02-27dcd557839a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.