Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 15-18

Article title

Poczucie koherencji a jakość życia pacjentów z niewydolnością serca.

Content

Title variants

EN
The sense of coherence and quality of life in patients with heart failure

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Niewydolność serca, mimo znacznych postępów w leczeniu, stanowi coraz większy problem zdrowotny, jak i społeczny w rozwiniętych krajach Ameryki i Europy. Obecnie duży postęp w leczeniu ostrych incydentów wieńcowych, w szczególności zawałów serca, postęp kardiologii inwazyjnej oraz dobra farmakoterapia przyczyniły się do znacznej redukcji liczby zgonów, a tym samy do wydłużenia życia pacjentom. Cel pracy. Ocena czynników wpływających na poziom koherencji u pacjentów z niewydolnością serca oraz określenie związku między poczuciem koherencji a jakością życia u tych pacjentów. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone wśród 114 pacjentów z niewydolnością serca leczonych na Oddziale Kardiologii. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzi badawczych, tj. autorskiego kwestionariusza oraz standaryzowanych skal: Testu Orientacji Życiowej oraz Kwestionariusza Oceny Jakości Życia WHOQoL-BREF. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Analiza materiału badawczego wykazała, iż 34% badanych charakteryzuje się niskim poczuciem koherencji, a 66% – wysokim poczuciem koherencji. Osoby będące w związku małżeńskim (p = 0,047) oraz mieszkające z rodziną (p = 0,021) częściej charakteryzują się wysokim poczuciem koherencji. Natomiast osoby, u których choroba niedokrwienna serca (p = 0,024) lub nadciśnienie tętnicze jest przyczyną niewydolności serca częściej charakteryzują się niskim poczuciem koherencji. Poziom koherencji istotnie pozytywnie wpływa na jakość życia pacjentów z niewydolnością serca. Wnioski. Jakość życia pacjentów z wysokim poziomem koherencji (optymistów) jest istotnie wyższa od jakości życia pacjentów z niskim poziomem koherencji (pesymistów).
EN
Background. Heart failure, despite significant progress in treatment procedures, is a growing health and social problem in the developed countries of America and Europe. Currently, a major advance in the treatment of acute coronary events, especially heart attacks, the progress of invasive cardiology and good pharmacotherapy contributed to a significant reduction in the number of deaths and at the same time to longer life of patients. Objectives. To assess factors affecting the coherence level in patients with heart failure and to determine the dependence between coherence and quality of life in the above patients. Material and methods. The study was conducted among 114 patients with heart failure treated at the Department of Cardiology. A diagnostic survey method was used in the study with other research tools, i.e. author's questionnaire and standardized scales: Life Orientation Test and WHOQoL-BREF Quality of Life Questionnaire. The results were analyzed statistically. Results. The analysis of the study material showed that 34% of respondents are characterized by a low sense of coherence and 66% by a high sense of coherence. Married persons (p = 0.047) and those living with the family (p = 0.021) are more likely to have a high sense of coherence. On the other hand, patients whose coronary artery disease (p = 0.024) or hypertension are the cause of heart failure are more often characterized by a low sense of coherence. The level of coherence significantly positively affects the quality of life in patients with heart failure. Conclusions. Quality of life in patients with high levels of coherence (optimists) is significantly higher than the quality of life in patients with low coherence (pessimists).

Year

Issue

1

Pages

15-18

Physical description

Dates

published
2017-01-15

Contributors

 • Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

References

 • 1. Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, el al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.: 933–989.
 • 2. Wytyczne ESC dotyczące rozpoznania oraz leczenia ostrej I przewlekłej niewydolności serca na 2012 rok
 • 3. Cleland JGF. Heart failure: a medical Hydra. Lancet 1988; 35: S11–S12.
 • 4. Cramer JA, Spilker B. Introduction. In: Cramer JA, Spilker B. Quality of life and pharmacoeconomics. An introduction. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1998.
 • 5. Kawecka-Jaszcz K, Klocek M, Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Metody pomiaru i znaczenie kliniczne. Poznań: Termedia; 2006.
 • 6. Piotrowicz M, Cianciara D. Teoria salutogenezy – nowe podejście do zdrowia i choroby. Prz Epidemiol 2011; 6: 521–527.
 • 7. Binnebesel J. Pedagogiczne możliwości kształcenia poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Antonovsky’ego. Toruń: Zakład Pedagogiki Specjalnej; 2000.
 • 8. Kurowska K, Nowak A. The sense of coherence and knowledge about the disease in patients with stable coronary artery disease. Folia Cardiol 2014; 9(4): 337–343.
 • 9. Ferreira VM, Silva LN, Furuya RK, et al. Self-care, sense of coherence and depression in patients hospitalized for decompensated heart failure. Rev Esc Enferm USP 2015; 49(3): 387–393.
 • 10. Kurowska K, Gawron A. Poczucie koherencji (SOC) a poziom posiadanej wiedzy o chorobie u osób z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością tętniczą kończyn dolnych. Now Lek 2008; 77(3): 204–208.
 • 11. Antonovsky A. Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass Publishers; 1985.
 • 12. Motzer SU, Stewart BJ. Sense of coherence as a predictor of quality of life in persons with coronary heart disease surviving cardiac arrest. Res Nurs Health 1996; 19: 287–298.
 • 13. Kattainen E, Meriläinen P, Sintonen H. Sense of coherence and health-related quality of life among patients undergoing coronary artery bypass grafting or angioplasty. Eur J Cardiovasc Nurs 2006; 5(NUMER): 21–30.
 • 14. Goodman H, Firouzi A, Banya W, et al. llness perception, self-care behaviour and quality of life of heart failure patients: a longitudinal questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2013; 50(7): 945–953.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95c220a4-1fa1-4b0e-8738-01e9a48e5015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.