Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(42) | 56-73

Article title

The use of the concept of policy networks in the study of relations between national parliaments and the EU institutions

Authors

Title variants

PL
Zastosowanie koncepcji sieci politycznych w badaniu relacji parlamentów narodowych i instytucji Unii Europejskiej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article examines the relationship between national parliaments and the EU institutions from the perspective of the concept of policy networks. We verified the hypothesis that the varied and complex forms of cooperation between national parliaments and EU institutions developed through good practices and self-organisation had positive impact on the political processes of the EU. The studied policy networks were analysed for: determining the limits, the level of integration and openness, the nature of existing relationships, the causes of network creation and ultimately the impact of these networks on the political processes taking place in the EU.
PL
W artykule zbadano relacje parlamentów narodowych i instytucji UE z perspektywy koncepcji sieci politycznych. Weryfikacji poddano hipotezę, że zróżnicowane i rozbudowane formy współpracy między parlamentami narodowymi a instytucjami UE, wypracowane w drodze dobrych praktyk i samoorganizacji, pozytywnie oddziałują na procesy polityczne UE. Badane sieci polityczne analizowano pod kątem: określenia granic, poziomu zintegrowania i otwartości, charakteru występujących relacji, przyczyn zawiązywania sieci, oraz ostatecznie oszacowano wpływ tych sieci na procesy polityczne zachodzące w UE.

Year

Issue

Pages

56-73

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Institute of European Studies, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw

References

 • ATKINSON Michael M., COLEMAN William D. (2009), Wybór tekstów klasycznych oraz problemy związane z rządzeniem z wprowadzeniem Boba Jessopa, „Zarządzanie Publiczne”, no 4(4).
 • BATORSKI Dominik (2008), Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji, in: Agnieszka Haber, Maciej Szałaja (ed.), Środowisko i warsztat ewaluacji, Warszawa.
 • BATORSKI Dominik, ZDZIARSKI Michał (2009), Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania, „Problemy Zarządzania” nr 4.
 • BENGTSON Curt (2007), Interparliamentary cooperation within Europe, in: John O’Brennan, Tapio Raunio (eds.), National Parliaments within the Enlarged European Union: From ‘victims’ of Integration to Competitive Actors?, Abingdon.
 • BENSON, J. Kenneth (1982), A Framework for Policy Analysis, in: David L. Rogers, David A. Whetten et al. (ed.), Interorganisational Coordination: Theory, Research and Implementation, Ames.
 • BÖRZEL Tanja A. (1998), Organizing Babylon – On the Different Conceptions of Policy Networks, “Public Administration”, no 2(76).
 • COSAC (WWW), http://www.cosac.eu/ (10.09.2016).
 • COSAC (2015), Contribution of the LIV COSAC, Luxembourg, 30 November to 1 December 2015 (2016/C 29/01), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XP0126(01)&qid=1459325991605&from=PL (10.09.2016).
 • COSAC WORKING GROUP (WWW), Luxemburg 30 October 2015, http://www.cosac.eu/54-luxembourg-2015/cosac-working-group-30-october-2015/ (10.09.2016).
 • CRUM Ben, FOSSUM John E. (2013), Practices of Interparliamentary Coordination in International Politics: The European Union and beyond, in: Ben Crum, John E. Fossum (ed.), Practices of Interparliamentary Coordination in International Politics: The European Union and beyond, Colchester.
 • CZAPIEWSKI Tomasz (2013), Pojęcie analizy sieci politycznych wobec rozwoju Multi-level Governance, in: Janusz Ruszkowski, Luiza Wojnicz (ed.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa.
 • DIANI Mario (2008), Analiza sieciowa, in: Krzysztof Gorlach, Patric H. Mooney (ed.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa.
 • DOWDING Keith (1995), Model or Metaphor? A Critical Review of the Policy Network Approach, “Political Studies”, no 43.
 • EUROPEAN COMMISSION (WWW), Secretariat-General, National Parliament opinions and Commission replies, http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_pl.htm (10.09.2016).
 • EUROPEAN COMMISSION (2006), Communication from the Commission to the European Council – A citizens’ agenda – Delivering results for Europe – COM(2006) 211 final, Brussels.
 • EUROPEAN COMMISSION (COM(2012) 130 final), Proposal for a Council Regulation on the exercise of the right to take collective action within the context of the freedom of establishment and the freedom to provide services, Brussels.
 • EUROPEAN COMMISSION (COM(2013) 534 final), Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office, Brussels.
 • EUROPEAN COMMISSION (2013), Report from the Commission – Annual Report 2012 on Subsidiarity and Proportionality, COM(2013) 566 final, Brussels.
 • EUROPEAN COMMISSION (2015), Report from the Commission Annual Report 2014 on relations between the European Commission and national parliaments, COM(2015) 316 final, Brussels.
 • EUROPEAN COMMISSION (2015a), Report from the Commission – Annual Report 2014 on Subsidiarity and Proportionality, COM(2015) 315 final, Brussels.
 • EUROPEAN COMMISSION (2015b), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 2.12.2015 Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, COM(2015a) 614 final.
 • EUROPEAN COMMISSION (2016), Report from the Commission – Annual Report 2015 on relations between the European Commission and national parliaments, COM/2016/0469 final.
 • EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH (1992), no 21, 1.
 • EUROPEAN PARLIAMENT (WWW), Relations with National Parliaments, Statistics on subsidiarity checks, http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/relnatparl/en/publications/statistics-on-subsidiarity-checks.html# (10.09.2016).
 • EUROPEAN PARLIAMENT (WWWa), Joint Parliamentary Meetings, http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/pid/10 (10.09.2016)
 • EUROPEAN PARLIAMENT (WWWb), Joint Committee Meetings, http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/pid/1605;jsessionid=9610A393D5F654B034743CE4565A85AC (10.09.2016).
 • EUROPEAN PARLIAMENT (WWWc), Interparliamentary meetings organised by the European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/pid/11;jsessionid=3440E84FC8C10E68AE1ED62F3A740B32 (10.09.2016).
 • EUROPEAN PARLIAMENT (16.02.2016), Europejski Tydzień Parlamentarny: zarządzanie gospodarcze w UE, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20160215STO14277/europejski-tydzie%C5%84-parlamentarny-zarz%C4%85dzanie-gospodarcze-w-ue (10.09.2016).
 • EUROPEAN PARLIAMENT (2011), Sprawozdanie w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w kontekście postanowień Traktatu lizbońskiego, 2010–2011, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/pe_parlnarodowe.pdf (10.09.2016).
 • EUROPEAN PARLIAMENT (2015), Sprawozdanie roczne 2014/2015 r. Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi na mocy Traktatu z Lizbony http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d49ade06-a3c1-4b68-8c7e-16980ed89165/34172-PRES-NP-annualreport2014-15-PL-web.pdf (10.09.2016).
 • HEFFTLER Claudia, GATTERMANN Katjana (2015), Interparliamentary Cooperation in the European Union, in: Hefftler Claudia, Neuhold Christine, Rezenberg Olivier, Julie Smith (eds.) The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, Basingstoke.
 • HOUSE OF LORDS (2014), The role of national parliaments in the EU. 9th Report of Session 2013-14, European Union Committee, http://doi.org/10.1080/03932720108456944 (10.09.2016).
 • IPEX (WWW), http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/home/home.do (7.10.2016).
 • IPEX (WWWa), EU Speakers Conference, http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do (10.09.2016).
 • IPEX (WWWb), CFSP/CSDP, http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/conference/getconference.do?type=082dbcc5420d8f48014247cca6f04248 (10.09.2016).
 • JĘDRYSIK Patrycja (2010), Analiza sieciowa jako instrument usprawniający orkiestrację sieci, „Przegląd Organizacji”, no. 10.
 • KAWA Arkadiusz (2013), Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, vol. XIV, no. 13.
 • KAWA Arkadiusz (2014), Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu”, no. 356.
 • KNUTELSKÁ Viera (2013), Cooperation among National Parliaments: An Effective Contribution to EU Legitimation?, in: Ben Crum, John E. Fossum (eds.), Practices of Inter-Parliamentary Coordination in International Politics: The European Union and beyond, Colchester.
 • LUBELL Mark, SCHOLZ John, BERARDO Ramiro, ROBINS Garry (2012), Testing Policy Theory with Statistical Models of Networks, “The Policy Studies Journal”, vol. 40, no. 3.
 • MIKLIN Eric, (2013), Inter-Parliamentary Cooperation in EU Affairs and the Austrian Parliament: Empowering the Opposition?, “Journal of Legislative Studies”, 19(1).
 • NEDERGAARD Peter, JENSEN Mads Dagnis (2014), The anatomy of intergroups – network governance in the political engine room of the European Parliament, “Policy Studies”, no 35(2).
 • NORTON Philip (1996), National Parliament and the European Union, “Comparative Law Review, Nicolas Copernicus University”, no 6.
 • PARADOWSKI Przemysław (2014), Wzmocnienie rzeczywiste czy iluzoryczne? Parlamenty narodowe w systemie wczesnego ostrzegania po traktacie lizbońskim, in: Zdzisław W. Puślecki (ed.), Unia Europejska w procesie zmian na początku XX wieku, Toruń.
 • POPŁAWSKA Ewa (2002), Współpraca parlamentów w Unii Europejskiej, in: KRUK Maria, POPŁAWSKA Ewa (ed.), Parlamenty a integracja europejska, Warszawa.
 • PROTOCOL No 1 on the role of National Parliaments in the European Union, annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007, OJ C 326, 26.10.2012.
 • PROTOCOL No 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality, annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007, OJ C 326, 26.10.2012.
 • RHODES R.A.W. (2008), Policy network analysis, in: Moran Michael, Rein Martin, Goodin Robert E. (eds.), The Oxford handbook of public policy, Oxford New York.
 • RHODES R.A.W., MARSH David (1992), New directions in the study of policy networks, “European Journal of Political Research”, no. 1–2 (21).
 • ROBINS Garry, LEWIS Jenny M., WANG Peng (2012), Statistical Network Analysis for Analyzing Policy Networks, “Policy Studies Journal”, 40(3).
 • ROZENBERG Olivier, HEFFTLER Claudia (2015), Introduction, in: Hefftler Claudia, Neuhold Christine, Rezenberg Olivier, Julie Smith (eds.), The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, Basingstoke.
 • RUSZKOWSKI Janusz (2010), Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa.
 • SILKE Adam, KRIESI Hanspeter (2007), The Network Approach, w: Paul Sabatier (red.), Theories of the policy process, Boulder
 • STĘPKA Paweł (2005), Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 1.
 • STĘPKA Paweł, SUBDA Konrad (2009), Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, „E-mentor”, nr 1 (28).
 • SWACHA Piotr (2014), Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie euro deputowanych z Polski), „Przegląd Europejski”, nr 2(32).
 • TEU, Treaty on European Union, OJ C 326, 26.10.2012.
 • TREATY (1992) of European Union, Maastricht, OJ C 191, 7.02.1992.
 • TREATY (2012) on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (also known as the fiscal compact), not published in the Official Journal.
 • WAGNER W. (2013), Who is Coming? Attendance Patterns in the NATO and WEU Parliamentary Assemblies, in: Ben Crum, John E. Fossum (eds.), Practices of Inter-Parliamentary Coordination in International Politics: The European Union and beyond, Colchester.
 • WOJNAR Katarzyna, PŁOSZAJ Adam (2009), Analiza sieci współpracy ośrodków naukowo-badawczych – przykład programu ESPON, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 4(38).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95c4331f-a698-423a-9aad-c644756148c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.