PL EN


Journal
2017 | 26 | 25-37
Article title

Tereny poprzemysłowe w dobie zrównoważonego rozwoju

Title variants
EN
Former industrial areas in the era of sustainable development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od wielu lat tereny poprzemysłowe, zarówno w małych, jak i dużych miastach, cieszą się zainteresowaniem deweloperów, projektantów, naukowców i władz miejskich. Współpraca wszystkich tych branż może przynieść wymierne efekty projektowe. Należy pamiętać, iż wykorzystanie terenów zaniedbanych i zdewastowanych, które niejednokrotnie są usytuowane w centrach miast, jest zgodne ze współczesnymi trendami urbanistycznymi, jakimi są ekologia i rozwój zrównoważony miast. W artykule przedstawiono różne przykłady przeznaczenia terenów poprzemysłowych pod zabudowę mieszkaniowa i usługowa w Europie i w Polsce
EN
Former industrial areas, both in small and large cities, have been of great interest to developers, designers, scientists and local authorities for many years. Cooperation between all these branches can bring measurable effects, regarding the number and quality of relevant projects. It is important to use all neglected and devastated areas often situated in the city centers, which can be compatible with modern urban trends, such as ecology and sustainable development of cities. This article will present various examples how to use post-industrial areas for residential and services buildings in Europe and Poland.
Journal
Year
Issue
26
Pages
25-37
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • Architectuurgids Oost: Oostelijk Havengebied, 2016, Architectuurcentrum Amsterdam, Amsterdam.
 • Brzeziński A., 2015, Czym może być zrównoważony transport miejski, [w:] Miasto idealne – miasto zrównoważone.
 • Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu, red. A. Kalinowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Chmielewski J.M., 2004, Procesy rozwoju zagospodarowania przestrzennego miast i  stref podmiejskich: Warunki rozwoju funkcji mieszkaniowych w Warszawie w latach 1956–2001, praca badawcza statutowa nr 504/6/1010/805/03 WAPW, Warszawa.
 • Denis M., 2011, Nowe inwestycje z lat 1990–2005 na terenie istniejących osiedli mieszkaniowych Warszawy, praca doktorska obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, promotor prof. nadzw. dr hab. arch. Wanda Śliwińska-Ładzińska.
 • Domański B., 2000, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Domański R., 2006, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa.
 • Domański B., 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów, [w:] Rewitalizacja miast polskich, t. 4: Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Gasidło K., 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura” 37.
 • Gehl J., 2014, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków.
 • Kaźmierczak J., 2014, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych a kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta na przykładzie projektu Lyon Confluence, [w:] Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, organizacja gospodarowania przestrzenią, red. A. Maciejewska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Klimek R., 2013, Identyfikacja barier przekształceń terenów poprzemysłowych w Prudniku. Przykład zakładów przemysłu bawełnianego „Frotex”, „Studia Miejskie” nr 11.
 • Lorens P., 2009, Pojęcia podstawowe, [w:] Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pączek, Urbanista, Gdańsk.
 • Mierzejewska L., 2015, Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, „Problemy Rozwoju Miast” z. 3.
 • Paprzyca K., 2012, Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich – wybrane zagadnienia, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Strzelecki Z., 2012, Rozwój zrównoważony podstawą polityki i rozwoju woj. mazowieckiego, [w:] Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, red. A. Maciejewska, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Uchwała nr XXIX/625/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki, cz. I.
 • Uchwała nr XLVII/1271/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 22.11.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415.
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717.
 • Warszawa, wczoraj, dziś, jutro, 1997, Akapit-DTP, Warszawa.
 • Wiśniewska W., 2012, Krajobraz miejski: odnowa i kreacja w procesie odnowy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • http://www.jll.pl/poland/pl-pl/wiadomosci/413/s%C5%82u%C5%BCewiec-przemys%C5%82owy-biurowe-centrum-polski-i-co-dalej (dostęp 20 października 2016).
 • http://www.myside2.nl/Buurt/geschiedenis.htm (dostęp 20 października 2016).
 • http://www.mapa.um.warszawa.pl (dostęp 20 października 2016).
 • http://pdokviewer.pdok.nl/ (dostęp 20 października 2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-95c86766-8b0e-4cde-b8aa-9b90e56cf632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.