Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 9(45) | 2 | 119-135

Article title

Bezpieczeństwo i ryzyko w banku z punktu widzenia działalności marketingowej banków

Title variants

EN
Safety and Risk in the Bank in Terms of Marketing Activities of Banks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa jest problemem stale towarzyszącym działalności banków. Wynika to głównie ze specyfiki instytucji, którą jest bank, i konieczności utrzymania zaufania społeczeństwa. Niezależnie od rodzaju świadczonych usług przez banki, problem bezpieczeństwa jest zawsze aktualny. Z punktu widzenia marketingowego bezpieczeństwo jest związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku i budowaniem zaufania do danego podmiotu. Jest to proces bardzo trudny i złożony. Celem pracy jest wskazanie powiązania między działalnością marketingową banków a występowaniem ryzyka w systemie bankowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa jego funkcjonowania. W ostatnich latach obserwujemy zmiany w kształtowaniu wizerunku instytucji bankowych. Dlatego omówione zostaną kwestie związane z wizerunkiem i bezpieczeństwem banku jako instytucji zaufania publicznego.
EN
Ensuring adequate level of safety is a problem still accompanying the activities of banks. This results mainly from a special institution, which is the bank and the necessity to maintain public trust. Irrespective of the kind of services provided by banks, the problem of security is ever timely. From the point of view of marketing security it is related to the creation of a positive image and building trust in a company. It is very difficult and complex process. The aim of the study is to identify the relationship between marketing activities of banks and the occurrence of risk in the banking system and ensuring safety of its functioning. In recent years we have seen changes in shaping the image of banking institutions. Therefore will be discussed issues related to the image and security of the bank as an institution of public trust.

Year

Volume

Issue

2

Pages

119-135

Physical description

Contributors

 • Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

 • Altkorn J.: Wizualizacja firmy, Kraków: Instytut Marketingu 2000.
 • Bankowość inwestycyjna, red. P. Niedziółka, Warszawa: Difin 2015.
 • Bankowość korporacyjna, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin 2015.
 • Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: C.H. Beck 2013.
 • Booms B.H., Bittner M.J.: Marketing Strategies and Organization Structures for Services Firms, w: Marketing of Services, red. J.H. Donelly, W.R. George, Chicago: American Marketing Association 1981, s. 47-51.
 • Bromley D.B.: Relationships between personal and corporate reputation, „European Journal of Marketing” 35(2001), nr 3-4.
 • Czubała A.: Dystrybucja produktów, Warszawa: PWE 2003.
 • Flejterski S.: Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych, jako fundament stabilnego systemu finansowego, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Warszawa: Difin 2008.
 • Golec M.: Instytucje i usługi bankowe, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2016.
 • Górski M.: Architektura systemu finansowego gospodarki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2005.
 • Grzechnik J.: Bankowość internetowa, Gdańsk: Internetowe Centrum Promocji 2008.
 • Grzegorczyk W.: Marketing bankowy, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 2004.
 • Grzegorczyk W., Krawiec W., Sibińska A.: Współczesne dylematy marketingu bankowego w Polsce, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010.
 • Grzywacz J.: Marketing w działalności banku, Warszawa: Difin 2006.
 • Jackowicz K.: Pochodne instrumenty kredytowe. Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych, „Bank i Kredyt” 2001, nr 3.
 • Jakubowska A.: Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2010.
 • Klimontowicz M.: Marketing usług bankowych, w: J. Świderska, T. Galbarczyk, M. Klimontowicz, K. Marczyńska, Bank komercyjny w Polsce, wyd. 2, Warszawa: Diffin 2016.
 • Koleśnik J.: Bezpieczeństwo systemu bankowego, Warszawa: Difin 2011.
 • Kotler Ph.: Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa: PWE 2012.
 • Kwiecień A.: Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo AE 2010.
 • Lipowski M.: Zarządzanie popytem i podażą usług, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003.
 • Lovelock Ch.: Services Marketing: People, Technology, Strategy, New Jersey: Prentice Hall 2001.
 • Mazur J.: Zarządzanie marketingiem usług, Warszawa: Difin 2001.
 • Monitorowanie jakości w banku, red. K. Opolski, Warszawa: CeDeWu 2004.
 • Nicholls R.F.: Promocja i sprzedaż usług bankowych, Warszawa: Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, CeiRB 1999.
 • Pietrzak B.: System bankowy, w: System finansowy w Polsce, Warszawa: PWN 1997.
 • Sznajder A.: Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Warszawa: Businessman Book 1994.
 • Wiatr M.S.: Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Warszawa: SGH 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95ca70d0-d876-43ff-ba3a-9bc78e9efc82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.