Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 3(73) | 22-27

Article title

Użytkowanie wieczyste -aspekty prawne i finansowe

Content

Title variants

EN
Perpetual Usufruct - Law and Financial Aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy prawnych i finansowych aspektów prawa użytkowania wieczystego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę dochodów z użytkowania wieczystego w gospodarce finansowej gmin oraz optymalne ujęcie definicyjne tego prawa. Przedstawiono również wyniki badań obrazujące wysokość dochodów z użytkowania wieczystego w wybranych dużych miastach.
EN
The aim of the article is introduction to law and economies aspects of perpetuar usufruct - law. Especially important were incomes os ususfruct in financial economy of communes. There was introduced also results of examinations about incomes of perpetual usufruct in big polish cities.

Year

Issue

Pages

22-27

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami

References

 • Cisek A, Użytkowanie wieczyste (w:) E. Gniewek (red.) Prawo rzeczowe, t. 4, System Prawa Prywatnego, Wydawnictwo Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2007.
 • Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2006.
 • Kotlińska J., Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Kotlińska J., Użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych i możliwości jego przekształcenia w prawo własności w kontekście dochodów budżetowych dużego miasta, RPEiS 2005, nr 2.
 • Truszkiewicz Z., Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia Konstrukcyjne, Zakamycze, Wolters Kluwer Polska, Zakamycze 2006.
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, tekst jedn. - DzU z 1969 roku, nr 22, poz. 159 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU z 2004 roku, nr 141, poz. 1492.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształ-ceniu prawa użytkowania wieczystego w pra- ino własności nieruchomości, DzU nr 175, poz. 1459 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 173, poz. 1218.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. - DzU z 2004 roku, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95db8938-81a8-4524-8253-259f18c73838
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.