Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(2) | 391-409

Article title

HELP FOR UNEMPLOYMENT: WORLD EXPERIENCE AND WAYS OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Content

Title variants

PL
POMOC SOCJALNA DLA BEZROBOTNYCH: DOŚWIADCZENIE ŚWIATOWE I SPOSOBY FUNKCJONOWANIA W UKRAINIE

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule została przedstawiona teoretyczna i metodologiczna analiza światowych doświad-czeń w opracowywaniu i wdrażaniu mechanizmów wyznaczania zasiłków dla bezrobotnych i określania sposobów ich stosowania na Ukrainie. Materialne bezpieczeństwo w przypadku bezrobocia osób, które straciły pracę jest niezwykle ważnym zadaniem realizacji polityki społecznej w zakresie zatrudnienia na Ukrainie. Badania dowiodły, że krajowy mechanizm wyznaczania pomocy materialnej w przypadku bezrobocia wymaga poprawy, którą należy wdrożyć w kontekście praktycznej realizacji, biorąc pod uwagę światowe doświadczenie. Taka analiza jest potrzebna istotnie ze względu na to, że zgromadzone doświadczenie zachodnich krajów rozwiniętych w zakresie zatrudnienia w kształtowaniu i praktycznym wdrażaniu me-chanizmu przyznawania zasiłków dla bezrobotnych w kontekście różnych systemów zabezpie-czenia społecznego i świadczeń socjalnych: modele anglosaskie, kontynentalne, skandynaw-skie, na przykładzie mechanizmu alokacji pomocy dla bezrobotnych w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia, Polska itd.
EN
The article deals with theoretical and methodological analysis of world experience in the de-velopment and implementation of mechanisms for the appointment of unemployment benefits and determining the ways of its application in Ukraine. Material security in case of unem-ployment of people who have lost their jobs is an extremely important task of implementing social policy in the field of employment in Ukraine. The research has proved that the domestic mechanism for the appointment of material assistance in the event of unemployment requires improvement, which needs to be implemented in the context of practical implementation, taking into account world experience. The strong reason for the need for such an analysis is the accumulated experience of the developed Western countries in the field of employment in the formation, implementation and practical implementation of the mechanism for assigning un-employment benefits in the context of different systems of social protection and provision: the Anglo-Saxon, Continental, Scandinavian models, on the example of the aid allocation mecha-nism on unemployment, in countries such as Great Britain, Germany, Norway, Poland, etc.

Year

Issue

Pages

391-409

Physical description

Dates

published
2018-12

Contributors

 • Institute of Personnel Training State Employment Service of Ukraine
 • Rivne State Humanitarian University

References

 • 1. Державне управління: словник-довідник / [уклад. В. Д. Бакуменко та ін.; за заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка].– К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.
 • 2. Кодекс законів про працю України: [Кодекс від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII [із змінами внесен. згідно з 104 Законами України у 2002-2017 рр.] // Відом. ВерховноїРади УРСР. – 1971. – 17 груд.
 • 3. Конвенція про безробіття: [Конвенція МОП від 29 жовт. 1919 р. № 2] // Верховна Рада України – офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993_143 .
 • 4. Конвенція про допомогу особам, які є безробітними з незалежних від них обставин: [Конвенція МОП від 23 черв. 1934 р. № 44] // Верховна Рада України – офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_204.
 • 5. Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття: [Конвенція МОП від 21 черв. 1988 р. № 168] // Верховна Рада України – офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_182.
 • 6. Конституція України : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. із змінами, внесен. Законом України від 8 груд. 2004 р.: за станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : М-во юстиції України, 2006. – 124 с.
 • 7. НІКІЛЄВА Л.О. Порівняльна характеристика соціального забезпечення та соціального захисту в Україні та світі / Л.О. Нікілєва // Наук. вісн. Полтавськогоун-туекономіки і торгівлі. – 2011. № 3 (48). – С. 76-82.
 • 8. ПИЩУЛІНА О.М. Економічна модель «Безумовного базового доходу»: нова соціальна альтернатива: [Електронний ресурс] / О.М. Пищуліна // Центр Разумкова: веб-сайт. – 2016. 25 лют. Режим доступу: http://razumkov.org.ua/statti-ta-interviu.
 • 9. Про активізацію пошуку роботи безробітних та шукачів роботи : [проект Закону України] // Міністерство соціальної політики України: офіц. веб-сайт. – 2018. – Режим доступу: https: // www.msp.gov.ua/projects/238.
 • 10. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022: [Постанова КМУ від 27 квіт. 2018 р. № 329] // Офіц. вісн. України. – 2018. – 15 трав. - № 37. – С. 110 – Ст. 1311.
 • 11. Прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуваннянавипадокбезробіття : [ЗаконУкраїнивід 02 бер. 2000 р. № 1533-ІІІ (іззмінами, внесен. згідноіз 27 Законами в 2001-2017 рр.)] // Відом. ВерховноїРадиУкраїни. – 2000. – № 22. – С. 171.
 • 12. Прозайнятістьнаселення : ЗаконУкраїнивід 5 липня 2012 р. № 5067-VI (іззмінами, внесен. згідноіз 10 Законами в 2013-2017 рр.) // Офіц. вісн. України. – 2012. – 27 серп. (№ 63). – С. 17. – Ст. 2565.
 • 13. ПрозатвердженняПорядкунаданнядопомогипобезробіттю, у томучисліодноразовоїїївиплатидляорганізаціїбезробітнимпідприємницькоїдіяльності : [Постанова КМУ від 15 черв. 2015 р. № 613] // Офіц. вісн. України. – 2015. – 31 лип. - № 58. – С. 28 – Ст. 1901.
 • 14. Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей: [Постанова КМУ від 27 бер. 1997 р. № 278 із змінами, внесен. згідно із 3 Постановами в 1999-2012 рр.] // Офіц. вісн. України. – 1997. –№ 14. – С. 18.
 • 15. ЮРЧИК Г.М. Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах / Г.М. Юрчик // Україна: аспекти праці. – 2014. - № 3. – С. 11-20.
 • 16. AARONSON J. A. J. A Guide to Unemployment Benefits: [Electronic resource] / J. A. J. Aaronson // Money expertise. 2018. – Access Mode: http://www.moneyexpertise.co.uk/guide-unemployment-benefits.html.
 • 17. ESPING-ANDERSEN G. The Three Worlds of Welfare Capitalism / GostaEsping-Andersen. – UK : Cambridge, Polity Press. 1990. – 248 p.
 • 18. Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes-vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594): [Electronic resource] // Bundesministerium der Jus-tiz und fur Verbraucherschultz: Official web-site – 2018. – Access Mode: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3.
 • 19. Unemployment benefits: [Electronic resource] // Employment and Welfare Service of Norway: web-site. – 2017. – Access Mode: https://www.nav.no/en.
 • 20. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001]:[Zasób elektroniczny] //Kancelaria Sejmu. – 2018. – Режимдоступу: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001.
 • 21. Zasiłek dla bezrobotnych 2018: Komu przysługuje i ile wynosi świadczenie: [Zasób elektroniczny] // Gazeta prawna.pl. Praca. – 2018. – 26 lutego. – Режимдоступу: http: // praca.gazetaprawna.pl / artykuly / 1091254, zasilek-dla-bezrobotnych-2018-wysokosc-zasilku-warunki-otrzymania-zasilku.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95f0b692-b275-4fb7-ad41-c34668b6cdd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.