Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 299-319

Article title

Zakładowa organizacja związkowa jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy.

Content

Title variants

EN
Trade union organization as a party to the collective labor agreement.

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Instytucja układów zbiorowych ma w naszym kraju długoletnią tradycję. W historii polskiego prawa pracy odegrała znaczną rolę w kształtowaniu treści stosunków pracy i wzajemnych zobowiązań pracodawców i organizacji związkowych. Znaczenie tej instytucji było różne w zależności od okresu, w którym ona występowała. Dnia 29 września 1994 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, która w sposób znaczący zmieniła regulację dotyczącą instytucji układów zbiorowych pracy. Najistotniejsze zmiany dotyczą problematyki stron układu zbiorowego pracy. Wprowadzone zmiany spowodowały przekształcenie istoty układów zbiorowych pracy w naszym kraju. Do czasu nowelizacji w bardzo ograniczonym zakresie stanowiły one wyraz swobodnej woli stron. Strony układu były bowiem narzucane przez ustawodawcę w sposób zapewniający znaczną jednolitość rozwiązań układowych. To powodowało, że stawały się one mało autentyczne. Szczególnie widoczne to było okresie poprzedzającym wprowadzone zmiany. W niniejszym opracowaniu skupiono się na roli jednej ze stron zakładowego układu zbiorowego pracy, tj. zakładowej organizacji związkowej, z uwzględnieniem zmianach wprowadzonych przez ww. ustawę. Zdolność do zawierania układów jest konsekwencją pozycji społecznej, jaką zdobyły sobie związki zawodowe. Przesłanką tej zdolności nie jest posiadanie osobowości prawnej. W opracowaniu starano się wskazać kluczowe elementy związane z zakładową organizacją związkową jako stroną uprawnioną do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy. Wśród zagadnień tych znalazły się zagadnienia dotyczące związku zawodowego, zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej, zdolności układowej zakładowej organizacji związkowej do zawierania układów zbiorowych pracy i zmian organizacyjnych po stronie zakładowej organizacji związkowej.
EN
Institution of collective bargaining in this country has a long tradition. In the history of Polish labor law has played a significant role in shaping the content of labor relations and mutual obligations of employers and trade union organizations. The importance of this institution was different depending on the period in which it occurred. On 29 September 1994 the Polish Parliament passed a bill amending the Act - the Labour Code and on amendments to certain acts which significantly changed the regulation on collective bargaining institutions. The most significant changes relate to the issues the parties collective bargaining agreement. The changes resulted in transforming the essence of collective agreements in the country. By the time the amendment is very limited , they were an expression of the free will of the parties . Because the parties were imposed by the legislature in such a way that a substantial uniformity circuit solutions. This resulted in that they became less authentic. It was especially noticeable during the period preceding the change.This paper focuses on the role of one of the parties to the collective labor agreement, the trade union organization, taking into account the changes introduced by the above law. The ability to conclude a consequence of social position, he earned the unions. The reason for this ability is not having legal personality. The study sought to identify the key elements associated with the trade union organizations, the party entitled to conclude the collective labor agreement. Among these issues were issues concerning trade union, trade union organization, the representativeness of trade union organization, the ability of systemic trade union organization to conclude collective agreements and organizational change on the side of the trade union organization.

Year

Volume

13

Pages

299-319

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Humanitas

References

 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Baran K.W. (red.), System prawa pracy, t. V: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2014 (w druku).
 • Florek L., Seweryński M., Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1998.
 • Goździewicz G., Układy zbiorowe pracy. Komentarz, Bydgoszcz 1994.
 • Hajn Z., Zdolność układowa a podmiotowość cywilnoprawna, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 7-8.
 • Hajn Z., Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy – część I, PiZS 1997, nr 5.
 • Hajn Z., Zbiorowe prawa pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 • Masewicz W., Rokowania. Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1998.
 • Masewicz W., Zdolność związku zawodowego do zawarcia układu zbiorowego pracy, „Nowe Prawo” 1985, nr 4.
 • Masewicz W., „Reprezentatywność” jako cecha związku zawodowego, PiZS 1993, nr 5-6.
 • Płażek S., Sobczyk A., Wątpliwości wokół interpretacji nowych przepisów ustawowych o związkach zawodowych, PiZS 2003, nr 8.
 • Pliszkiewicz M., Seweryński M., Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy, PiP 1995, z. 9.
 • Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1993.
 • Rączka K., Uczestnicy układu zbiorowego pracy, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 4.
 • Salwa Z., Układy zbiorowe pracy. Komentarz, Warszawa 1995.
 • Salwa Z., Komentarz do ustawy o układach zbiorowych pracy, Warszawa 1995.
 • Sanetra W., O zdolności układowej, PiZS 1995, nr 4.
 • Sanetra W., Zakładowa zdolność układowa, PiZS 1995, nr 5.
 • Stelina J., Związkowa zdolność układowa, Poznań 2001.
 • Szubert W., Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1960.
 • Szubert W., Rola układów zbiorowych pracy w dalszym rozwoju prawa pracy, „Zeszyty Naukowe UŁ” nr 107, Łódź 1974.
 • Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95f2aca5-5496-4392-ab3e-50b96299faa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.