PL EN


2017 | 497 | 282-297
Article title

Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Artykuł dotyczy wybranych problemów prawnych, ujawniających się na tle stosowania przepisów normujących kwestie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (umorzenia całkowitego lub częściowego należności; odroczenia płatności; rozłożenia płatności należności na raty). Przepisy te obejmują swym zakresem zastosowania m.in. zagadnienia wykonywania zamówień publicznych, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze zamawiających wobec wykonawców z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym roszczenia z tytułu kar umownych. Przedmiotem rozważań są m.in. kwestie charakteru prawnego sprawy o udzielenie ulgi i związanych z tym problemów w obszarze ochrony prawnej podmiotów, w tym wykonawców zamówień publicznych, ubiegających się o udzielenie stosownej ulgi. Przedmiotem analizy są także wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do niektórych ustawowych przesłanek udzielania odnośnych ulg.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-95f7cce6-fe0f-41b9-b888-f6ca715938a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.