Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 339-357

Article title

Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych

Content

Title variants

EN
Transport Accessibility to the Shopping Centres in Łódź
RU
Транспортная доступность лодзинских торговых центров

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Do głównych czynników lokalizacji szczegółowej centrów handlowych zalicza się: sieć drogową, bliskość klientów oraz wolne tereny inwestycyjne. Spoiwem łączącym komponent transportowy z rynkowym jest dostępność transportowa. Za jej pomocą można wskazać, jakim potencjałem do zajścia interakcji wzdłuż osi klient-centrum handlowe dysponują poszczególne lokalizacje oraz w jakim zakresie mogą one zaspokajać potrzeby mieszkańców. Głównym celem artykułu jest ukazanie dostępności transportowej łódzkich centrów handlowych, a także wskazanie tendencji określających ich osiągalność względem rozmieszczenia. W badaniach uwzględniono niezwykle precyzyjne informacje, które obrazują potencjał demograficzny poszczególnych zlewni transportowych. W analizach posłużono się metodami badań opartymi na sposobach rozpoznania i zaprezentowania przestrzennych zjawisk w środowisku ArcMap oraz metodami statystycznymi. Do analiz w zakresie dostępności włączono osiągalności: pieszą, rowerową, indywidualną samochodową oraz transportem zbiorowym. Badania ukazały zróżnicowanie dostępności transportowej do centrów handlowych w zależności od ich rozmieszczenia. Wykazano także, które centra handlowe wykazują największy potencjał w zakresie wielkości lokalnego rynku.
EN
The main factors of the location of shopping centres are as follows: road network, customer remoteness and free investment areas. Transport accessibility is the connecting element between the transport component and the market component. By means of accessibility, we can indicate the potential for interaction between the client and the shopping mall and their locations, and to what extent they can meet the needs of the residents. The main aim of the article is to show transport accessibility to shopping centres in Łódź, as well as to indicate the tendencies that determine their accessibility to distribution. The study included extremely precise information that illustrates the demographic potential of various transport basins. The analyses used research methods based on recognition and presentation of spatial phenomena in the ArcMap environment and statistical methods. The analyses included accessibility by: walking, cycling, individual car and public transport. The studies showed the diversification of transport accessibility to shopping centres according to their location. It was also shown which malls presented the greatest potential in terms of market size.
RU
Основные факторы детального размещения торговых центров включают: сеть дорог, близость клиентов и свободные территории застройки. Связующим звеном, соединяющим транспортный компонент с рыночным, является тран- спортная доступность. С его помощью можно указать, каким потенциалом для возникновения интеракции вдоль оси клиент-торговый центр располагают отдельные локализации и в какой мере они могут удовлетворять потребности жителей. Основная цель статьи – указать транспортную доступность лодзинских торговых центров, а также тенденции, определяющие их достигаемость по отношению к размещению. В исследованиях учли необыкновенно четкую информацию, представляющую демографический потенциал отдельных тран- спортных бассейнов. В анализах использовали методы изучения, основанные на способах распознания и представления пространственных явлений в среде ArcMap, а также статистические методы. В анализы доступности включили сферы достигаемости: пешеходную, велосипедную, частную автомобильную и с использованием коммунального транспорта. Исследования указали диф- ференциацию транспортной доступности торговых центров в зависимости от их размещения. Указали тоже, что торговые центры демонстрируют самый высокий потенциал в отношении объема местного рынка.

Year

Pages

339-357

Physical description

Contributors

References

 • Bartosiewicz B., Wiśniewski S. (2016), Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, nr 19(2).
 • Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (2011), Centrum miasta czy mall? Kilka refleksji socjologów na marginesie badań przestrzeni publicznych miast śląskich, „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”, nr (2).
 • Bruinsma F., Rietveld P. (1998), The accessibility of European cities: theoretical framework and comparison of approaches, “Environment and Planning A”, No. 30(3).
 • Chrzanowska A., Rochmińska A. (2012), Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 12.
 • Cudny W. (2016), Manufaktura in Łódź, Poland: An example of a festival marketplace, “Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography”, No. 70(5).
 • Czerwiński S. (2012), Centra handlowe–główne problemy badawcze, „Studia Miejskie”, nr 8.
 • Haklay M. (2010), How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets, “Environment and planning B: Planning and design”, No. 37(4).
 • Hansen W.G. (1959), How accessibility shapes land use, “Journal of the American Institute of planners”, No. 25(2).
 • Heffner K., Twardzik M. (2015), „Miasto w mieście”-V generacja galerii handlowych w przestrzeni polskich miast, „Marketing i Rynek”, nr 8 CD.
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A. (2011), Centra handlowe w Łodzi–zawłaszczona, przestrzeń publiczna?, (w:) Jażdżewska I. (red.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S.
 • (2013), Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland. Ministry of Regional Development, Warsaw.
 • Kopta T., Buczyński A., Hyła M., Lustofin B. (2012), Konkurencyjność roweru w zakresie czasu podróży, GDDKiA, Warszawa-Kraków.
 • Kuc-Słuszniak B. (2008), Targowisko różności-targowisko próżności: Współczesne centrum handlowe w przestrzeni miejskiej, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, nr 105.
 • Maleszyk E. (2005), Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2.
 • Matysiak N. (2009), Współczesne centra handlowe w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 6.
 • Mordwa S. (2012), Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, No. 12.
 • Pielesiak I. (2016), Public Spaces and Social Integration-the Case of Lodz, “Studia Regionalia”, No. 45.
 • Polska Rada Centrów Handlowych (1), http://prch.org.pl/PL/BazaWiedzy/Definicje/Default.aspx [dostęp: 15.01.2017].
 • Polska Rada Centrów Handlowych (2), http://prch.org.pl/pl/katalog-ch [dostęp: 15.01.2017].
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).
 • Rochmińska A. (2010), Sieci handlowe z kapitałem zagranicznym jako nowy element w strukturze miasta, (w:) Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Rochmińska A. (2013), Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rochmińska A. (2016), Shopping centres as the subject of Polish geographical research, “Geographia Polonica”, No. 89(4).
 • Rosik P. (2012), Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Śleszyński P., Komornicki T. (2009), Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015), „Drogi: Lądowe, Powietrzne, Wodne”, nr 9(17).
 • Śleszyński P. (2004), Demograficzne i ekonomiczne aspekty lokalizacji planowanego portu lotniczego w okolicach Warszawy, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 43.
 • Wilk W. (2003), Między zakupami a rozrywką-nowe znaczenie centrum handlowego, „Prace i Studia Geograficzne”, nr 32.
 • Wiśniewski S. (2016), Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, nr 23(1).
 • Wójcik M., 2010, Centrum handlowo-rozrywkowe Manufaktura jako miejsce integrujące w przestrzeni społecznej Łodzi, (w:) Suliborski A., Przygodzki Z. (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 41-50.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96067892-bace-4c25-badd-4b674c0c9e59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.