Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 14/1 | 213-228

Article title

Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie skierowania do pracy

Authors

Content

Title variants

EN
Employing convicted deprived of liberty based on the assignment of work

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Opracowanie poświęcone jest zagadnieniu zatrudnienia skazanych pozbawionych wolności na podstawie skierowania do pracy. Autorka swoją uwagę koncentruje na dwóch zasadniczych elementach: charakterze prawnym czynności podejmowanych w ramach zatrudnienia skazanych na tej podstawie prawnej oraz na formie zakończenia tego rodzaju zatrudnienia. W końcowej części autorka omówiła również kwestię zwolnienia od pracy jako jednego z praw przysługujących skazanemu w ramach zatrudnienia na podstawie skierowania do pracy. Systematyka wewnętrza pracy obejmuje – oprócz uwag wstępnych i podsumowania – trzy rozdziały związane z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w ramach zatrudnienia skazanego pozbawionego wolności na wskazanej podstawie prawnej.
EN
The study is devoted to the issue of employing the convicted deprived of liberty based on the assignment of work. The author focuses on two main issues: the legal nature of actions undertaken within the employing convicted deprived of liberty on this legal basis and on the form of termination of this employment. In the final part, the author has also discussed the issue of leave at work, as one of the rights of prisoner under the employment based on the assignment of work. Internal systematics of work involves – besides beginning as termination – three chapters connected with individual legal actions undertaken as part of the employment of convicted deprived of liberty according to the specific legal basis.

Year

Volume

Pages

213-228

Physical description

Contributors

 • Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

 • Bojarski T., Hołda Z., Baranowski J., Praca skazanych obywających karę pozbawienia wolności, Lublin 1985.
 • Hołda Z., Wojcieszczuk J., Praca więźniów – zagadnienia prawne, „Państwo i Prawo” 1983, zeszyt nr 3.
 • Florek L., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Gozdowski A., Wybrane aspekty zatrudnienia skazanych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2000, nr 27.
 • Gozdowski A., Zatrudnienie skazanych, cz. I, „Radca Prawny” 1999, nr 6.
 • Hołda Z., Postulski K., Komentarz do Kodeksu Karnego Wykonawczego, LEX 2008.
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego – komentarz, Warszawa 1999.
 • Kalisz T., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Wrocław 2004.
 • Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne. Zarys prawa, Warszawa 2008.
 • Kosut A., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – nowe uregulowania prawne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 10.
 • Kosut A., Wpływ zatrudnienia w zakładzie karnym na uprawnienia pracownicze i prawo do zasiłku dla bezrobotnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 10.
 • Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Liszcz T., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności (Podstawowe zagadnienia prawne ), „Państwo i Prawo” 1989, zeszyt nr 2.
 • Petrikowski M., Status pracowniczy osoby pozbawionej wolności a status pracownika cywilnego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2002, nr 37.
 • Sanetra W., Uwagi w kwestii zakresu podmiotowego kodeksu pracy, [w:] Prawo pracy w wyzwaniach XXI wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002.
 • Sanetra W., Praca więźniów po reformie prawa karnego wykonawczego, „Prawo Pracy” 1998, nr 4.
 • Szczygieł G.B., Praca skazanych w Kodeksie karnym wykonawczym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1997, nr 16-17.
 • Szymanowski T., Świda Z., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9607350b-9207-4f91-8f31-82d7c354c297
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.