Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 | 13 | 151-177

Article title

Możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w celu ścigania sprawców przestępstwa z art. 165a kk przy powołaniu się na zapisy umów i porozumień międzynarodowych

Content

Title variants

EN
The use operational in the prosecution of perpetrators of crimes referred to in Article 165 of the Polish Criminal Code, in relation to the provisions of international treaties and agreements.

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zastosowanie kontroli operacyjnej w działaniach służb policyjnych i specjalnych, z możliwością powoływania się na zapisy zawarte w umowach i porozumieniach międzynarodowych, wymaga uporządkowania. Potrzebne są zmiany w zapisach w ustawach kompetencyjnych poszczególnych służb zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza wyraźne zawarcie w katalogu ściganych przestępstw przestępstwa finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a kk jako podstawy do możliwości stosowania kontroli operacyjnej w działaniach wobec sprawców tych czynów. Zgodnie z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego możliwość zastosowania kontroli operacyjnej przy powołaniu się na ściganie przestępstw na podstawie umów i porozumień międzynarodowych będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy umowa czy porozumienie zostanie wprowadzone do krajowego obrotu prawnego aktem rangi ustawy. Jednocześnie uporządkowania wymagają zapisy zawarte w poszczególnych bilateralnych umowach zawartych przez rząd RP, szczególnie w zakresie wyraźnego zaakcentowania nie tylko podejmowania wspólnych działań w obszarze przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu, lecz także jego finansowania. Wydaje się jednak, że jeżeli chodzi o ten warunek, jego realizacja będzie trwała najdłużej. Mimo to przy renegocjacjach umów już zawartych bądź też negocjacjach nowych umów odnoszących się do zwalczania przestępczości, tak przedstawione zagadnienie należy mieć stale na uwadze.
EN
The use of operational control in the activities of special and police forces, with the possibility of relying on provisions in contracts and agreements, requires urgent attention. Changes are required in the provisions in laws defining the competence of various departments in accordance with the judgment of the Constitutional Court, and especially clear inclusion in the register of prosecuted crimes – crimes of terrorism financing as defined in Art. 165a of the Penal Code as the basis for the applicability of operational control measures against perpetrators of these acts. According to the judgment of the Constitutional Court it will be possible to apply the operational control with reference to the persecution of crimes under international treaties and agreements only if the contract or arrangement is introduced into the national legal system by laws in the rank of an Act. At the same time provisions contained in various bilateral agreements concluded by the Polish government require ordering, especially by putting clear emphasis not only on joint actions in the area of preventing and combating terrorism, but also on its financing. It seems, however, as far as the latter stipulation is concerned, that its fulfillment will last longest. Nevertheless, such presentation of the problem should be constantly born in mind while re-negotiating the existing agreements on combating criminality or while negotiating new ones.

Year

Volume

7

Issue

13

Pages

151-177

Physical description

Dates

printed
2015-11-15

Contributors

  • dr, mł. insp. , Koordynator Zespołu Prawnego Centralnego Biura Śledczego Policji

References

  • Kudła J., Kosmaty P., Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2013, Difin.
  • Resztak I., Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu zjawisku terroryzmu, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 10.
  • Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. (druk sejmowy 3054), http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3054 [dostęp: 14 VII 2015].
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11 (80/7/A/2014) (Dz.U. z 2014 r. poz. 1055).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-1335

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-960b26b9-75ac-4bf8-9058-a71f1069570d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.