Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 | 31-50

Article title

Matka Jezusa – Matką Bożego miłosierdzia

Content

Title variants

EN
Mother of Jesus – the Mother of God’s mercy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Maryję – Matkę Jezusa nazywamy Matką Bożego miłosierdzia przynajmniej z dwóch, narzucających się w związku z jej miejscem w historii zbawienia, powodów. To po pierwsze sposób, w jaki Bóg stwarza ją, obdarowuje ze względu na przewidziane przyjście na świat Jego Syna – Jezusa Chrystusa, którego jest Matką. Oddalający człowieka od Boga grzech, na który – niezmiennie kochający człowieka Bóg – odpowiada miłosierdziem, zostaje, z woli samego Boga, całkowicie usunięty z życia Maryi. Należy to uznać za szczególny rodzaj miłosierdzia przygotowującego Matkę Jezusa do wypełnienia właściwego jej powołania, które realizuje się w jej Bożym macierzyństwie. Innym wyrazem Bożego miłosierdzia wobec Maryi jest jej Wniebowzięcie, w którym jako pierwsza z ludzi cieszy się bliskością Boga w jedności duszy i ciała, nie tylko zapowiadając, ale uczestnicząc już w tym, co będzie udziałem otwierających się na to miłosierdzie i współpracujących z nim. Wreszcie jako Matka Zbawiciela świata Maryja jednoczy się z Nim w Jego drodze i misterium paschalnym. Przez ten związek współpracuje z pełnią udzielonej jej przez Boga łaski, okazując miłosierdzie najbardziej potrzebującym, zadanym również założonemu przez Jezusa Kościołowi, którego jest Matką miłosierną.
EN
We call Mary – Mother of Jesus, the Mother of God’s mercy, because of at least two reasons imposing in connection with its place in a salvation history. Firstly, the way God creates her and lavishes due to the anticipated birth of His Son – Jesus Christ, whose mother she is. A sin that moves people away from God, who invariably loves and responds mercifully, is completely removed from the life of Mary. This should be considered as a special kind of charity, preparing the Mother of Jesus to fulfill her proper vocation that is realized in her divine motherhood. Another expression of God’s mercy to Mary is her Assumption, in which she is the first among people who can enjoy the closeness of God in the unity of body and soul. Not only does she announce it but already participate in something that is prepared for those who are open for mercy and cooperate with it. Finally, as the Mother of the Saviour of the world, Mary is united with Him in His way and paschal mystery. Through this relationship she works with God’s grace, showing mercy to those most in need, given also to the Church founded by Jesus, and she is the Merciful Mother.

Year

Volume

4

Pages

31-50

Physical description

Contributors

 • profesor nauk teologicznych, kierownik katedry Teologii Fundamentalnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

References

 • Balter, Lucjan. „Wszechpośrednictwo Maryi a jedyne pośrednictwo Chrystusa”. W: Matka Odkupiciela. Komentarz do encykliki „Redemptoris Mater”, red. Stanisław Grzybek, 121–135. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988.
 • Budzik, Stanisław. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Tarnów: Instytut Teologiczny, 1993.
 • Chłód, Stanisław. „Magnificat orędziem o Bogu zbawiającym”. W: Matka Odkupiciela.
 • Komentarz do encykliki „Redeptoris Mater”, red. Stanisław Grzybek, 109–119. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988.
 • Courth, Franz. Mariologia – Maryja Matka Chrystusa. Tłum. Wiesław Szymona. Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat VI, red. Wolfgang Beinert. Kraków: Wydawnictwo M, 1999.
 • Dąbek, Tomasz M. „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia (Łk 1,48). Czy Maryja miała świadomość Jej przyszłego kultu?”. Salvatoris Mater 4 (2002): 16, 34–43.
 • Finkenzeller, Josef. Eschatologia. Tłum. Wiesław Szymona. Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat X, red. Wolfgang Beinert. Kraków: Wydawnictwo M, 2000.
 • Hałas, Stanisław. „Bóg jako Ojciec miłosierdzia (2 Kor). Biblijne powiązanie Bożego miłosierdzia z ojcostwem”. Verbum vitae 3 (2003): 163–179.
 • Jan Paweł II. „Dives in mistericordia”. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu. Tekst i komentarz. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1981.
 • Jan Paweł II. „Doskonała świętość Maryi”. 15.05.1996. W: Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, 71–73. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1998.
 • Jan Paweł II. „Maryja przez całe życie święta”. 19.06.1996. W: Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, 80–82. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1998.
 • Jan Paweł II. „Redemptoris Mater”. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła. Watykan: „Polyglota”, 1987.
 • Jan Paweł II. „Wniebowzięcie Maryi prawdą wiary”. 2.07.1997. W: Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, 155–157. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1998.
 • Janicki, Jan Józef. „Maryja wzorem pobożności wyrażanej życiem”, Salvatoris Mater 7, 3–4 (2005): 231–249.
 • Królikowski, Janusz. „Wniebowzięcie Bogarodzicy Maryi a chrześcijańska perspektywa eschatologiczna”. Salvatoris Mater 4 (2000): 107–123.
 • Krupa, Andrzej L. „Maryja Matką miłosierdzia”. W: Ewangelia miłosierdzia, red. Wincenty Granat, 113–173. Poznań–Warszawa: Pallottinum, 1970.
 • Kudasiewicz, Józef. Matka Odkupiciela. Kielce: Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”, 1991.
 • Kumala, Janusz. „Maryja znakiem nadziei i pociechy”. Salvatoris Mater 2, 4 (2000): 79–91.
 • Lemański, Janusz. Księga Rodzaju 1–11. Nowy komentarz biblijny – Stary Testament. Tom I / część 1, red. Antoni Paciorek, Roman Bartnicki, Tadeusz Brzegowy, Antoni Tronina, Julian Warzecha. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2013.
 • Łaszewski, Wincenty. „Pośrednictwo szczególne i wyjątkowe”. W: Matka Odkupiciela. Tekst i komentarze, red. Stanisław C. Napiórkowski, 91–118. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993.
 • Melotti, Ligi. Maryja, Matka żyjących. Tłum. Teofil Siudy. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2009.
 • Napiórkowski Stanisław C., Teofil Wilski. „Macierzyńskie pośrednictwo w Duchu Świętym”. W: Matka Odkupiciela. Tekst i komentarz do encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Mater”, red. Stanisław C. Napiórkowski, 215–240. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993.
 • Philippe, Marie-Dominique. Maryja tajemnica Bożego miłosierdzia. Tłum. Sylwia Filipowicz. Kraków: Wydawnictwo M, 2010.
 • Pius IX. Bulla „Ineffabilis Deus”. W: Teofil Siudy. Dziewica Maryja w tajemnicy Bożego miłosierdzia. W: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. Lucjan Balter, 140–148. Kolekcja Communio 15. Poznań: Pallottinum, Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 2003.
 • Pius XII, „Konstytucja apostolska «Munificentissimus Deus»”. Acta Apostolicae Sedis 42 (1950): 753–771.
 • Ratzinger, Joseph – Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo. Tłum. Wiesław Szymona. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2012.
 • Robakowski, Jan. „Łaski pełna”. W: Matka Odkupiciela. Komentarz do encykliki „Redeptoris Mater”, red. Stanisław Grzybek, 87–108. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988.
 • Scheffczyk, Leo, Maryja Matka i Towarzyszka Chrystusa. Tłum. Joanna Tumielewicz. Kraków: Wydawnictwo M, 2004.
 • Siudy, Teofil. „Dziewica Maryja w tajemnicy Bożego miłosierdzia”. W: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. Lucjan Balter. Kolekcja Communio 15, 140–148. Poznań: Pallottinum, Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 2003.
 • Siudy, Teofil. „Wiara – jakby klucz do prawdy o Maryi”. W: Matka Odkupiciela. Tekst i komentarze, red. Stanisław C. Napiórkowski, 71–79. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993.
 • Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym – Dei verbum”. W: Konstytucje, dekrety, deklaracje, 525–561. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967.
 • Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym – Gaudium et spes”. W: Konstytucje, dekrety, deklaracje, 537–620. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967.
 • Strojny, Janusz, „Maryja wzorem zawierzenia”, Salvatoris Mater 7, 3–4 (2005): 11–35.
 • Thurian, Max. Maryja Matka Pana, Figura Kościoła. Tłum. Eugeniusz Ogiński. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 1990.
 • Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna, I, t. III: O Trójcy Przenajświętszej, q. 37, a. 1; q. 38, a. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, 2006.
 • Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I–II. T. XIV: Tajemnica Wcielenia Słowa Bożego, q. 111, a. 3. Warszawa: Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, 2006.
 • Warchoł, Paweł. „Miłosierdzie według Jana Pawła II”. W: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 347–362. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Życiński, Wojciech. „Mariologia”. W: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, red. Krzysztof Góźdź, Krzysztof Guzowski, 135–145. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL, 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-960bf069-a72c-49ad-83b8-fe3b07d70fd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.