Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(50) | 85-97

Article title

Wysokość zabudowy i forma dachu jako czynniki kształtowania ładu przestrzennego w mieście

Authors

Content

Title variants

EN
The Height of Buildings and the Form of a Roof as Factors Shaping the Spatial Order in a City

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule poruszono problem kształtowania lokalnego ładu przestrzennego w mieście. Przedstawiono podstawy prawne, jak też naukowe jego realizowania i oceniania z wykorzystaniem opinii ekspertów oraz literaturowych wskaźników ładu przestrzennego. Na podstawie studium przypadku ukazano, w jaki sposób na ład przestrzenny może wpływać wysokość zabudowy i bryła dachu w odniesieniu do bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, bądź usługowej. Rozważania poparto przykładami w odniesieniu do wybranych dwóch obszarów, w których obiekty budowlane poddano analizie z wykorzystaniem podstawowej metody podobieństw. Ta punktowa ocena może w prosty sposób pokazać percepcję krajobrazu urbanistycznego przez przeciętnego odbiorcę (mieszkańca, klienta, użytkownika).
EN
The article is investigating the topic of shaping the local spatial order in a city. The legal and scientifi c background of accomplishing and evaluating the spatial order together with experts’ opinions and indicators in literature is presented. Referring to a case study, the way, in which the spatial order can be infl uenced by the height of buildings and the form of a roof, in relation to the single, multi-family, and service buildings in the direct neighbourhood, is presented. The considerations are proved by the examples of two areas in which the buildings have been investigated using the analysis of similarities. This analysis can easily show the perception of urban landscape by the average recipient (inhabitant, customer, and user).

Year

Issue

Pages

85-97

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Inżynierii Budowlanej. Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego

References

 • Affek A. (2013), Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach, (w:) Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn KPZK”, nr 252.
 • Łodziński P. (2012), Kontynuacja regionalnej tradycji w architekturze mieszkaniowej jednorodzinnej jako jeden z warunków ładu przestrzeni, “ARCHITECTURAE et ARTIBUS”, nr 1.
 • Małysa-Sulińska K. (2008), Normy kształtujące ład przestrzenny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Misiągiewicz M. (2003), O prezentacji idei architektonicznej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Podawca K., Pawłat-Zawrzykraj A. (2009), Przestrzeń jako „płaszczyzna” konfliktów, (w:) Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Podawca K., Pawłat-Zawrzykraj A. (2015), Ocena kształtowania lokalnego ładu przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w gminie miejsko-wiejskiej Kałuszyn, „Problemy Rozwoju Miast”, nr 1.
 • Skulmoski G.J., Hartman F.T., Krahn J. (2007), The Delphi Method for Graduate Research, “Journal of Information Technology and Education”, Vol. 6.
 • Śleszyński P. (2013), Weryfikacja i testowanie wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, PAN, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.
 • Śleszyński P. (red.) (2012), Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, PAN, Instytut Geografi i I Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.
 • Śleszyński P. (red.) (2013), Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego, (w:) Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn KPZK”, nr 252.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589 z późn. zm.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96126491-b95f-4ce3-8f16-0dc05d39c1c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.