Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 105-116

Article title

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Chin

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są jednym z najistotniejszych determinantów rozwoju gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej. Wpływ tych inwestycji na rozwój Państwa Środka podzielić można na ich znaczenie w handlu zagranicznym Chin oraz na ich wpływ na chińską gospodarkę. Wpływ BIZ na handel zagraniczny Chin widoczny jest w wielu różnych dziedzinach. Dzięki rosnącej ilości oraz wartości tych inwestycji, Państwo Środka zwiększa oraz poszerza swoje przewagi komparatywne oraz rośnie jego znaczenie w międzynarodowej segmentacji produkcji. Ponadto transakcje realizowane przez przedsiębiorstwa zagraniczne tam zlokalizowane przyczyniają się między innymi do znacznego wzrostu chińskiego handlu, zwiększania znaczenia regionu na arenie międzynarodowej oraz bardzo dynamicznej budowie specjalizacji. Do wpływu BIZ na gospodarkę chińską zaliczyć można ogromne znaczenie dla tamtejszego rynku pracy. Dzięki tym inwestycjom odnotowuje się wzrost płac, powstawanie nowych miejsc pracy oraz zwiększanie kwalifikacji zasobów ludzkich. BIZ są także ogromnym źródłem kapitału i nowoczesnych technologii. Ponadto działalność zagranicznych inwestorów w Chinach przyczynia się także do wzrostu produktywności, zmiany struktury produkcji przemysłowej oraz zwiększanie konkurencji, jaka panuje na tym rynku.
Foreign direct investment (FDI) is one of the most important determinants of economic development of People’s Repubilic of China. The impact of that investment on the development of the China can be divided in their importance in foreign trade of China and their impact on Chinese economy. Impact of FDI on foreign trade of China is noticeable in many different areas. With the increasing number and value of these investments, China extends its comparative advantages and increases its importance in the international segmentation of production. In addition, transactions conducted by foreign companies located there, among others, contribute to a significant increase of Chinese trade, increasing importance of the region in the international arena and build a highly dynamic specialization. The impact of FDI on Chinese economy include the huge importance for the local labor market. These investments provide to wage growth, job creation and enhancing human resource skills. FDI is also a great source of capital and modern technology. Moreover, the activities of foreign investors in China also contributed to productivity growth, changes in the structure of industrial production and increasing competition that prevails in this market.

Year

Issue

5

Pages

105-116

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9612924a-ef01-4695-bb21-f55ef9ba5fdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.