Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1 | 237-246

Article title

O pisowni konwencjonalnych skrótów grafi cznych we współczesnym języku polskim

Title variants

EN
On spelling conventional graphic abbreviations in modern Polish

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article addresses rules of spelling popular graphic abbreviations in modern Polish. Numerous errors in this connection can be observed nowadays, e.g., d/s (instead of ds.), n/w (instead of nw.), w/ w (instead of ww.), and the like. On analyzing spelling and punctuation principles provided by several up-to-date orthographic dictionaries, and also grammatical and linguistic guide-books, the author of the article offers detailed orthographic rules concerning the abbreviations in question.

Year

Issue

1

Pages

237-246

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

References

 • CEJP L. 1940, Poznámky o misté zkratek v jazyce. „Slovo a slovesnost”, 1940, r. VI.
 • CZARNECKA A. PODRACKI J. 1995, Skróty i skrótowce. Wydawnictwo „Oświata”. Warszawa, ss. 288.
 • GŁĄB Z., HEINZ A., POLAŃSKI K.1968. Słownik terminologii językoznawczej. PWN. Warszawa.
 • JODŁOWSKI-TASZYCKI 1983. Zasady pisowni polskiej i interpunkcji S. Jodłowskiego i W. Taszyckiego. Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • MASSALSKI. J. M., STADNICKI J. 1977. Międzynarodowy układ jednostek miar – SI, Warszawa. MÜLDNER-NIECKOWSKI P. 2007, Wielki słownik skrótów i skrótowców. Wydawnictwo EUROPA. Wrocław, ss. 1499.
 • PARUCH J. 1992, Słownik skrótów. Wiedza Powszechna. Warszawa, ss. 647.
 • PIOTROWSKI 1967. Р.Г. Пиотровский. Информационно-статистические параметры языка. „Проблемы языкознания”. Москва, s. 90.
 • PISAREK W. 1983, Kieszonkowy słowniczek ortograficzny. Kraków.
 • PODRACKI J. 1999, Słownik skrótów i skrótowców. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, ss. 309.
 • PODRACKI J. 1998. Słownik interpunkcyjny języka polskiego. PWN. Warszawa.
 • PORADNIK 2009. Poradnik językowy Piszemy poprawnie. Seria „Poradnia Językowa PWN”. Wy- dawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, t. 9.
 • PUZYNINA J. 1967, Skróty językowe – charakterystyczna struktura XX w. „Z problemów współczes- nych języków i literatur słowiańskich”. Warszawa.
 • SZADYKO S. 2000, Аббревиация в русском языке (в сопоставлении с польским). Monografie i Opracowania 474. Wyd. SGH.Warszawa.
 • SZADYKO S. 2002, Skróty graficzne we współczesnym języku polskim (w porównaniu z językiem rosyjskim). „Zeszyty Naukowe KGŚ SGH”. Warszawa, z. 12.
 • SZYMCZAK M. 1981. Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunk- cji. Red. naukowy prof. dr M. Szymczak. Warszawa.
 • TROST P. 1947, O smyslu jazykovỳch zkratek. „Slovo a slovesnost”, 1947, r. VII.
 • ZASADY 2008. Zasady pisowni i interpunkcji. Seria „Praktyczny Pomocnik Studenta”. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9614f684-544e-4ad9-95ab-d892911cb958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.