Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | numer 2 | 5-17

Article title

ZMIANY W SYSTEMIE DOTOWANYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW W POLSCE

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ubezpieczenia upraw są jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka występującego w produkcji rolnej. System dopłat stosowany od 2006 r. ma na celu zwiększenie obszaru upraw ubezpieczonych od ryzyka związanego z anomaliami pogodowymi. Celem niniej-szego opracowania jest ocena funkcjonowania systemu ubezpieczenia upraw dotowa-nych przez Skarb Państwa. Wyniki badania wskazują, że system ten nie jest efektywny. Do 2018 r. ubezpieczeniem obejmowano około 3 mln ha upraw, w porównaniu do około 7 mln ha ustawowo wymaganych. Suma dopłat w latach 2008-2018 wyniosła 1,7 mld zł. Do najczęściej ubezpieczanych przez rolników ryzyk należą: przymrozki i ujemne skutki przezimowania oraz okresowo grad. Zwiększeniu atrakcyjności dotowanych ubezpieczeń upraw ma służyć zwiększenie dotacji na rok 2019 i 2020 do odpowiednio 1,2 i 1,4 mld zł. Niewystarczająca powierzchnia aktualnie ubezpieczonych upraw sprawia, że pozyskiwane przez zakłady ubezpieczeń składki są mniejsze od wypłacanych odszkodowań, co powoduje, że ubezpieczenia te stają się deficytowe i mogą zostać wycofywane z oferty ubezpieczycieli.
EN
Crop insurance is one of the ways of limiting the risk occurring in agricultural production. The State Treasury subsidy system aims to increase the area of crops insured against risk, in particular catastrophic risk that may destroy all-season income of farmers. The most frequently risks insured by farmers are: frosts and negative effects of overwintering and periodically hail. The system of subsidies to insurance premiums is ineffective as the share of the area of insured crops is significantly lower than the 50% required by law. Insufficient area of insured crops that premiums collected by insurance companies are smaller than compensations paid, causing that these insurance products become unprofitable and are withdrawn from the offer of insurers. The fact that in 2018 only 5 out of 34 insurance companies in sector II covered crops increases the risk of monopolizing this market, and further exposes farmers to the risk of losing the possibility of using this form of risk neutralization in agricultural production.

Keywords

Year

Issue

Pages

5-17

Physical description

Dates

published
2019-06-30

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

References

 • Goodwin B. K., Vandeveer M. L., Deal J. L., An Empirical Analysis of Acreage Effects of Participation in the Federal Crop Insurance Program, “American Journal of Agricultural Economics” 2004, Vol. 86(4), p. 1058-1077.
 • Heerman K. E., Cooper J., Johansson R., Worth T., Farmer Response to Crop Insurance Incentives under Heterogeneous Risk-management Strategies, No. 333, 2016. Pozyskano: http://purl.umn.edu/235967 (Dostęp: 20.09.2018).
 • Lorant A., Fekete Farkas M., More Insurance Subsidies for European Farmers - is it Needed?. APSTRACT: “Applied Studies in Agribusiness and Commerce” 2015, Vol. 9, p. 33-38.
 • Ogurtsov V., Catastrophic Risks and Insurance in Farm-level Decision Making, 2008. Pozyskano: https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/121963 (Dostęp: 23.06.2019).
 • Piet L., Bougherara D., The Impact of Farmers' Risk Preferences on the Design of an Individual Yield Crop Insurance, No. 913, 2016, s. 22-32.
 • Rolnicy ubezpieczają się od gradu nie od suszy. Pozyskano: https://www.farmer.pl/finanse/kredyty-ubezpieczenia/rolnicy-ubezpieczaja-sie-od-gradu-nie-od-suszy,79783.html (Dostęp: 20.07.2019).
 • Rolnicy, plony i gradobicie, czyli o rolniczych ubezpieczeniach w NIK. Pozyskano: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnicy-plony-i-gradobicie-czyli-o-rolniczych-ubezpieczeniach-w-nik.html (Dostęp: 20.07.2019).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Moderni-zacji Rolnictwa (Dz. U 2015, poz. 187).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sto-sowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. U.L. nr 1857, z 16.12.2006, s. 358/3).
 • Sherrick B.J., Barry P.J., Ellinger P.N., Schnitkey G.D., Factors Influencing Farmers' Crop Insurance Decisions, “American Journal of Agricultural Economics” 2004, Vol. 86(1), p. 103-114.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2016, poz. 2181).
 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2018, poz. 2124).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2015, poz. 892).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodar-skich (Dz. U. 2005, Nr 150, poz. 1249).
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o ubezpieczeniu upraw (Dz. U. 2005, Nr 150, poz. 1249). Pozyskano: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281402/12334151/12334152/doku ment209144.pdf (Dostęp: 20.07.2019).
 • Weremczuk A., Dotowane ubezpieczenia upraw w Polsce. Stan i perspektywy, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywno-ściowej, Nr 120, 2017, s. 69-81.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96178a56-97ee-4c2c-839d-ecee1c291374
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.