PL EN


Journal
2016 | 21 | 167-181
Article title

Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiego budżetu obywatelskiego

Title variants
EN
Between passive and active citizenship in the context of participatory budgeting in lodz
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest próba przyjrzenia się poziomowi partycypacji obywatelskiej w odniesieniu do możliwości partycypacyjnych oferowanych przez Urząd Miasta Łodzi. Partycypacja obywatelska rozpatrywana jest w odniesieniu do dwóch wybranych kategorii z klasycznej propozycji Lang- tona, a mianowicie angażowania obywateli oraz partycypacji wyborczej. Jednocześnie w artykule przyjęto założenie, że partycypację obywatelską można rozpatrywać w ramach relacji możliwości–chęci. Przy tym za możliwości należy uznać ofertę partycypacyjną władz miasta, a za chęci poziom uczestnictwa mieszkańców w proponowanych przez miejskich decydentów inicjatywach. Powyżej opisane aspekty rozpatrywane będą w odniesieniu do Łodzi oraz doświadczeń wynikających z wprowadzenia w tym mieście mechanizmu partycypacyjnego w postaci budżetu obywatelskiego.
EN
The main goal of the article is an attempt to look closer at the level of civic participation particularly with reference to participatory opportunities offered by the Municipal Council in Lodz. The civic participation will be considered in relation to two selected categories of Langton’s proposals: public involvement and electoral participation (divided into four categories: public action, public involvement, electoral participation and obligatory participation). Moreover, the author of the articles assumes that civic participation can be considered in the context of relationship: participatory opportunities–willingness to participate. The participatory opportunities is to be understood as the participatory offers of Municipal Council (for instance: public consultation organized by the city authorities). The willingness is to be understood as the level of attendance in the city authorities’ initiatives. The above-described aspects will be considered in relation to Lodz and to the city’s experience of implementing participatory budgeting.
Journal
Year
Issue
21
Pages
167-181
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Bluj A., Stokłuska E., 2015, Budżet partycypacyjny (obywatelski) krok po kroku. Poradnik dla praktyków, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa.
 • Długosz D., Wygnański J., 2005, Obywatele współdecydują – przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Filar P., Kubicki P., 2012, Lepsze, zrównoważone miasto. Podsumowanie, [w:] Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. P. Filar, P. Kubicki, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Gałecki A., 2013, Budżet obywatelski w mieście Łodzi, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki, M. Frączek, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Gerwin M., 2012, Odkrywanie demokracji, [w:] Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. P. Filar, P. Kubicki, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Gliński P., 2007, Obszary aktywności i apatii obywatelskiej, [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, Kraków.
 • Kaźmierczak T., 2011, Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Kębłowski W., 2013, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kubiak A., Krzewińska A., 2012, Sondaż deliberatywny® – inwentarz problemów, „Przegląd Socjologiczny” 1.
 • Sadura P., Erbel J., 2012, Wstęp, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. P. Sadura, J. Erbel, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Siciarek M., 2014, Narzędzia partycypacyjne nie gwarantują partycypacji, [w:] Miasto na żądanie. Aktywizm, polityka miejska, doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, red. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk, Warszawa.
 • Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, 2014, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa.
 • Starzyk K., Uwarunkowania prawne partycypacji obywatelskiej w Polsce, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, http://partycypacjaobywatelska.pl/uploads/pdf/partycypacja_regulacje%20prawne.pdf (dostęp 12 grudnia 2015).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873.
 • Ustawa z  dnia 24 lipca 1998 roku o  wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału państwa, Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
 • bp.partycypacjaobywatelska.pl (dostęp 12 grudnia 2015).
 • http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje (dostęp 12 grudnia 2015).
 • http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/ (dostęp 12 grudnia 2015).
 • http://www.uml.lodz.pl/samorzad/konsultacje_spoleczne/ (dostęp 12 grudnia 2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-961c3011-7964-47d3-a8d4-d1b4316e47a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.