Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(51) | 26-44

Article title

Tożsamość struktur klastrowych - rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje

Authors

Content

Title variants

EN
Identity of cluster structures. Theoretical considerations and practical implications

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest próba zastosowania pojęcia „tożsamości” do analizy zjawisk i procesów związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem klastrów oraz inicjatyw klastrowych. Struktury klastrowe stanowią formę grupy społecznej, dlatego winny podlegać tym samym tendencjom, pod których wpływem pozostają wszystkie inne grupy społeczne. Za jedną z takich najistotniejszych prawidłowości (bezpośrednio powiązanych z tożsamością) obserwowanych szczególnie wśród grup, których celem jest długie trwanie, uznać należy chęć wykształcenia mechanizmów – z jednej strony – wydzielających daną grupę i jej członków z otoczenia oraz – z drugiej – budujących wewnętrzną spójność i poczucie przywiązania uczestników danej struktury do siebie nawzajem i do struktury jako całości.
EN
The main aim of this article is to apply the concept of “identity” to the analysis of phenomena and processes associated with the formation and functioning of clusters and cluster initiatives. Cluster structure is a kind of social group, and therefore should be subject to the same trends as other social groups. One of its most important characteristics (directly related to identity), observed particularly in groups whose aim is to survive for a long time, is their willingness to create mechanisms that distinguish the group and its members, and that build internal coherence and a sense of belonging of its members to the structure as a whole, and their attachment to each other.

Contributors

author
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofi, Socjologii i Dziennikarstwa
author
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

References

 • Bojar E., Bis J., 2006, „Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w klastrach”, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • Bokszański Z., 1989, Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 1996, Co-opetition, New York: Doubleday.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W., 2008, „Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?”, Przegląd Organizacji, nr 6.
 • Gancarczyk J., Gancarczyk M., 2002, „Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) – od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2–3.
 • Gorynia M., Jankowska B., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
 • Grycuk A., 2003, „Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania”, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • Jacobson-Widding A. (red.), 1983, Identity: Personal and Sociocultural, Uppsala: Uppsala University.
 • Jankowska B., 2012, Koopetycja w klastrach kreatywnych: przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Jarymowicz M. (red.), 1988, Studia nad spostrzeganiem relacji „Ja-Inni”: tożsamość, indywiduacja, przynależność, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Lis A., Lis A., 2011, „Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne – rozróżnienie pojęć”, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 37.
 • Lis A., Szerenos A., 2009, „Koncepcja kapitałów Pierre’a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(36).
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., 2009, Klastry na świecie. Studia przypadków, Warszawa: Difin.
 • Olejniczak K., 2003, „Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(12).
 • Olesiński Z., Predygier A., 2002, „Identyfikacja i analiza grona na przykładzie grona budowlanego w regionie świętokrzyskim”, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • Olson M., 1971, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Penc-Pietrzak I., 2004, „Grona a analiza konkurencyjności”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, przeł. A. Ehrlich, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Rybicki P., 1979, Struktura społecznego świata, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Santarek K., Szerenos A., 2006, „Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., 2009, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: świat – Europa – Polska, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C., 2008, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, Warszawa: PARP.
 • Szultka S. (red.), 2004, Klastry – innowacyjne wyzwanie dla Polski, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Szymoniuk B., 2008, „Partnerstwo klastrów gospodarczych: szansa dla europejskich regionów peryferyjnych. Przypadek Lubelszczyzny”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(31).
 • Tausk V., 1933, „On the origin of the infuencing machine in schizophrenia”, Psychoanalytic Quarterly, nr 2.
 • Walley K.E., 2007, „Coopetition: An introduction to the subject and an agenda for reasearch”, International Studies of Management and Organization, Special Issue on Coopetition, nr 37(2).
 • Weinreich P., Saunderson W. (red.), 2003, Analysing Identity: Cross-Cultural, Societal and Clinical Contexts, London: Routledge.
 • Włosiński W., Szerenos A., 2006, „Klastry wysokotechnologiczne na Mazowszu – wyniki badań”, Organizacja i Kierowanie, nr 3(125).
 • Znaniecki F., 1973, Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo, t. I , Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Znaniecki F., 1990, Współczesne narody. Socjologiczne studium ewolucji narodów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Notes

EN
doi: 10.7366/1509499545002

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-961df8e5-1875-4dee-9a1d-9e8616e72fab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.