Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(6) Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne | 249-269

Article title

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. PROBLEM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY

Authors

Content

Title variants

EN
Between the East and the West. The Issue of Ukraine’s Military Security

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania dylematu, przed jakim stanęły władze niepodległej Ukrainy w kontekście zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa. Autor zwrócił w nim szczególną uwagę na środowisko bezpieczeństwa, w którym od uzyskania niepodległości w 1991 r. funkcjonuje państwo ukraińskie Następnie na tle środowiska bezpieczeństwa i aktualnej sytuacji geopolitycznej ukazał działania kolejnych ugrupowań sprawujących władzę, podejmowane na rzecz budowy bezpieczeństwa militarnego państwa. Artykuł rozpoczynają rozważania dotyczące potencjału militarnego Ukrainy, a dopiero po nich ma miejsce znacznie obszerniejsze odniesienie do ukraińskiej polityki bezpieczeństwa. W poprawnie funkcjonującym organizmie państwowym czynnik militarny jest podporządkowany funkcjonalnie polityce i strategii bezpieczeństwa. Jednak potencjał i możliwości operacyjne ukraińskich sił zbrojnych do 2014 r. nigdy nie były budowane jako pochodna polityki bezpieczeństwa państwa.
EN
The aim of the article is to show the dilemma faced by the authorities of independent Ukraine in the context of ensuring and maintaining security. The author has focused specifically on the security environment in which the state of Ukraine has been functioning since the gaining of independence in 1991. Then the author has shown, against the background of current security environment and political situation, the activities of subsequent power holding groups endeavoured for the sake of building military safety of the country. The article begins with deliberations relating to the military potential of Ukraine, and only after that does it refer more extensively to Ukrainian security policy. In appropriately functioning organism of the state the military factor has been functionally subordinated to politics and security strategy. Yet until 2014 the potential and operational capabilities of Ukrainian armed forces were never build as a derivate of state security policy.

Contributors

author
 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • Adamski Ł., Polityka Polski wobec Ukrainy, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2008.
 • Asmus R., NATO otwarte drzwi, Warszawa 2002.
 • Bielecki Cz. i In., Rosja i Ukraina z amerykańskiej i polskiej perspektywy: zapis dyskusji w Stowarzyszeniu Euro-Atlantyckim 3 grudnia 1999 r., „Polska w Europie”, marzec 2000.
 • Bieleń S., Ukraina a Rosja – niezależność i dominacja, „Polityka Wschodnia” 1998, nr 1.
 • Cieślik M., Stosunki z Ukrainą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1999.
 • Domaszewicz Z., Przetargi wokół ukraińskiej broni jądrowej, „Polityka Wschodnia” 1998, nr 2.
 • Drzewicki A., Stosunki z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa: polski punkt widzenia, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 17.
 • Eberhardt A., Posel-Częścik E., Polityka obronna Ukrainy, „Biuletyn PISM”, 12 lutego 2003 r., nr 8.
 • Figel E., Stosunki dwustronne Polski. Ukraina, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2003.
 • Fiszer J., Perspektywy dalszego rozszerzenia NATO, „Studia Europejskie” 2001, nr 4.
 • Górka-Winter B., Praski szczyt NATO (21-22 listopada 2002 r.), „Biuletyn PISM”, 25 listopada 2002 r.
 • Janukowycz przekonuje do NATO, www.wprost.pl.
 • Junko J., Ukraiński parlament poparł Janukowycza ws. NATO, PAP, www.zw.com.pl.
 • Kik K. , Dylematy bezpieczeństwa państw postradzieckich, „Polityka Wschodnia” 1994, nr 2.
 • Koncepcja Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, Narodowa Biblioteka Ukrainy, Katalog Elektroniczny, www.nbuv.gov.ua.
 • Kronika stosunków międzynarodowych Polski. Ukraina, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1999.
 • Krząstek T., Ukraina, Warszawa 2002.
 • Kształtowanie się Sił Zbrojnych Ukrainy i jej polityka bezpieczeństwa, „Biuletyn Ukraiński”, OSW, 1994, nr 2.
 • Kuspys P., Współczesne stosunki polsko-ukraińskie, Kraków 2009.
 • Lorenz W., CEEDEFCO – nowy filar bezpieczeństwa Ukrainy, „Biuletyn PISM”, 17 października 2013 r., nr 107.
 • Madej M., Współpraca NATO-Ukraina po wizycie premiera Janukowycza w Brukseli 14 września 2006 r., „Biuletyn PISM”, 19 września 2006 r., nr 56.
 • Madej M., Wyniki szczytu NATO w Bukareszcie, „Biuletyn PISM”, 8 kwietnia 2008 r., nr 14.
 • Malak K., Polityka bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, Warszawa 1999.
 • Micek A., Siły Zbrojne Ukrainy – stan na połowę styczna 2015 r., <http://www.nowastrategia.org.pl/sily-zbrojne-ukrainy-stan-polowestycznia-2015-r/>.
 • Najwięksi eksporterzy broni, <http://wiadomosci.wp.pl>.
 • NATO z Rosją, .
 • Notatka Dyrektora Departamentu Prawnego MON w sprawie stanu prac nad projektem umowy między rządami RP i Ukrainy w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej, Warszawa dnia 26 sierpnia 1997 r., AMON, sygn. 2026/03/95.
 • Notatka na temat umocnienie Partnerstwa dla Pokoju, Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, AMON, sygn. 1799/01/18.
 • Onyszkiewicz J., Ukraina a NATO, „Raporty i Analizy” 2003, nr 3.
 • PKW w składzie polsko-ukraińskiego batalionu w siłach międzynarodowych w Kosowie, PKW Kosowo dnia 26 września 2000 r., Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej, dokument niepublikowany.
 • Podsiadłowicz M., Polityka bezpieczeństwa Ukrainy, Warszawa 2004.
 • Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych,
 • Posel-Częścik E., Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Stambule (28-29 czerwca 2004 r.), „Biuletyn PISM”, 2 lipca 2004 r., nr 29.
 • Prezydent RP na Szczycie NATO i Szczycie NATO-Ukraina w Brukseli, www.bbn.gov.pl.
 • Prusinowski A., Druga armia Europy, „Polityka”, 1994, nr 23.
 • Prystrom J., Problem bezpieczeństwa państwa w polityce zagranicznej Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1995.
 • Sprawozdanie z pobytu oficjalnej delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie w dniach 6–8 kwietnia 1994 r., AMON, sygn. 1830/01/40.
 • Stan prac nad polsko-ukraińskim batalionem do misji pokojowych ONZ, Załącznik do pisma Szefa Oddziału Kontaktów Zagranicznych SG z 26 marca 1996 r. w sprawie informacji nt. polsko-ukraińskiego batalionu do misji pokojowych ONZ, AMON, sygn. 2027/03/6.
 • Stosunki Ukraina-NATO do 2002 roku, .
 • Sytuacja w siłach zbrojnych Ukrainy, „FAKTY – PROGNOZY – OPINIE”, Biuletyn DBM MON, marzec 1997, nr 3.
 • Szczyt NATO w Pradze bez Kuczmy, .
 • Szeptycki A., Protesty na Ukrainie przeciwko współpracy wojskowej z USA i NATO, „Biuletyn PISM”, 13 czerwca 2006 r., nr 36.
 • Świetlicki B., Włodarski P., Drugi rok współpracy w ramach Partnerstwa dla Pokoju, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1996.
 • Świeżak P., C. Rice o sytuacji w WNP, Ukraina blisko NATO, .
 • The Washington Declaration. Signed and issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Concil in Washington D.C. on 23 and 24 April 1999, [w:] The Reader’s Guide to the NATO Summit in Washington 23–25 April 1999, Brussels 1999.
 • Tymkiv J., Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin 2007.
 • Tymkiv Y., Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego, Toruń 2009.
 • Ukraina rezygnuje z członkostwa w NATO, „Tydzień na Wschodzie”, 29 września 2010 r., nr 20.
 • Ukraina w drodze do NATO, „Gazeta Wyborcza”, 10 stycznia 2006 r., nr 8.
 • Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokół dodatkowy, sporządzone w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r., Dz.U. RP 1998, nr 97, poz. 605.
 • Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji podpisana w Warszawie w dniu 26 listopada 1997 r., Dz.U.RP 2003 nr 78, poz. 692.
 • Uzasadnienie i proces rozszerzenia NATO, [w:] Raport dla Kongresu o rozszerzeniu NATO wydany 24 lutego 1997 r. przez Biuro ds. Europy i Kanady Departamentu Stanu, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Sejmowej”, marzec 1997.
 • Vademecum NATO, Bruksela-NATO 2001.
 • Współpraca NATO z państwami trzecimi, .
 • Біла Книга 2013 Збройні Сили України, Міністерство Оборони України, Київ 2014.
 • Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст. 13, <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/35-19>.
 • Закон України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 40, ст. 527, <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17>.
 • Закон України Про основи національної безпеки України, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст. 351, <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9625b47a-ebfb-4ad5-98f2-37924ca2d763
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.