Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(12) | 37-52

Article title

Migranci powrotni z Wielkiej Brytanii do Polski – przyczyny powrotów z perspektywy biograficznej

Authors

Content

Title variants

EN
Return migrants from the United Kingdom to Poland. Reasons for return from the biographical perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaproponowano krytyczno-realistyczne podejście w badaniach biograficznych jako teoretyczną ramę badań znaczeń powrotu dla poakcesyjnych migrantów z Wielkiej Brytanii do Polski. Na podstawie wyników badań empirycznych, subiektywnie rozumiane przyczyny powrotów podzielono ze względu na kierunek powrotu, który opisuje z jednej strony okoliczności wpływające na decyzję o „wyjeździe z” kraju emigracji, z drugiej strony – sytuacje skłaniające do „powrotu do” Polski. Za drugie kryterium podziału przyjęto rodzaj celów, do których doprowadzić ma powrót. W ostatniej części artykułu zaproponowano typologię znaczeń nadawanych decyzji o powrocie i opisano cztery typy powrotów.
EN
The paper takes critical social realism and realist biographies approach as a theoretical framework. Based on the empirical research on the return migration from the UK to Poland this paper examines the meaning ascribed by migrants to their decision about coming back to their home country. The reasons for return are divided depending on the direction of return; namely departure from the emigration country and return to Poland. The second criterion of division is the concern, to which the return is supposed to lead. In the last section of the paper proposed is the typology, which consists of four types of return.

Year

Issue

Pages

37-52

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Anacka M., Fihel A. 2013, Charakterystyka migrantów powracających do polski oraz ich aktywność zawodowa na rodzimym rynku pracy, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 4, s. 57–71.
 • Archer M. S. 2007, Making our Way through the World, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Archer M. S. 2013, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Babiński G. 2008, Return Migration Revisited, w: Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, red. E. Nowicka, H. Firouzbakhch, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. 21–30.
 • Bakewell O. 2010, Some Reflections on Structure and Agency in Migration Theory, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 10, s. 1689–1708.
 • Bieńkowska D., Ulasiński C., Szymańska J. 2010, Migracja powrotna w województwie dolnośląskim. Skala zjawiska, potencjał oraz pogłębiona charakterystyka powracających, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków.
 • Brzozowski J. 2012, Transferability of Return Migrant’s Skills and Their Integration in the Regional Labour Markets, w: Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives, red. C. Larsen, R. Hasberg, A. Schmid, E. Atlin, J. Brzozowski, Rainer Hampp Verlag, München, s. 249–257.
 • Cassarino J.P. 2004, Theoretising Return Migration: the Conceptual Approach to Return Migrants Revisited, „Internationa Journal on Multicultural Societies”, vol. 6, nr 2, s. 253–279.
 • Castles S., Miller M.J. 2012, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cieslik A. 2011, Where Do You Prefer to Work? How the Work Environment Influences Return Migration Decisions from the United Kingdom to Poland, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 37, nr 9, s. 1367–1383.
 • Domecka M. 2013, Wprowadzenie, w: M.S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. XLI–LIV.
 • Dustmann C., Itzhak F., Yoram W. 2011, Return Migration, Human Capital Accumulation and the Brain Drain, „Journal of Development Economics”, vol. 95, nr 1, s. 58–67.
 • Dustmann C., Weiss Y. 2007, Return Migration: Theory and Empirical Evidence from the UK, „British Journal of Industrial Relations”, vol. 45, nr 2, s. 236–256.
 • Eade J., Drinkwater S., Garapich M.P. 2007, Polscy migranci w Londynie – klasa społeczna i etniczność, Centre for Research on Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism at the Universities of Surrey, Londyn, http://www.surrey.ac.uk/cronem/files/RAPORT-finalny.pdf.
 • Class and Ethnicity: Polish Migrant Workers in London, London.
 • Engbersen G., Snel E., De Boom J. 2010, A Van Full of Poles: Liquid Migration from Central and Eastern Europe, w: A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe, red. R. Black, G. Engbersen, M. Okólski, C. Pantîru, Amsterdam University Press, Amsterdam, s. 115–140.
 • European Commission 2013, EU Measures to Tackle Youth Unemployment, Brussels.
 • Fihel A., Grabowska-Lusińska I. 2010, Wstęp, w: Poakcesyjne powroty Polaków, red. I. Grabowska-Lusińska, CMR Working Papers, nr 43/101, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa, s. 5–8.
 • Giddens A. 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Glaser B. 1992, Basics of Grounded Theory Analysis, The Sociology Press, Mill Valley.
 • Glaser B., Strauss A. 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Grzymała-Kazłowska A. 2013, Ku socjologii mobilnego społeczeństwa? Rozwój nowych koncepcji migracji i integracji a socjologia, „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 31–52.
 • Ho C., Alcorso C. 2004, Migrants and Employment: Challenging the success story, „Journal of Sociology”, nr 40 (3), s. 237–259.
 • Iglicka K., Ślusarczyk M. 2010, Powroty z migracji w polityce państwa i dyskursie medialnym, w: Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, red. K. Iglicka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, s. 76–92.
 • Informacja o rozmiarach i kierunach emigracji z Polski w latach 2004–2013 2014, GUS, Warszawa.
 • Kaźmierska K., Piotrowski A., Waniek K. 2011, Biographical Consequences of Working Abroad in the Context of European Mental Space Construction, „Sociological Review”, vol. 60, nr 1, s. 139–158.
 • Konecki K. 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Markowitz F., Stefansson A.H. 2004, Homecomings: Unsettling Paths of Return, Lexington Books, Lexington.
 • Migracje zagraniczne ludności. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2013, red. Z. Kostrzewa, D. Szałtys, GUS Warszawa.
 • Mrozowicki A. 2013, Człowieczeństwo: struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej Margaret S. Archer, w: M.S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. VII–XL.
 • Mrozowicki A., Turk J.D., Domecka M. 2013, Introduction: the Need for Realist Biography in European Policy Studies, w: Realist Biography and European Policy. An Innovative Approach to European Policy Studies, red. J.D. Turk, A. Mrozowicki, Leuven University Press, Leuven,s. 13–42.
 • Nowicka E. 2009, Introduction. The Study of Return Migrations, w: Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, red. E. Nowicka, H. Firouzbakhch, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. 9–20.
 • Okólski M. 2009, Modernizacyjna rola migracji, CMR Working Papers nr 46/104, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
 • Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje 2010, red. K. Iglicka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Porpora D.V. 1998, Four Concepts of Social Structure, w: Critical Realism: Essential Readings, red. M.S. Archer, R. Bhaskar, A. Collier, T. Lawson, A. Norrie, Routledge, London, s. 339–355.
 • Schütze F. 1984, Kognitive figuren des autobiographischen stegreiferzählens, w: Biographie und soziale Wirklichkeit: Neue Beitrage und Forschungsperspektiven, red. M. Kohli, R. Günther, J.B. Metzler, Stuttgart, s. 78–117.
 • Schütze F. 2007, Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyse Autobiographical Narrative Interviews – Part One and Two, „European Studies on Inequalities and Social Cohesion”, nr 1–2, s. 153–298.
 • Spano A., Perone E., Domecka M. 2013, Biographical Costs of Transnational Mobility in the European Space, w: Realist Biography and European Policy. An Innovative Approach to European Policy Studies, red. J.D. Turk, A. Mrozowicki, Leuven University Press, Leuven, s. 93–114.
 • Strauss A., Corbin J.M. 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Sztompka P. 2005, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Vertovec S. 2009, Transnationalism, Routledge, London.
 • White A. 2014, Polish Return and Double Return Migration, „Europe-Asia Studies”, vol. 66, nr 1, s. 25–49.
 • Zimmermann K.F., Zaiceva A. 2012, Returning Home at Times of Trouble? Return Migration of EU Enlargement Migrants during the Crisis, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit – Institute for the Study of Labor, Bonn.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-962b115b-41b1-4804-9c51-7115c316ae5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.