Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5(37) | 177-191

Article title

Innowacyjne metody pozyskiwania surowców budowlanych z odpadów

Content

Title variants

EN
Innovative methods of constructions recycled materials

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest rozpoznanie podstaw teoretycznych, przesłanek i przejawów innowacji w zakresie logistyki powtórnego zagospodarowania w wymiarze poznawczym i empirycznym, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. W związku z tym przedstawiono istotę i uwarunkowania innowacji logistyki powtórnego zagospodarowania, a następnie opisano proces innowacyjny oraz podano przykłady innowacji (oryginalnych, popytowych, sprzężonych, produktowych) logistyki utylizacji w budownictwie.
EN
The main goal of this paper is a recognition of theoretical bases, premises and indications of innovation in the re-use logistics in the cognitive and empirical range, with special regard to building. In the paper the essence and conditioning of innovation in the re-use logistics is presented. Then innovative process and examples of innovation (original, demand, product) in utilization logistics in the building trade are described

Year

Issue

Pages

177-191

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

References

 • Allen J.A., Scientific Innovation and Industrial Prosperity, Elsevier, Oxford 1967.
 • Awgustinik A.J., Ceramika, Arkady, Warszawa 1980.
 • Baraniecka A., Rodawski B., Skowrońska A., Logistyka – ćwiczenia, Wyd. AE, Wrocław 2005.
 • Branson R., Wykład w Ministerstwie Handlu i Przemysłu, wygłoszony w 1998 r.
 • Drucker P.F., Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row, New York 1985.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Freeman Ch., The Economics of Industrial Innovation, Printer, London 1982.
 • Guerra I., Vivar I., Liamas B., Juan A., Moran J., Eco-efficient concretes: The effect of using recycled ceramic material from sanitary installations on the mechanical proprieties of concrete, „Waste Management” 2009, nr 29.
 • Halicka A., Zegarło B., Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu, „Przegląd Budowlany” 2011, nr 7-8.
 • Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kwiatkowski S., Procesy innowacyjne, „Przegląd Organizacji” 1988, nr 6.
 • Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Wrocław 1999.
 • Martinez M., Romero G., Morán del Pozo J.M., Valdés A.J., Use od ceramics wastes in structural concretes. Materials 1st Spanish National Conference on Advances in Material Recycling and Eco-energy, Madrid, 12-13 November 2009.
 • Osbert-Pociecha G., Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Wyd. AE, Wrocław 2004.
 • Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wyd. UE, Wrocław 2011.
 • Penc J., Strategie rozwoju innowacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1997, nr 9.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 2001.
 • Porter M., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1990.
 • Puszko-Machowczyk K., Kształtowanie elastyczności obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw budowlanych, Wyd. AE, Wrocław 2006.
 • Puszko-Machowczyk K., Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych, w: Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. M. Cisek, B. Domańska-Szaruga, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 • Puszko-Machowczyk K., Zapotrzebowanie na innowacyjność jako element konkurencyjności, w: Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. Materiały konferencyjne, red. A. Strychalska-Radzewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.
 • Rothwell R., Gardiner P., Invention, Innovation, Re-innovation and the Role of the User, „Technovation” 1985, nr 3.
 • Schumpeter J., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York 1950.
 • Statistics Canada, Labour Firce Survey, Ottawa 2006.
 • Swirydziuk M., Recycling odpadów budowlanych, „Inżynier Budownictwa” 2011, nr 12.
 • Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Witkowski J., Strategie logistyczne przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. AE, Wrocław 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-963c106e-43aa-4dc7-ba93-412624873a9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.