Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 1(22) | 233-254

Article title

Nastawienia życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej – analiza porównawcza

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Autorki przyjęły założenie, iż niedostosowanie społeczne stanowi złożony syndrom nastawień percepcyjnych (opisowych) i preferencyjnych (motywacyjnych) warunkujących zachowania nieprzystosowawcze (sprzeczne z normami i wartościami powszechnie przyjętymi w danym społeczeństwie), destruktywny indywidualnie i społecznie. Jako podstawę konceptualizacji badań przyjęły teorię poznawczą osobowości S. Epsteina.Badania o charakterze sondażowym w dwóch grupach młodzieży w okresie późnej adolescencji (chłopców w wieku 16-19 lat), Dobór próby był celowo-losowy, zależnie od grupy (przystosowani prawidłowo: uczniowie liceum – dobór losowy, N=247; niedostosowani społecznie: wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – dobór celowy, N=250). Badania wśród licealistów prowadzono od lutego do czerwca 2011, a w grupie osób niedostosowanych społecznie od września 2012 do stycznia 2013.Przyjęte założenie o zróżnicowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej w zakresie nastawień życiowych, rozumianych jako system przekonań o sobie (samoocena) i świecie (obraz świata) oraz dotyczących relacji „ja – świat (funkcjonowanie interpersonalne) i własnego życia (obraz własnego życia – poczucie skuteczności, kontroli), zostało potwierdzone (statystyka t; wielkość efektu), zaś stwierdzone różnice są na tyle wyraźne, iż nie można uznać ich za efekt przypadkowy. Wskazuje to, iż przekonania te stanowią ważny mechanizm nieprzystosowania.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Ajzen I., The theory of planned behavior, “Organizational Behavior and Human Decision Processes” 1991, nr 50, s. 179-211
 • Ajzen I., Fishbein M., Understanding attitudes and predicting social behavior. New York 1980
 • Atkinson J. W., Thematic apperceptive measurement of motivation in 1950 and 1980. (w:) G. d’Ydewalle, W. Lens (red.), Cognition in human motivation and learning. Leuven, Broadway 1981, s. 159-198
 • Bandura A., Social foundations of though and action. A social cognitive theory. Englewood Cliffs, New York 1986
 • Bargh J. A., Automatyzmy dnia powszedniego, „Czasopismo Psychologiczne” 1999, nr 5, s. 209-256
 • Cohen J., Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: 1988
 • Doliński D., Orientacja defensywna. Warszawa 1993
 • Dweck C. S., Self-theories: Their role in motivation, personality and development. Philadelphia 2000
 • Epstein S., Cognitive-experiential self-theory. (w:) L. Pervin (red.), Handbook of personality theory and research. Theory and research. New York 1990a, s. 165-192
 • Epstein S., Cognitive-experiential self-theory. An integrative theory of personality. (w:) R. Curtis (red.), The relational self: Convergences in psychoanalysis and social psychology. New York 1991b, s. 111-137
 • Epstein S., Cognitive-experiential self-theory. Implications for developmental psychology. (w:) M. Gunnar & L. A. Sroufe (red.), Self-processes and development, Vol. 23. Minnesota Symposia on Child Psychology. Hillsdale, NJ: 1991a, s. 79-123
 • Epstein S., Conscious and unconscious self-esteem from the perspective of cognitive-experiential self-theory. (w:) M. H. Kernis (red.), Self-Esteem: Issues and answers. New York 2006, s. 69-76
 • Epstein S., Wartości z perspektywy poznawczo-przeżyciowej teorii „ja”. (w:) J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub (red), Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania. Wrocław1990b, s. 11-32
 • Erikson E. H., Tożsamość a cykl życia. Poznań 2004
 • Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa 2009
 • Kofta M., Doliński D., Poznawcze podejście do osobowości. (w:) J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2. Gdańsk 2004, s. 581-593
 • Lachowicz-Tabaczek K., Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej: ich wpływ na poznanie i zachowanie. Gdańsk 2004
 • Lerner M. J., The justice motive: Where social psychologist found it, how they lost it and why they may not find it again, “Personality and Social Psychology Review” 2003, nr 7, s. 388-399
 • Lerner M. J., Miller D. T., Just world research and the attribution process: Looking back and ahead, “Psychological Bulletin” 1978, nr 85, s. 1030-1051
 • Łaguna M., Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Gdańsk 2010
 • Mischel W., Toward an integrative science of the person, “Annual Review of Psychology” 2004, nr 55, s. 1-22
 • Oleś P. K., Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa 2003
 • Oleś P. K., Drat-Ruszczak K., Osobowość. (w:) J. Strelau,D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk 2008,s. 651-764
 • Pervin L. A., Psychologia osobowości. Gdańsk 2002
 • Rodriguez W., Effect size. (w:) N. J. Salkind (red.), Encyclopedia of measurement and statistics, Vol. 1. Thousand Oaks, CA 2007
 • Rotter J., Social learning and clinical psychology. New York 1954
 • Seligman M. E. P., Optymistyczne dziecko. Poznań 2005
 • Trzebiński J., Zięba M., Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – BHI-12. Podręcznik. Warszawa 2003
 • Trzebiński J., Zięba M., Basic hope as a world-view. An outline of a concept, “Polish Psychological Bulletin” 2004, nr 35, s. 173-182
 • Urban B., Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa 2012
 • Wysocka E., Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy I strategie ich rozwiązywania. Katowice 2009/2010
 • Wysocka E., Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik dla liceum. Kraków 2011

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96417251-bdb5-4a8c-ab65-47670ac1c0bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.