Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 39-56

Article title

Ekonometryczna analiza czynników bezrobocia długookresowego w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bezrobocie długookresowe tj. trwające powyżej dwunastu miesięcy, jest zjawiskiem ujmowanym przez teorię ekonomii jako przejaw trwałej nierównowagi pomiędzy podażą pracy a popytem na pracę. W istocie przynosi ono same nega-tywne skutki zarówno w sferze ekonomicznej, społecznej jak i indywidualnej. W konsekwencji prowadzi ono do powstawania zjawisk i zachowań o charakterze pejoratywnym. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom, publiczne służby zatrudnienia w swoim zakresie zadań mają wczesne wykrywanie osób zagrożonych bezrobociem długookresowym i podejmowanie działań prewencyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie logitowych modeli ekonome-trycznych określających czynniki wywierające istotny wpływ na bezrobocie długookresowe. Modele te mogą być wykorzystywane do prognozowania prawdopodobieństwa wystąpienia bezrobocia długookresowego w skali mikro tzn. w odniesieniu do pojedynczej osoby. Z uwagi na fakt, że w metodologii badań statystycznych funkcjonują dwie definicje bezrobocia – pierwsza według metodologii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, druga według ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaprezentowano dwa modele opisujące prawdopodobieństwo bezrobocia długookresowego i dokonano analizy porównawczej.

Year

Issue

2

Pages

39-56

Physical description

Contributors

  • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-96471161-22f5-469e-bcb4-f5fae6cc848c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.