Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 6 (46) | 137-143

Article title

Evolution of the Presidency in Poland since 1989

Authors

Content

Title variants

PL
Ewolucja pozycji ustrojowej prezydenta w Polsce od 1989 roku

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest ewolucja instytucji prezydenta od jej reaktywacji w 1989 r. do obecnie obowiązującej Konstytucji RP. Analizie poddane zostały regulacje dotyczące kształtu prawnego tej instytucji. Początkowo duży zakres kompetencji prezydenta uległ pewnym przekształceniom i ograniczeniom. Urząd prezydenta został zaliczony do organów władzy wykonawczej. Jednak jego różnorodny charakter kompetencji nie pozwala zaliczyć go do organów administracji publicznej.
EN
The article examines the evolution of the presidency in Poland since its re-establishment in 1989 until the present Constitution of the Republic of Poland. It analyses the regulations relating to the legal competences of the president. Many of the president’s originally broad competences have been changed or limited. The institution of the president has been included in the executive branch; however, due to the varied nature of president’s competences, it cannot be treated as an organ of the public administration.

Year

Issue

Pages

137-143

Physical description

Dates

published
2018-12-31

Contributors

 • The Department of Constitutional Law of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin

References

 • Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
 • Dubiński K., Magdalenka transakcja epoki, Warszawa 1990.
 • Dudek D., Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013.
 • Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995.
 • Mojak R., Stanowisko ustrojowe Prezydenta RP w świetle Małej Konstytucji z 17 X 1992 r., “Biul. Lubelskiego T.N. Humanistyka” 1991/1992, No. 1/2.
 • Polskie prawo konstytucyjne, ed. W. Skrzydło, Lublin 2005.
 • Prawo konstytucyjne, ed. Z. Witkowski, Toruń 2013.
 • Sarnecki P., Prezydent jako organ czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, “Państwo i Prawo” 1990, No. 11.
 • Skrzydło W., Rada Państwa, “Państwo i Prawo” 1983, No. 3.
 • Szczurowski B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji, Warszawa 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9650a37d-8257-438d-8262-83b4f2025cd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.