Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 366-376

Article title

Edukacja zdrowotna w kontekście ścieżki zdrowia i animacji czasu wolnego

Content

Title variants

EN
Health Education in the Context of Fitness Trails and Leisure Time Animation
RU
Просвещение по вопросам здравоохранения в контексте тропинок здоровья и занятий на досуге

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na wykorzystanie aktywności fizycznej w edukacji zdrowotnej dzieci przez narzędzie, którym jest ścieżka zdrowia. Ma to na celu przede wszystkim zapobieganie zjawisku hipokinezji przez ukazanie różnorodności form aktywności fizycznej. Ponadto, konieczne wydaje się wyposażenie pedagogów, instruktorów i studentów, którzy w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym będą pracowali z dziećmi, w nowe pomysły z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej. W pracy pokazano różnorodne sposoby wykorzystania ścieżki zdrowia w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania kolorowanek, bajek, jak również klasycznych torów przeszkód w tym zakresie. Podkreślono także istotę prowadzenia ścieżki zdrowia na świeżym powietrzu oraz ukazano możliwość przeniesienia jej w razie niepogody np. na salę gimnastyczną. Artykuł ma charakter badawczy. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz techniki obserwacji, ankiety, wywiadu i analizy rysunku. Grupę badawczą stanowiły arbitralnie wybrane studentki pedagogiki elementarnej. Przeprowadzone badania pokazały, iż należy zwrócić większą uwagę na kształcenie studentów edukacji elementarnej w zakresie kultury fizycznej, w tym na coraz bardziej dla dzieci atrakcyjne formy zajęć. Konieczne także wydaje się uświadomienie dzieci o zdrowotnych korzyściach podejmowania aktywności fizycznej i umiejętności wykorzystania naturalnego środowiska w tym zakresie, korzystając przy tym z własnych scenariuszy zajęć, bądź gotowej infrastruktury do prowadzenia ścieżek zdrowia.
EN
The purpose of this article is to pay a particular attention to the use of physical activity in children’s health education through a tool that is the fitness trail. This is primarily aimed at preventing the phenomenon of hypokinesis by showing the variety of forms of physical activity. In addition, it seems necessary to equip teachers, instructors and students, who will work with children in their professional and private life, with new ideas in the field of broadly understood physical culture. This paper presents various ways of using the fitness trail in the didactic and educational process. Attention has been paid to the possibility of making use of colouring books, fairy tales as well as classic obstacle tracks in the same scope. The work emphasises the essence of leading the fitness trail outdoors and shows the possibility of transferring it indoors, for example to the gym, if the weather is unfavourable. This article is of the research nature. The diagnostic survey method was used as well as the following techniques: observation, questionnaire, interview, and analysis of the drawing. The research group consisted of arbitrarily chosen female students of elementary pedagogy. The conducted studies have shown that more attention should be paid to the education of elementary education students in the field of physical culture, and draw their attention to such forms of classes which are more and more attractive for children. It is also necessary to make children aware of the health benefits of undertaking physical activity and the ability to use the natural environment in this area, using one’s own scenarios of classes or ready-to-run infrastructure to carry out fitness trails.
RU
Цель статьи – обратить особое внимание на использование физической активности в просвещении детей по вопросам здравоохранения с использованием инструмента, каким являются тропинки здоровья. Это прежде всего преследует собой цель предупредить явление гипокинезии путем указания разновидности форм физической активности. Кроме того, представляется необходимым оснащение педагогов, инструкторов и студентов, которые по своей профессии и в личной жизни будут работать с детьми, новыми идеями из области физкультуры в широком смысле. В работе указали разновидные способы использования тропинок здоровья в дидактико-воспитательном процессе. Обратили внимание на возможность использования раскрасок, сказок, а также классических путей с препятствиями в этом отношении. Подчеркнули тоже суть осуществления тропинки здоровья на свежем воздухе и указали возможность переноса ее в случае ненастья, например, в спортзал. Статья имеет исследовательский характер. В ней использовали метод диагностического зондажа, а также техники наблюдения, анкеты, интервью и анализа рисунка. Исследовательскую группу составляли арбитрально подобранные студентки элементарной педагогики. Проведенные обследования показали, что следует обратить большее внимание на обучение студентов элементарной педагогики в области физкультуры, в том числе на все более привлекательные для детей формы занятий. Необходимым представляется тоже осознание детьми оздоровительных выгод от занятий физической ак- тивностью и умения использовать естественную среду в этом отношении, используя при этом собственные сценарии или же готовую инфраструктуру для занятий на тропинках здоровья.

Year

Pages

366-376

Physical description

Contributors

References

 • Brtkova M., Stefankova B. (2009), Uher I, Is physical inactivity the biggest problem in contemporary public health?, „Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 1.
 • Dorfman France M. (1999), Pokrzepnik fizyczny Kubusia Puchatka, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kośmider J., Greczuk M. (2013), Las jako miejsce odpoczynku, rekreacji oraz edukacji, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, Zeszyt nr 34/1.
 • Kwilecka M., Kunicki B.J. (1978), Ścieżka zdrowia. Poradnik dla organizatorów i użytkowników, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
 • Paczyńska-Jędrycka M., Eider P. (2014a), Animacja czasu wolnego jako rodzaj usługi hotelarskiej, (w:) Eider J. (red.), Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Paczyńska-Jędrycka M., Eider P. (2014b), Innowacyjność w animacji czasu wolnego szansą rozwoju wybranych destynacji turystycznych, „Handel Wewnętrzny”, nr 6(353).
 • Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W. (2014), Edukacja zdrowotna przez gry i zabawy ruchowe z uwzględnieniem zabaw animacyjnych w opinii studentek pedagogiki elementarnej (na przykładzie województwa wielkopolskiego), „Pielęgniarstwo Polskie”, nr 3(53).
 • Pospieszna B., Jeszka J. (2006), Ruch – nadal niedoceniony element profilaktyki chorób cywilizacyjnych, „Medicina Sportiva”, nr 10 (Suppl. 4).
 • Siwiński W., Paczyńska-Jędrycka M. (2012), Wychowanie ustawiczne w zakresie rekreacji ruchowej – studium teoretyczne, (w:) Siwiński W., Pluta B., Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w świetle aktualnych badań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Woynarowska B. (2012), Edukacja zdrowotna – podstawy teoretyczne i metodyczne, (w:) Woynarowska B, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żuchelkowska K. (2013), Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • http://www.seremet.org/who_zdrowie.html [dostęp: 17.08.2016].
 • http://wiersze.doktorzy.pl/korczak.htm [dostęp: 17.08.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9657f2be-f466-4d20-a739-79bc7c375ee7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.