Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 22 | 3(84) | 21-28

Article title

Nędza – afront wobec godności człowieka. Problem jednostki czy wspólnoty?

Title variants

EN
Poverty – an affront to human dignity. Individual or community problem?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nędza jest stanem zagrażającego życiu niedostatku. Jest sytuacją niezależną od indywidualnych charakterystyk, w przeciwieństwie do ubóstwa, które jest konsekwencją subiektywnego wartościowania życia lub międzyludzkich porównań życia. Ponieważ człowiek żyje we wspólnocie, to zjawisko nędzy nie jest tylko problemem jednostkowym, ale ma też swój wymiar społeczny: zagraża homeostazie społeczno-gospodarczej i trwałości wspólnoty politycznej. Z punktu widzenia wspólnoty nędza nie może być zatem postrzegana jako stan obojętny. Wymaga przyjęcia określonej postawy i podjęcia działań zmierzających do niesienia pomocy ludziom żyjącym w nędzy.
EN
Poverty is a life-threatening condition of privation. It is a situation independent of individual characteristics, as opposed to paucity, which is a consequence of subjective evaluation of life or interpersonal comparisons of life. Since man lives in a community, the phenomenon of poverty is not only an individual problem, but also has a social dimension: it threatens socio-economic homeostasis and the sustainability of a political community. From the community perspective, poverty cannot therefore be seen as an indifferent state. It requires adopting a specific attitude and taking action to help people living in poverty.

Keywords

Year

Volume

22

Issue

Pages

21-28

Physical description

Dates

published
2019-11

Contributors

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Gospodarczej, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

References

 • Bauman Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
 • Black J., Słownik ekonomii, PWN, Warszawa 2008.
 • Chudy W., Społeczeństwo zakłamane. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
 • Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Habachi R., U źródeł człowieczeństwa, PAX, Warszawa 1982.
 • Heath J., Potter A., Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2010.
 • Himmelfarb G., Jeden naród dwie kultury, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
 • Koneczny F., O cywilizację łacińską, ONION, Lublin 1996.
 • Krąpiec M., Dzieła. Suwerenność – czyja?, KUL, Lublin 2001.
 • Lorda J.L., Humanizm, dobra niewidzialne, KUNKE Poligrafia, Toruń–Kraków 2011.
 • Maritain J., Jednostka a osoba, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 46.
 • Ochocki A., Nierówności egzystencjalne w świecie a szanse rozwojowe dzieci, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2016, nr 14 (1).
 • Pałys K., Gdy jest nadmiar, znika tęsknota, „W drodze” 2015, nr 3 (499).
 • Pilzer P.Z., Nasz dobrobyt bez granic, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1995.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., New York.
 • Ratzinger J., Prawda w teologii, Wydawnictwo „M”, Kraków 2001.
 • Ratzinger J., Wykłady bawarskie z lat 1963– 2004, PAX, Warszawa 2009.
 • Roszkowski W., Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2019.
 • Sala K., Ubóstwo w Polsce. Studium przypadku Małopolski, [w:] Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem, Difin, Warszawa 2018.
 • Scruton R., Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Zysk i S-ka, Poznań 2010. 22. Sen A., Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 • Sirico R.A., Przywrócić dobroczynność. Etyczne zasady nowej polityki opiekuńczej, [w:] Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, red. L. Balcerowicz, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/pomoc;5476886.html [28.06.2019].
 • Szostek A., Pogadanki z etyki, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Częstochowa 2008.
 • Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1962.
 • Toynbee A.J., Studium historii, PIW, Warszawa 2000.
 • Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-965942e0-c450-4c02-a01e-8a357c410d85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.