Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 431-439

Article title

Płeć komunikacji – płeć w komunikacji

Content

Title variants

EN
Gender of communication – gender in communication

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł wpisuje się w problematykę komunikacji społecznej. Jego celem jest opis znaczenia płci w procesie komunikacji. Podjęto w nim kwestie znaczenia płci na różnych płaszczyznach komunikacji międzyludzkiej, przy czym płeć analizowana była jako jedno z wielu różnorodnych uwarunkowań jakości procesu porozumiewania się. Analizy koncentrowały się zarówno na języku oraz wybranych wyznacznikach płci, jak i kwestiach dotyczących stylu komunikacyjnego i celów komunikacyjnych mężczyzn i kobiet. Zależność między płcią a komunikacją widoczna jest również w zakresie zachowań niewerbalnych, dlatego komunikacja pozasłowna – zachowania wzrokowe – została poddana szczególnemu oglądowi i deskrypcji w perspektywie relacji władzy. W tym kontekście omówiony został współczynnik dominacji wzrokowej, który odnosi się do patrzenia na rozmówcę w trakcie dwóch aktywności komunikacyjnych, czyli mówienia i słuchania. Jak pokazują wyniki badań, osoby posiadające władzę częściej patrzą na rozmówcę w trakcie procesu mówienia niż słuchania, gdy osoby podległe odwrotnie – częściej patrzą na rozmówcę w trakcie słuchania niż mówienia. Nie bez znaczenia w tej kwestii pozostaje płeć rozmówców, co zostało szeroko opisane w artykule. Wykazano również, że płeć można rozpatrywać jako jedno z uwarunkowań procesu komunikacji międzyludzkiej zarówno na płaszczyźnie komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej.
EN
The article relates to the issue of social communication. Its purpose is to describe the meaning of gender in the communication process. It addresses gender issues at various levels of interpersonal communication, as gender has been identified through analyses as one of many diverse conditions for the quality of the communication process. The analyses focused on both language and selected gender determinants as well as issues related to the communication style and communication goals of men and women. The relationship between gender and communication is also visible in the field of non-verbal behaviours which is why non-verbal communication – visual behaviour – has been subject to a special review and description in the perspective of power relations. In this context, the visual domination coefficient was discussed, which refers to looking at the interlocutor during two communication activities, i.e. speaking and listening. As shown by the results of research, people who have power look more often at the interlocutor during the process of speaking and listening, whereas subordinates, act the other way round – they look at the speaker more often during listening than speaking. The gender of interlocutors is of great importance in this matter which has been extensively described in the article. The article shows that gender can be considered one of the determinants of the interpersonal communication process both on the level of verbal and non-verbal communication.

Year

Volume

20

Pages

431-439

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Socjologii

References

 • Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2006), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, przekł. G. Skoczylas, Rebis, Poznań.
 • Chmielowska-Marmucka A., Górska B. (2015), O komunikacji interpersonalnej – werbalnej, niewerbalnej i wokalnej wymianie sygnałów w kontekście edukacyjnym, „Problemy Współczesnej Pedagogiki”, nr 1(1), s. 25-39.
 • Głodowski W. (2006), Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communication, Warszawa.
 • Handke K. (2008), Socjologia języka, PWN, Warszawa.
 • Kornaszewska-Polak M. (2013), Style komunikowania się kobiet i mężczyzn a sytuacje trudne, „Fides et Ratio”, nr 3(15), s. 102-121.
 • Leathers D.G. (2007), Komunikacja niewerbalna, PWN, Warszawa.
 • Mandal E. (2008), Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, PWN, Warszawa.
 • Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2007), Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa.
 • Podkowińska M. (2018a), The value of conversation and the values in conversation, „Theologos”, t. 1/XX, s. 235-242.
 • Podkowińska M. (2018b), Non-verbal communication in higher education, „Society. Integration. Education”, t. 1, s. 436-443.
 • Podkowińska M. (2010), Komunikowanie w życiu człowieka, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Krosno.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2740

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9661f857-2874-4337-85b5-4850d368c64a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.