PL EN


2018 (R. XVII) | 4(70) | 137-159
Article title

W trosce o społeczeństwo Pedagogika społeczna w czasach nacjonalizmu

Content
Title variants
EN
In the interest of society Social pedagogy in the times of nationalism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiele z aktualnych reprezentacji pedagogiki społecznej znajduje wspólne pole w wyrażanej trosce o „to, co społeczne”, „to, co publiczne”; o społeczeństwo. Troska ta przybiera postać kultywowania myśli demokratycznej w warunkach trwającego kryzysu wartości, ugruntowujących założenia demokracji. Warunki te sprzyjają rozwojowi różnego rodzaju konserwatyzmów, wśród nich nasilaniu się kontrowersyjnych społecznie form, w których przejawia się współczesny nacjonalizm. Wypowiedź wokół tych zagadnień skomponowaliśmy w trzech perspektywach: pedagogiki odpowiedzialnej społecznie (Agnieszka Naumiuk); pedagogiki publicznej (Bohdan Skzypczak) oraz pedagogiki miejsca wspólnego (Maria Mendel). Perspektywy te zaproponowaliśmy intencją użytkowania ich jako jednych z wielu aktualnie powstających w obszarze pedagogiki społecznej sposobów postrzegania i zmieniania świata, w którym żyjemy, a którego dzisiaj nie da się już opisać bez licznych odniesień do upowszechniających się form nacjonalizmu.
EN
Many of the current representations of social pedagogy find common ground in the expressed concern for „what is social”, „what is public”; for society. This concern takes the form of cultivating democratic thought in the conditions of an ongoing crisis of values, strengthening the principles of democracy. These conditions are conducive to the development of various types of conservatism, including the intensification of socially controversial forms in which contemporary nationalism manifests itself. We have composed a statement about these issues in three perspectives: socially responsible pedagogy (Agnieszka Naumiuk); public pedagogy (Bohdan Skzypczak) and the pedagogy of the common place (Maria Mendel). We suggested these perspectives with the intention of using them as one of the many ways, currently emerging in the field of social pedagogy, of perceiving and changing the world in which we live, which cannot be described today without numerous references to the popular forms of nationalism.
Issue
Pages
137-159
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Anderson B (1997), Wspólnoty wyobrażone. Rozważanie o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Znak, Kraków.
 • Arbiszewski K. (2001), Problem Foucaulta. Podmiot, władza i zalecenia właściwego postępowania, [w:] Filozofia i polityka w XX wieku, M. Szulakiewicz (red.), Aureus, Warszawa.
 • Bauman Z., (2017), Retrotopia, Polity Press, Cambridge-Malden.
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Bielska E. (2013), Koncepcja oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Biesta G.J.J. (2017), The Rediscovery of Teaching, Routledge, New York–Abingdon.
 • Boudon R. (2008), Efekt odwócenia. niezamierzone skutki działań społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Dewey J. (1972), Demokracja i wychowanie: wprowadzenie do filozofii wychowania, Ossolineum, Wrocław (wyd. pierwsze 1916).
 • Foucault M. (1998), Podmiot i władza, przeł. J. Zychowicz, „Lewą Nogą”, nr 10.
 • Fromm E. (2007), Ucieczka od wolności, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa (wyd. pierwsze 1941).
 • Giroux H. (1998), Schooling and the struggle for public life. Critical pedagogy in the modern wge, Minneapolis.
 • Granosik M. (2018), Critical Social Pedagogy in Historical Context: the Polish Example, [w:] Social Pedagogy and Social Education: Bridging Traditions and Innovations (red.), D. Keller,
 • K. O’Neil, H. Nicolaisen, D. Schugurensky, K. Villaseñor, Social Pedagogy Association Phoenix, Arizona.
 • Grott B. (2014), Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Wydawnictwo von borowiecky: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Radzymin.
 • Hindess B (1999), Filozofie władzy, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Jones M. (2007), An Introduction to Political Geography Space, Place, and Politics. Routledge, New York.
 • Klein N. (2004), No Logo, przeł. H. Pustuła, Świat Literacki, Izabelin.
 • Koczanowicz L.(2015), Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna, PWN, Warszawa.
 • Kołtan J (2012), Solidaryzm, antypolityka i zanik zaufania. Rozwój i upadek solidarnościowego etosu, „Zoon Politikon”, nr 3.
 • Kraft M.E., Furlog S.R. (2007), Public Policy. Politics, Analysis and Alternatives, CQ Press, Washinghton.
 • Krzymiński D. (2015), Znikająca stocznia i jej obrońcy. Wędrówka subiektywną trasą miejsc (nie) istniejących, [w:] Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, M. Mendel (red.), Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.
 • Mendel M. (red.) (2015), Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.
 • Mendel M. (2017), Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Wydawnictwo Naukowe KATEDRA, Gdańsk.
 • Męczkowska A. (2006), Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Męczkowska A. (2007), Edukacja a problem kształtowania relacji społecznych. Pomiędzy wyzwaniem podmiotowości a interwencją w związek człowieka i świata, [w:] Edukacja, moralność, sfera publiczna, Materiały VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, J. Rutkowiak,
 • D. Kubinowski, M. Nowak (red)., Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin.
 • Naumiuk A. (2016), Jane Addams i jej koncepcja pracy w środowisku społecznym, „Pedagogika Społeczna” nr 3(61).
 • Nikitorowicz J., Muszyńska J., Sobecki M. (red.) (2009), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.
 • Orwell G. (2014), Rok 1984, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 • Pilch T., Sosnowski T. (red.) (2013), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Rancew-Sikora D. (2015), Wspólny przedpokój? Modi co-vivendi w mieszkaniach, [w:] Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, M. Mendel (red.), Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.
 • Rosanvallon P. (2016), Wspólność, tłum. Borys Jastrzębski, „Res Publica Nova”, nr 2.
 • Rosanvallon P. (2013), The Society of Equals, tłum. A. Goldhammer, Cambridge, MA & London: Harvard University Press.
 • Savidan P. (2012), Wielokulturowość, tłum. Ewa Kozłowska, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Schmitt C. (1963), The Theory of the Partisan: A Commentary/Remark on the Concept of the Political, Duncker & Humblot, Berlin.
 • Skrzypczak B (2016), Współczynnik społecznościowy. Edukacyjne (re)konstruowanie instytucji społecznościowych – w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 • Sloterdijk P. (2009), Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
 • Soja E.W. (2010), Seeking Spatial Justice, Globalization and Community Series, University of Minnesota Press.
 • Szymik J. (2018), Kto wstydzi się orła?, „Kontakt”, nr 37.
 • Taylor Ch. (2001), Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Taylor Ch. (2010), Nowoczesne imaginaria społeczne, Znak, Kraków.
 • Theiss W. (2018), Demokratyczna szkoła polska. Niepodległościowy projekt Heleny Radlińskiej z lat 1906–1918, [w:] Pomorskie drogi do Niepodległej, J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński (red.), Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Żakowski J., (2005), Anty-TINA. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, Sic!, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-96621ac9-80a2-4d3c-9542-cfd579879744
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.