Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(5) | 35-48

Article title

Problem cierpienia w Autobiografi i mistycznej Anny Marii Marchockiej

Authors

Title variants

EN
The Problem of human suff ering in “Autobiografia mistyczna” of Carmelite Anna Maria Marchocka

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper presents a few aspects of human suff ering based on the example of mystical experiences of a Carmelite nun, Anna Maria Marchocka. The work includes descriptions from her early childhood, novitiate period, when the suff ering was rooted in loneliness, physical ailments that brought the suffering of the soul and body, as well as the three stages of a mystical path: purification, enlightenment and union. These descriptions show the reader that Marianna Marchocka did not only embrace the suffering but also the attitude that helped her to understand the events around her on the path to sainthood.

Keywords

Year

Volume

Pages

35-48

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Autobiografia mistyczna M. Teresy od Jezusa, karmelitanki bosej (Anny Marii Marchockiej), 1603–1652. (2009). Wyd. Karol Górski. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny.
 • Jaroszewicz, F. (1767). Matka święta Polska. Kraków: Drukarnia Stanisława Stachowicza.
 • Berger, P.L. (2005). Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii. Tłum. W. Kurdziel. Kraków: Zakład Wydawniczy »NOMOS«.
 • Bobrowska, A. (2012). Autoidentyfikacja i doświadczenie ciała w Autobiografi i mistycznej Marianny Marchockie. Poznańskie Studia Teologiczne, 26, 229–257.
 • Borkowska, M. (2002). Panny siostry w świecie sarmackim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Borkowska, M. (1996). Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Czyż, A. (1984). Teksty mistyczne i ascetyczne wczesnego baroku (Wokół Magdaleny Mortęskiej). W: B. Otwinowska, J. Pelc (red.), Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej (s. 229–240). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Goliński, J.K. (1998). Mistyka i łaska. Życie wewnętrzne Marianny Marchockiej w świetle „Żywota”. W: K. Stasiewicz (red.), Pisarki polskie epok dawnych (s. 57–67). Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Gogola, J.W. (1995). Życie mistyczne Teresy od Jezusa Marchockiej, karmelitanki bosej 1603–1652. Studium z dziejów duchowości karmelitańskiej. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
 • Górski, K. (1962). Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Górski, K. (2009). Wstęp. Uwagi o rękopisie. W: K. Górski (wyd.), Autobiografi a mistyczna M. Teresy od Jezusa, karmelitanki bosej (Anny Marii Marchockiej), 1603–1652. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny.
 • Górski, K. (1986). Zarys dziejów duchowości w Polsce. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
 • Grupiński, W. (2010). Autobiografia mistyczna Marianny Marchockiej jako kłopot i dar dla teologa. Poznańskie Studia Teologiczne, 24, 191–213.
 • Grupiński, W. (2005). Wewnątrz: rzecz o „Autobiografii mistycznej” Marianny Marchockiej. Warszawa: Wydawnictwo Semper.
 • Hanusiewicz, M. (1998). Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Święty Jan od Krzyża (2002). Pieśń duchowa. Tłum. B. Smyrak. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
 • Jocz, A. (2000). Anna Maria Marchocka – polska reprezentantka karmelitańskiej szkoły duchowości. W: E. Pakszys, L. Sikorska (red.), Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś (s. 113–126). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Kaczor-Scheitler, K. (2009). Marianna Marchocka a św. Teresa z Ávila. Poznań: Flos Carmeli.
 • Kaczor-Scheitler, K. (2005). Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 • Korolko, M. (2002). Słowo i cierpienie w literaturze staropolskiej. Rekonesans badawczy. W: K. Dybciak, S. Szczęsny (red.), Cierpienie w literaturze polskiej (s. 15–16). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Künstler-Langner, D. (1995). Człowiek i cierpienie w poezji XVII wieku. W: A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński (red.), Literatura polskiego baroku. W kręgu idei (s. 257–261). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Lejeune, P. (2007). Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografi i. Tłum. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska. Kraków: Universitas.
 • Machniak, J. (1993). Struktura i funkcja symbolu „nocy” w doktrynie mistycznej św. Jana od Krzyża. Aspekt afektywny. W: J. Machniak (red.), Mistyczne doświadczenie Boga. 400-lecie śmierci Jana od Krzyża (1542–1591) (s. 35–56). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • Popławska, H. (1990). Żywoty i autobiografi e w rękopiśmiennych zbiorach Biblioteki Karmelitanek Bosych na Wesołej w Krakowie. W: H. Dziechcińska (red.), Staropolska kultura rękopisu (s. 191–211). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Sokołowska, K. (2009). Dzieciństwo i dziecko w hagiografi i staropolskiej. Poznańskie Studia Teologiczne, 23, 213–231.
 • Targosz, K. (2002). Piórem zakonnicy: kronikarki w Polsce XVIII w. o swoich zakonach i swoich czasach. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”.
 • Święta Teresa od Jezusa (2008). Księga mojego życia. Tłum. D. Wandzioch. Oprac. T. Álvarez, D. Wandzioch. Poznań: Flos Carmeli.
 • Święta Teresa od Jezusa (1987). Twierdza wewnętrzna. Tłum. H.P. Kossowski. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-966d72e5-e907-472f-a839-2f1bf080141b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.