Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 4 | 7-19

Article title

O odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie konkurencji – de lege lata i de lege ferenda

Authors

Content

Title variants

EN
About the Project of Amendments of the Competition and Consumer Protection Act as well as the Guidelines thereto

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł porusza w głównej mierze kwestię proponowanych zmian w zakresie prawa konkurencji w Polsce, zakładających wprowadzenie odpowiedzialności osób fizycznych za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję. W celu usystematyzowania wywodu, najpierw omówiono odpowiedzialność osób fizycznych na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tzw. odpowiedzialność za naruszenia proceduralne). Dalej zaprezentowane zostały główne założenia odpowiedzialności osób fizycznych według propozycji polskiego organu antymonopolowego (tzw. odpowiedzialność sensu stricto o charakterze materialnoprawnym). Postulaty te zostały następnie skonfrontowane z dotychczas sformułowanymi stanowiskami (m.in. Stowarzyszenia Prawa Konkurencji czy Grupy Roboczej CARS). Wreszcie przedstawiona została autorska ocena proponowanego rozwiązania zakładającego odpowiedzialność osób fizycznych, uwzględniająca rozwiązania innych ustawodawstw w tym względzie oraz dorobek piśmiennictwa.
EN
The article focuses on the proposed amendments to the Polish Competition Act which would introduce the institution of an individual’s liability for allowing an undertaking to commit a violation of the prohibition of anti-competitive practices. Discussed first is the liability of individuals on the basis of current provisions of the Act on Competition and Consumer Protection (i.e. procedural infringements liability). Presented next are the main assumptions surrounding an individual’s liability as currently proposed by the Polish Antitrust Authority (i.e. substantive liability sensu stricto). These assumptions are confronted with the comments already submitted by, among others, the Polish Competition Law Association and the CARS Working Group. Presented in conclusions is the Author’s own evaluation of an individual’s liability taking into account the comparative law approach and the achievements of the doctrine.

Year

Volume

1

Issue

4

Pages

7-19

Physical description

Dates

published
2012-10-28

Contributors

author
 • Zakład Prawa Międzynarodowego oraz Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Szkoła Główna Handlowa

References

 • Baker D., The Use of Criminal Law Remedies to Deter and Punish Cartels and Bid-Rigging, 2001, 69 George Washington Law Review 693
 • Craycraft C., Craycraft J.L., Gallo J.C., Antitrust Sanctions and a Firm’s Ability to Pay, 1997, Review of Industrial Organization 171
 • Dau-Schmidt K.G., Sentencing Antitrust Offenders: Reconciling Economic Theory with Legal Theory, 1983, 9 William Mitchell Law Review 75
 • Gavil A.I., Kovacic W.E., Baker J.B., Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts and Problems in Competition Policy, Thomson-West, 2002
 • Geradin D., Henry D., The EC fining policy for violations of competition law: An empirical review of the Commission decisional practice and the Community courts’ judgments, The Global Competition Law Centre Working Papers Series, GCLC Working Paper 03/05
 • Hammon S., O’Brien A., The evolution of cartel enforcement over the last two decades: the U.S. perspective [w:] Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, UOKiK, 2010
 • Koch A. (red.), Napierała J. (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, 3. wydanie, Warszawa 2011
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, LEX, 2010
 • Piszcz A., Kilka uwag do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2012, 1(2)
 • Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX, 2011
 • Wils W.P.J. , Is Criminalization of EU Competition Law the Answer?, World Competition 2005, Vol. 28(2)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-966ed6b3-3946-483f-9cff-a4706e0ac387
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.