Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 55 | 94-111

Article title

Koncepcja strefy walutowej Międzymorza

Content

Title variants

EN
The concept of monetary zone of the Intermare

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Unia Międzymorza do swojej samodzielności politycznej potrzebuje własnej strefy walutowej, która zapewni siłę ekonomiczną i wytworzy dźwignię rozwojową państw członkowskich. Jak uczy doświadczenie, organizowanie strefy walutowej na wzór istniejącej obecnie strefy euro nie przyniosłoby dobrych skutków. Przeciwnie, szansa na zyskanie przewagi zostałaby utracona. Istnieje możliwość zastosowania oryginalnej teorii, która umożliwi powstanie integrującej strefy walutowej. Częścią tej teorii jest translacja wielkości ekonomicznych na jednostkę nowej waluty oraz sformułowanie procedur organizacyjnych. Te kwestie stanowią zasadniczą treść artykułu.
EN
The Intermare Union needs its own monetary zone, which will provide economic strength and the development leverage of the Member States. As experience shows, organizing a currency zone like the existing euro area would not be a good thing. On the contrary, the chance of gaining an advantage would be lost. It is possible to apply the original theory to create an integrating currency zone. Part of this theory is the translation of economic quantities into units of the new currency and the formulation of the correct organizational procedures. These issues are the essence of the article.

Year

Volume

55

Pages

94-111

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Bartosiak J., 2014–2015, Polska droga od słabości do siły, „Nowa Konfederacja. Internetowy Miesięcznik Idei”, nr 3(54).
 • Dobija M., 2005, Financing Labor in the Public Sector without Tax Funds, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, No. 4.
 • Dobija M., 2008, Labour Productivity Ratio as a Core of International Economic Comparisons [w:] General Accounting Theory: Evolution and Design for Efficiency, ed. by I. Górowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Dobija M., 2013, The Theoretical Basis of an Integrative Currency Area. The Dilemas of Polish Accession to the Eurozone, “Management and Business Administration. Central Europe”, Vol. 21.
 • Dobija M., 2014, Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 75 (131), s. 7–21.
 • Dobija M., 2014a, Formation of the Integrative Currency Area, SOP Transactions on Economic Research, Vol. 1, No. 1, http://dx.doi.org/10.15764/ER.2014.01001.
 • Dobija M., 2015, Organizacja systemu finansowego i priorytety zarządzania w państwach tworzących integracyjną strefę walutową, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 2(42), red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, s. 86–105.
 • Dobija M., 2017, Ekonomiczne podstawy geopolitycznego projektu Międzymorza, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 50 (2/2017), http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.
 • Friedman G., 2009, Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, AMF Plus Group, Warszawa.
 • Friedman G., 2012, Następna dekada, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Jastrzębska W., 2015, Aktualne wyzwania dla polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego a dylematy akcesji Polski do strefy euro [w:] Strefa euro – między sceptycyzmem a realizmem, red. R. Kata i in. CeDeWu, Warszawa.
 • Jastrzębska W. Cyrek M., Kata R., Wosiek M., 2016, Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego – między wizją a realiami, CeDeWu, Warszawa.
 • Jędrzejczyk M., 2012, Labor Productivity Parity vs. Trend of Exchange Rate, „Modern Economy”, Vol. 3, No. 6, http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.36099.
 • Jędrzejczyk M., 2013, Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa.
 • Klimowicz M., 2014a, Bankructwo państw europejskich [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. A. Florczak, A. Lisowska, OTO, Wrocław.
 • Klimowicz M., 2014b, Niewypłacalność państw strefy euro [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie: podręcznik akademicki, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, OTO Wrocław.
 • Kozioł W., 2014, Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń [w:] Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, red. M. Dobija, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Kurek B., Dobija M., 2013, Towards Scientific Economics, “Modern Economy”, Vol. 4, No. 4, http://dx.doi.org/10.4236/me.2013.44033.
 • McKinnon R., 2000, Mundell, the Euro, and Optimum Currency Areas, http://www-siepr. stanford.edu/workp/swp00009.pdf.
 • Mundell R., 1968, International Economics, Macmillan, 1968, New York, s. 177–186.
 • Mundell R., 2000a, The Euro and the Accession Countries, “Journal of Transforming Economies and Societies”, EMERGO, Vol. 7, No. 1.
 • Mundell R., 2000b, Międzynarodowa architektura finansowa. Obszar euro i jego rozszerzenie na Europę Wschodnią, „Master of Business Administration”, nr 6(47).
 • Poteraj J., 2012, System emerytalny na Białorusi, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 24, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR.
 • Poteraj J., 2013, Zmiany w systemach emerytalnych w Europie w latach 2008–2012 [w:] Reformowanie systemów emerytalnych – porównania i oceny, red. M. Szczepański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Renkas J., 2012, Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 24, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR.
 • Renkas J., 2016, Ekonomia pracy: teoria godziwych wynagrodzeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 439, s. 284–301.
 • Stratfor, Za 10 lat Polska silniejsza i bardziej wpływowa niż Niemcy, http://b.volunteer-platform.org/pl/International%20Cooperation/news/4610170 (dostęp: 3.04.2016 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9675937b-514c-46f4-9300-4dc171ef0c16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.