Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(28) |

Article title

Długoterminowe cele strategiczne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w obliczu strategii Europa 2020

Content

Title variants

PL
Long-term strategic objectives and the sustainable development of rural areas facing the strategy Europe 2020

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiono długoterminowe cele strategiczne obszarów wiejskich w odniesieniu do Strategii Europa 2020 (czyli wpisanych w filozofię 3W – rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu). Zastosowano metodę analizy tekstów źródłowych instytucji Unii Europejskiej i dostępnej literatury przedmiotu. Analiza wykazała, iż sektor rolny jest sektorem postępowym i dynamicznym, co więcej – wpływa w znaczącym stopniu na realizację sukcesu Strategii Europa 2020.
EN
The aim of the study is to present long-term objectives of country strategic areas with reference to the Strategy Europe 2020 (that is written down into philosophy 3D – the intelligent development, the sustainable development and the development supporting the social inclusion). In the study an analysis method of source materials of the institution of the European Union and the available literature on the subject were applied. Conducted analysis showed that the agriculture sector is progressive and dynamic, what is more to a considerable degree it influences the realisation of the success of the Strategy Europe 2020.

Contributors

 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka

References

 • Celej J., 2013. Polityka rolna UE w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020. Prawo Europejskie w praktyce 1 (103), 122-123.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010. Komunikat KE, Bruksela.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm [dostęp: 7.05.2013].
 • http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-7060.htm [dostęp: 7.05.2013].
 • Hurkała T., 2011. Unia zrównoważonego rozwoju. Zielony Sztandar 44, 10, 4.
 • Kafel K., 2007. W gąszczu definicji zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, www.ekoedu.uw.edu.pl/download/wyklady/2007/KKafel.doc [dostęp: 07.01. 2013].
 • Kronenberg J., Bergier T., 2010. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Płowiec U., 2010. Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. PWE, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. 2008. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat), Warszawa.
 • The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. 2010. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
 • the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2010) 672 final, Brussels, 18 November 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-967d5219-897a-4dee-bd66-406a5bd435c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.