PL EN


2017 | 8 | 4 | 289-294
Article title

Detekcia možnosti vzniku pracovných úrazov pomocou analýzy rizík na pracovisku

Authors
Content
Title variants
EN
Detection of Work-Related Accidents by Workplace Risk Analysis
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
V systéme človek – stroj – pracovné prostredie je práve človek najčastejšou príčinou pracovných úrazov. Identifikácia miery rizika pri jednotlivých pracovných činnostiach je základom správnej politiky bezpečnosti pri práci. Cieľom článku je poukázať na význam aplikácie vybranej metódy pre analýzu ľudskej chyby vo vzdelávaní budúcich bezpečnostných technikov počas štúdia na vysokej škole.
EN
In the man-machine-workplace system, man is the most common cause of work-related inju-ries. The identification of the level of risk in individual work activities is the basis for good work-place safety policy. The aim of this article is to point out the importance of showing future safety technicians the application of chosen method for human error analysis at workplace, during their studies at collage.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
289-294
Physical description
Contributors
  • Doc. PaedDr., PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra tech-niky a informačných technológií, Slovenská republika
References
  • Balluch, R. (2016). Analýza príčin vybraných závažných havárií zdvíhacích zariadení vo svete v poslednom čase. Bezpečná práca, 47 (3), 6–11.
  • Hatina, T. at kol. (2007). Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny.
  • Komentár ku klasifikácii zdrojov a príčin pracovných úrazov. Online: www.cvtisr.sk/buxus/docs/ JC/VYKAZY/POKYNY/zdroje_priciny.doc (2.10.2017).
  • Ľudská chyba. Online: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/moodle/pluginfile.php/64886/mod_resource/ content/1/Ľudská%20spoľahlivosť.pdf (2.10.2017).
  • Reason, J. (1990). Human Error. Cambridge: University Press.
  • Sinay, J. (1997). Riziká technických zariadení. Košice: STU.
  • Vyskočil, I., Macháč, D. (2016). Integrovaná ochrana pracovníkov. Bezpečná práca, 47 (5), 10–11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-967eb9a9-945a-420e-b3cb-1f60199c508a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.