Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 1 | 36-51

Article title

Kiedy utworzenie nowej spółki nie będzie kwalifikowane jako utworzenie nowego przedsiębiorcy (joint venture)? Praktyczne rozważania dotyczące problematyki joint venture w polskim prawie konkurencji

Content

Title variants

EN
When will the creation of a new company not be classified as a joint venture? Practical considerations regarding joint ventures under Polish competition law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki związanej z utworzeniem wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) w polskim prawie ochrony konkurencji, w tym analiza stanów faktycznych, które – zdaniem autorek – w praktyce Prezesa UOKiK powinny lub nie powinny być kwalifikowane jako utworzenie wspólnego przedsiębiorcy. W niniejszym artykule autorki przedstawiają rozważania dotyczące problemów i rozbieżności definicyjnych w polskim i unijnym prawie konkurencji, mających istotne znaczenie w praktyce. Ponadto, szczegółowo omówiono kwestię obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w polskim prawie konkurencji oraz wynikające z niej trudności praktyczne, z którymi na co dzień muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Poczynione rozważania stanowią asumpt do omówienia alternatywnych możliwości kwalifikacji prawnej utworzenia nowej spółki i rozważań na temat potrzeby zapewnienia jak największej pewności prawnej w zakresie stosowania przepisów dotyczących utworzenia joint venture. W podsumowaniu niniejszego artykułu zawarte zostały wnioski i postulaty de lege ferenda dotyczące polskich przepisów antymonopolowych regulujących tworzenie wspólnych przedsiębiorców.
EN
The purpose of this article is to analyze the creation of a new joint venture company under Polish competition law. This analysis covers cases and situations which, in the authors’ opinion, should and should not be classified as the creation of a joint venture in the decisional practice of the UOKiK President. The authors provide an overview of potential problems and discrepancies between the definitions of a joint venture under Polish and EU competition law. These differences are of crucial importance in practice. The article discusses in detail the obligation to notify an intended concentration involving the establishment of a joint venture under Polish competition law and the resulting practical difficulties for firms. These considerations give rise to a discussion on an alternative legal classification of the establishment of a new company and the need to ensure the highest level of legal certainty in the application of the relevant legal provisions regarding the establishment of a joint venture. The article concludes with de lege ferenda proposals regarding Polish competition law provisions on the creation of joint ventures.

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

36-51

Physical description

Dates

online
2016-03-31
printed
2016-03-31

Contributors

author
 • Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Kalus, S. (red.). (2011). Ochrona prawna obrotu gospodarczego. Warszawa: Lexis Nexis
 • Kohutek, K. (2013). Komentarz do rozporządzenia nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji. Pozyskano z: http://sip.lex.pl/#/commentary/587343794/141234 (31.01.2016).
 • Kohutek, K. (2014). W: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Oczkowska, R. (2006). Joint venture jako alians przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym – rozważania terminologiczno-definicyjne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 720.
 • Semeniuk, P. (2015). Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sendrowicz, M. i Szwaj, M. (2007). Prawo konkurencji. Podstawowe pojęcia. Warszawa: UOKiK.
 • Skoczny, T. (2006). Opinia o projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (druk sejmowy nr 1110). Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/($All)/9764EA3DFEE2C4F5C125722F003DD4D7/$File/i2677_06.rtf?OpenElement (31.01.2016).
 • Skoczny, T. (red.). (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Stankiewicz, R. (2007). Joint ventures w prawie antymonopolowym. Przegląd Prawa Handlowego, 8.
 • Szydło, M. (2002). Kontrola wspólnych przedsiębiorstw (joint ventures) w prawie antymonopolowym. Prawo Spółek, 12.
 • Szydło, M. (2005). Kontrola operacji koncentracyjnych w prawie wspólnotowym. Wybrane zagadnienia prawne. Studia Europejskie, 4. Pozyskano z: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2005_Szydlo.pdf (31.01.2016).
 • Targański, B. (2010). Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wierzbowski, M., Karasiewicz, K. i Stankiewicz, R. (2012). Kontrola koncentracji przedsiębiorców. Studia Prawa Prywatnego, 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-968a8914-aa72-4e88-a9a1-56c82698d695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.